Det er grunn til å flagge hos Lerøy. Tidene er gode, selv om kostnadene også øker. Illustrasjonsfoto: Lerøy

Lerøy satt rekord

Lerøys Seafood Group avsluttet fjoråret svært sterkt. For hele året ble det omsetningsrekord. Nå melder de om reduksjoner i forventningene til slaktevolum for 2022, men tror likevel året blir enda sterkere enn det i fjor.

Publisert Sist oppdatert

LSG hadde en omsetning i fjerdekvartal på 6 519 millioner kroner som tilsvarer en økning på 26% sammenlignet med samme periode i 2020.

Driftsresultatet før verdijustering er mer en doblet, og var i fjerde kvartal 2021 på 902 millioner sammenlignet med 441 millioner i fjerde kvartal 2020.

Sterk etterspørsel etter sjømat, herunder bedre prisoppnåelse for konsernets hovedprodukter, og bedring i underliggende driftsforhold er ifølge selskapet viktige forklaringsvariabler til at inntjening i alle segment er vesentlig løftet fra tilsvarende periode i fjor.

- Etterspørselen etter sjømat er svært sterk og gir grobunn for optimisme om fremtiden. Aktivitetsnivået og prisoppnåelse utvikler seg positivt, og sammenlignet med fjerde kvartal i fjor er inntjeningen økt i alle segment, sier konsernleder Henning Beltestad i en børsmelding.

- For året når vi en omsetning på 23 milliarder, som er det klart høyeste i vår historie. Vår vertikalt integrerte verdikjede står sterkt, og utviklingen er i tråd med konsernets vekststrategi, fortsetter Beltestad.

Reduserer slakteforventningene

Driftsresultat før verdijusteringer knyttet til biologiske eiendeler i Havbruk ble 702 millioner i fjerde kvartal 2021 sammenlignet med 296 millioner kroner i samme periode i 2020.

I perioden er det slaktet 51 tusen tonn sammenlignet med 48 tusen tonn i fjerde kvartal 2020.

Selskapene i segmentet leverte følgende EBIT/kg i fjerde kvartal:

  • Lerøy Aurora en EBIT/kg på NOK 16,9,
  • Lerøy Midt på NOK 15,9
  • Lerøy Sjøtroll på NOK 9,2.

I sum er EBIT/kg i segmentet økt fra NOK 6,1 i fjerde kvartal 2020 til NOK 13,7 i fjerde kvartal 2021.

- Vi leverer et tilfredsstillende kvartal resultatmessig i havbruk. Samtidig har tilveksten siste måneder vært noe lavere enn forventet og vi reduserer slakteguiding for 2022 for vår havbruksvirksomhet i Norge fra 190,000 GWT til 185,000 GWT, fortsetter Beltestad.

Bearbeiding

Selskapet skriver i børsmeldingen at i andre halvdel av 2021 kom etterspørselen etter sjømat tilbake mot historisk høye nivå, drevet særlig av sterk etterspørsel i dagligvaremarkedet, men også som følge av at HoReCa-markedet har vist en gradvis positiv utvikling som følge av lettelser i restriksjoner knyttet til Covid-19 pandemien.

- Konsernet kan konstatere at etterspørselen etter sjømat viser en svært sterk utvikling. Omsetningen i segmentet økte med 25% sammenlignet med tilsvarende periode i 2020. Veksten er drevet av høy pris og god aktivitet.

Underliggende utvikling i segmentet er god, men fortsatt preget av oppstartskostnader i forbindelse med konsernets nye fabrikker i Spania og Italia.

I sum ble driftsresultatet før biomassejustering i segmentet MNOK 202 for fjerde kvartal i 2021, noe som er en økning fra MNOK 176 i samme periode i 2020. For året rapporterer VAPS&D for første gang en omsetning over NOK 20 milliarder. Driftsresultat før verdijusteringer økte fra MNOK 475 i år 2020 til MNOK 630 i år 2021.

Forventer et bedre 2022 enn 2021

Ledelsen og styret i Lerøy mener utviklingen i etterspørselen etter sjømat, også i andre halvår 2021, gir grunn til fortsatt optimisme med tanke på den fremtidige utviklingen i etterspørselen etter sjømat og derved for konsernets aktiviteter og verdiskaping.

Selskapet skriver at de i de senere årene har investert betydelig innenfor flere deler av verdikjeden, herunder ved å bygge ut anlegg for smolt/postsmoltkapasitet i alle konsernets regioner.

- I Lerøy Midt vil den første smolten, som planlagt, i første kvartal 2022, bli satt inn i anlegget som utgjør siste steget av utbyggingen. Dette vil gi vekst i slaktevolumene til Lerøy Midt fra 2023, heter det.

Disse investeringer ble ifølge Lerøy gjort for å heve selskapets smoltkvalitet, øke produksjonen gjennom bedre lisensutnyttelse og redusere kostnadene.

- Investeringene innenfor konsernets smoltproduksjon har vært en viktig driver for veksten i konsernets slaktevolum i Norge som har økt fra 158 tusen tonn i 2019 til 187 tusen tonn i 2021. Samtidig muliggjør de nye smoltanleggene vesentlige endringer i driften som etter våre vurderinger skal gi rom for realisering av forbedringer i årene som kommer, mener de.

Konsernets kostnader per kilo produsert laks og ørret har, som for hele industrien, økt vesentlig i den siste tiårsperioden.

- Det er flere årsaker til dette, men utfordringen blir ikke mindre med den globale kostnadsinflasjonen verden nå erfarer. I dette bildet er operasjonell effektivitet viktigere enn noen gang, og har derfor høyeste fokus i arbeidet som gjøres i konsernets havbruksvirksomhet.

For konsolidert virksomhet forventer Lerøy Seafood Group per i dag å slakte om lag 185 tusen tonn i 2022. Konsernets andel fra tilknyttet selskap forventes å bli 23 tusen tonn. Dette inkluderer forventet volum fra Scottish Sea Farms Ltd sitt nylig ervervede Grieg Seafood UK. LSG sitt totale slaktevolum i år 2022 forventes å bli i størrelsesorden 208 tusen tonn.

Scottish Sea Farms (SSF) sitt varslede oppkjøp av Grieg Seafood Hjaltland UK ble endelig gjennomført i desember 2021.

- Dette er et selskap med operasjon i en region SSF kjenner svært godt, og selv om det vil ta tid, er det ventet at SSF skal realisere vesentlige synergier gjennom integrasjonen av disse selskapene, skriver de.

I børsmeldingen skriver de at styrets forventning per i dag er at inntjeningen i første kvartal 2022 blir vesentlig bedre enn i første kvartal 2021 og tilsvarende at inntjeningen for året 2022 som helhet forventes å bli bedre enn den ble i år 2021.