Fra venstre: konsernleder Henning Beltestad og Sjur Malm, konserndirektør økonomi og finans.

Lerøy bikket 30 milliarder i omsetning

2023 er det første året i Lerøy sin historie at omsetningen overstiger 30 milliarder kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i sin kvartalsrapport for fjerde kvartal 2023.

- Vi fortsetter med full kraft arbeidet med å utvikle den mest effektive og bærekraftige verdikjeden for sjømat. Jeg er stolt av den jobben vi og våre ansatte gjør, samtidig som vi erkjenner at året som har gått har vært utfordrende, sier konsernleder Henning Beltestad.

Omsetningsøkningen til Lerøy er hjulpet av inflasjon og høyere priser på konsernets produkter, betydelig påvirket av en svekket norsk krone, og gjør seg også gjeldende i kostnadsutviklingen.

Flere utfordringer i kvartalet

I fjerde kvartal 2023 leverte Lerøy et driftsresultat før biomassejusteringer på 765 millioner kroner.

I segmentet Havbruk opplevde selskapet utfordringer knyttet til perlesnormaneter og tap av fôringsdager i Lerøy Aurora og fremskyndet slakting i Lerøy Sjøtroll. 

Operasjonell EBIT/kg gjennom verdikjeden var i fjerde kvartal 2023 NOK 20,9 for Aurora, NOK 26,5 for Lerøy Midt og NOK 0,4 i Lerøy Sjøtroll.

- I nedstrømsvirksomhetene i segmentet VAP S&D er det som tidligere kommunisert positiv utvikling ettersom produktprisen nå i større grad reflekterer de økte råvarekostnadene, og vi gradvis har lykkes med operasjonelle forbedringer, skriver selskapet.

I meldingen fremkommer det at styret i Lerøy foreslår et utbytte på NOK 2,5 per aksje for 2023. Forslaget skal behandles i ordinær generalforsamling 28. mai 2024.

Stor økning

Sesongmønsteret i slaktevolum av laks og ørret i Norge skriver Lerøy har blitt enda tydeligere siste år. Et vesentlig større slaktevolum i andre halvår, gir vesentlig lavere priser i andre halvår enn i første. Dette gir utslag i et høyt slaktet volum, på en lavere pris. For nedstrømsvirksomheten gir lavere råvarepriser og økt volum en høyere inntjening.

Denne utviklingen resulterte i en omsetning i kvartalet på 8,2 milliarder. 

- Dette er en økning på 16 % sammenlignet med samme periode i fjor og representerer den høyeste omsetning i noe kvartal i konsernets historie, skriver de.

Satser stort på ny teknologi

Lerøy jobber målrettet mot strategiske mål for 2025. I 2024 venter selskapet fremgang i deres biologiske prestasjon i havbruk, og at de beveger seg mot et mål om 205 000 slaktet volum i Norge i 2025. Viktige tiltak for å nå dette er bedret smolt-kvalitet og bruk av ny teknologi, som Kyst.no skrev om tirsdag.

- Vi er fortsatt i en tidlig fase. Så langt har vi god erfaring med bruk av dypdriftsteknologi, med null lusebehandlinger og høy overlevelse, og vi er også godt i gang med innfasing av ulike typer skjermingsteknologi. Per i dag er planen at om lag en tredjedel av vår laks står i merder med ny teknologi innen utgangen av 2024, fortsetter Beltestad.

Innen VAP S&D venter selskapet videre resultatforbedringer i 2024. 

- Vi ser tydelige tegn på bedret lønnsomhet, drevet av bedring i kapasitetsutnyttelse og god utvikling av flere av våre sentrale markeder globalt. Vi jobber godt og målrettet i VAPS&D. Målet om et operasjonelt driftsresultat fra dette segmentet på NOK 1,25 milliarder er krevende men oppnåelig, fortsetter Beltestad.

Betaling av grunnrenteskatt

Grunnrenteskattekostnaden i 2023 består av både en implementeringseffekt (engangseffekt) og en grunnrenteskatt for perioden. Lerøy skriver at implementeringseffekten ble innregnet med 1,7 milliarder kroner i andre kvartal 2023, samme kvartal som loven ble vedtatt. 

Den øvrige delen av periodens grunnrenteskatt ble innregnet med NOK 0,2 milliarder i tredje kvartal 2023, da et tilstrekkelig pålitelig estimat forelå. 

- Ved utgangen av 2023 er beste estimat på skatt på grunnrenteskattepliktig aktivitet for året, inkludert implementeringseffekt, 1,7 milliarder. I tillegg kommer ordinær selskapsskatt på den grunnrenteskattepliktige aktiviteten med 132 millioner kroner, samt betalt produksjonsavgift på 123 millioner kroner. 

- I sum utgjør skatt og produksjonsavgift på den grunnrenteskattepliktige aktiviteten 2,036 milliarder.