Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.
Beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.

Mattilsynet har avdekket svært store luseskader hos Lerøy og Måsøval

Mattilsynet har avdekket svært graverende dyrevelferdsforhold hos Lerøy Midt og Måsøval Fiskeoppdrett. Svært mange laks med omfattende sårskader etter lusebeiting og spyling, lusenivå 40 ganger det tillatte, og underlagsdokumenter som er brent er noen av forholdene som påpekes. Tilsynet mener derfor en rekke lover og forskrifter er brutt.

Publisert

I forrige uke ble det kjent at lokaliteten Fjølværet som drives av Måsøval fiskeoppdrett og lokalitetene Langskjæra og Langskjæra II som drives av Lerøy Midt har fått varsel om redusert MTB.

Etter å ha bedt om innsyn i vedtakene kan Kyst.no fortelle begrunnelsen. Og den er ikke pen.

Svimer med beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.
Svimer med beiteskader på fisk fra lokalitet Langskjæra. Foto: Mattilsynet.

Mattilsynet skriver at etter tilsyn har de funnet at begge selskapene:

  • Har latt lakselus utvikle seg til et nivå opp til 40 ganger mer enn tillatt. Dette har medført en betydelig smitterisiko for fisken i anlegget, villfisk og fisk i andre oppdrettsanlegg. Dette er brudd på matloven § 19 og forskrift om bekjempelse av lakselus § 8.
  • Har latt lakselus utvikle seg til et nivå som har gitt omfattende skader på et stort antall laks i anlegget. Skadene har medført stor og langvarig lidelse for fisken. Dette er brudd på dyrevelferdsloven § 24.
  • Har ikke tatt opp og avlivet syk og skadet fisk. Dette har medført stor lidelse for fisken. Dette er brudd på dyrevelferdsloven § 24 og akvakulturdriftsforskriftens § 34.

Underlagsdata er brent

For Lerøy Midt skriver de at antall lus per fisk i løpet av august utviklet seg til 60-100 lus per fisk, og de påpeker også at de store påslagene ikke har blitt fanget opp på virksomhetens ukentlig tellinger.

- Etter tilsyn i 2015 fikk Lerøy Midt vedtak om at grunnlagsdata for lusetelling skulle oppbevares på lokaliteten. Vedtaket ble påklaget men ble opprettholdt etter klagebehandling. På tross av dette ble det opplyst under tilsynet 30. august, at grunnlagsdata var brent, og kunne derfor ikke fremlegges. Under tilsyn i juni på samme lokalitet, ble disse fremlagt samlet i perm.

17 % med store skader

Data fra slaktingen viser ifølge Mattilsynet at 17 % av fisken som ble slaktet ble nedklassifisert til produksjonsfisk på grunn av åpne sår.

- Dette er det sikreste anslaget vi har på andelen av fisk som har omfattende skader. Dette innebærer at mist 170.000 individ er skadet som følge av luseangrep eller behandling mot lus.

Les også: - Åpenbart at det er egnet til å ramme omdømmet

- Vesentlig lidelse

De viser også til vesentlig forøket dødelighet i anlegget og skriver det er betydelige mengder fisk som har dødd på vei inn til slakteriene.

- Vi mener at dette samlet har medført vesentlig lidelse for et stort antall laks i anlegget og at dette er vesentlige brudd på dyrevelferdsloven.

Mattilsynet kan således ikke se at det har vært gjennomført «luseplan» på Langskjæra.

- Data fra SinMOD viser at Langskjæra er utsatt for en betydelig grad av egensmitte. Anlegges påvirkes også av lusesitasjon på Fjølværet (red adm: Måsøval Fiskeoppdrett). Der har også på denne lokaliteten vært omfattende problem med lus.

Lerøy koordinert med Måsøval

De skriver så at Lerøy Midt i sin luseplan oppgir at lusebekjempelse er koordinert mellom annet med Fjølværet.

- Situasjonen på både Langskjæra og Fjølværet må derfor sees på i en sammenheng og dette burde det være tas høyde for når det ble vurdert hvilke tiltak som må settes inn. Det er et stort antall individ (minst 177.000 stk) som er påført betydelige og langvarige lidelse og skade.

- Tok ikke ut dødfisk og lot være å varsle om dødelighet

Måsøval Fiskeoppdrett hadde ifølge Mattilsynet også rundt 60-100 lus per fisk. I  tillegg til overnevnte regelbrudd observerte de også følgende forhold hos selskapet:

  • Har ikke tatt opp all levende fisk fra nøtene ved slakting. Dette har medført at fisken har blitt gående i opplina nøter mellom dødfisk i lengre tid. I en merd med mye dødfisk blir det dårlig vannkvalitet og stort smittepress. I tillegg medfører det mye stress på fisken. Dette er brudd på dyrevelferdsloven § 24 og akvakulturdriftsforskriften § 34.
  • Har ikke hatt tilstrekkelig kapasitet til opptak, kverning og syrebehandling, lagring og levering av dødfisk. Dette har medført at død fisk hopet seg opp i nøtene. Dette innebærer betydelig smitterisiko for villfisk, fisken i anlegget og omkringliggende anlegg. Dette er brudd på matlovens § 19 og akvakulturdriftsforskriftens § 16.
  • Har ikke varslet Mattilsynet om betydelig økt dødelighet og hendelser av velferdsmessig betydning. Dette er brudd på akvakulturdriftsforskriften § 13.
  • Har ikke sendt inn ukentlige lister over dødelighet i anlegget. Dette er brudd på soneforskrift for ILA, Frøya § 5.
  • Har flyttet dødfisk fra Fjølværet til Langøya. Dette er brudd på forflyttingsforbud for alt biologisk materiale i Båndleggingsbrev for ILA.
  • Har ikke beredskap som har ivaretatt hensynet til fiskehelse og fiskevelferd som må ligge til grunn for godkjenning av drift på hver lokalitet. Dette er brudd på akvakulturdriftsforskriften § 7.
  • Har ikke et internkontrollsystem som fungerer i praksis. Dette gir ikke bedriften den nødvendige styring, kontroll og avviksbehandling. Dette er brudd på IK- Akvakultur § 5.

Mattilsynet skriver også at det gikk 7 uker fra anleggets fiskehelsetjeneste skriftlig påpekte at fisken i anlegget ikke tålte mer håndtering og at velferdsitusjonen var uakseptabel, til anlegget var helt tømt for fisk.

- I denne perioden ble det likevel satt i verk mekanisk avlusing på flere merder. Vi mener at det måtte være åpenbart for anleggets ledelse at kapasiteten for opptak av dødfisk og videre håndtering av denne ikke var tilstrekkelig allerede fra slutten av juli.

For i juli ble det meldt at deres ensilasjetank ødelagt, kapasitet for kverning var for liten og det måtte tilkalles ekstern båt for å få tatt opp 73 kubikk dødfisk. Det var samtidig høy dødelighet i anlegget.

- Det er særlig alvorlig fordi lokaliteten har påvist PD og ligger i en bekjempelsessone for ILA. Død fisk i oppløsing vil medføre økt risiko for smittespredning. Måsøval Fiskeoppdrett burde ha vurdert tiltak som rask utslakting av fisken på et langt tidligere tidspunkt og i et raskere tempo når de visste at fisken var påkjent, hadde stor dødelig og ikke burde håndteres mer, samtidig som dødeligheten var større enn anleggets kapasitet kunne håndtere.

Kommenterer ikke anmeldelse

Mattilsynet konkluderer også med at det ikke lar seg forklare at biologisk at lusesituasjonen i anlegget har utviklet seg slik de innrapporterte tellinger fra anlegget viser.

Ettersom Mattilsynet har registret brudd på flere lover og forskrifter, har vi spurt om de vil anmelde selskapet.

- Det kommenterer vi ikke, sier Aud Skrudland fra Mattilsynet til kyst.no.

Stig Nilsen konserdirektør for havbruk i Lerøy Seafood Group, sier til kyst.no at de ikke kjenner seg igjen i flere av påstandene til Mattilsynet.

Daglig leder i Måsøval Fiskeoppdrett, Asle Rønning sier det er sterkt beklagelig når dyr lider og understreker at selskapet vil gjøre det som er mulig for å hidre at slike hendelser oppstår igjen.