Illustrasjonsfoto: Lerøy Aurora
Illustrasjonsfoto: Lerøy Aurora

Grønn energi til drift av oppdrettsanlegg

Et forprosjekt ledet av Varanger Kraftentreprenør og Lerøy Aurora, skal bidra til utvikling og implementering av grønne og økonomisk bærekraftige energiløsninger i kaldklima.

Publisert

I tillegg til Varanger Kraftentreprenør og Lerøy Aurora består konsortiumet av SINTEF, Norges arktiske universitet (UiT) og partnerskapet Inseanergy og BRE Digital.

Prosjektet har økonomisk støtte fra Troms og Finnmark fylkeskommunes «Forprosjekt bærekraftig og verdiskapende næringsutvikling».

Overordnet målsetting i forprosjektet er grønn og autonom energitilførsel til fôrflåten, og annen drift av oppdrettsanlegg gjennom utvikling av bærekraftige kaldklimaløsninger.

- Tanken bak dette prosjektet er at grønn energiteknologi som fungerer i kaldklima, og gjennom alle årstider, i prinsippet vil fungere i havbruk og annen maritim virksomhet under de aller mest krevende driftsforhold, skriver selskapene i en pressemelding.

Ikke forsvarlig med kraftlinje

Mange norske oppdrettsanlegg er av naturgitte årsaker lokalisert i områder hvor kraftnettet ikke er utbygget. Dette gjelder ikke minst i Finnmark, hvor både geografi og andre forhold kan bidra til at krafttilførsel via nett ikke er økonomisk lønnsomt.

Eksempel på det siste skriver de er Lerøy Auroras oppdrettsanlegg i Jarfjorden i Sør-Varanger, hvor faren for å treffe på eksplosiver fra krigen i bakken vurderes som så stor at Varanger Kraft ikke finner det forsvarlig å legge ut en kraftlinje til oppdrettsanleggets base i Lanabukta.

- Alternativet i dag er å benytte fossilt brensel til dieselaggregat, opplading av batterier og drift av fôrflåten. Dette er ikke en miljømessig gunstig løsning, og det er heller ikke i tråd med oppdrettsnæringens ønske om å bli en grønn og bærekraftig næring.

Forprosjektet avsluttes med en sluttevaluering, der potensialet for videre arbeid med tilpasninger, FoU og testing gjennom et hovedprosjekt fra 2022 blir vurdert.

- Ved en eventuell videreføring av prosjektet inn mot et hovedprosjekt, med utprøving av energiløsninger i kaldklima, vil Lerøys anlegg i Øst-Finnmark fungere som lokasjon for en fullskala pilotinstallasjon for testing, utvikling og validering av energisystemet, heter det i pressemeldingen.