I den foreslåtte miljøteknologitillatelse-ordningen ble det signalisert at «null utslipp» er mantraet. Men er det realistisk å oppfylle dette? Det er spørsmål som stiles i forkant av årets Tekmar-konferanse. Foto: Tekmar.

Null utslipp fra oppdrett: Fantasi eller realistisk?

Er null utslipp, null rømming og null ressurser på avveie i lakseoppdrett et kinderegg eller fri fantasi? Det er overbygningen for årets Tekmar i Trondheim i månedskiftet november/desember.

Publisert Sist oppdatert

Tekmar-general Leif Magne Sunde forteller at første versjon av program nå er tilgjengelig.

- Påmelding til konferansen og stands er godt i gang med over 70 påmeldte 6 uker før avgang, sier han.

Da de skulle utarbeide programmet stilte de seg spørsmålet om lakseoppdrettsnæringen står i et dilemma når det skal velges produksjonsteknologier for det neste tiåret.

- Verden endres raskere enn noen gang. Bærekraft, klima og det grønne skiftet konkretiseres innen alle industrier, og det er annonsert innføring av EU sin taksonomi for havbruk, som i sterkere grad kobler sammen det grønne skiftet og penger, sier han.

Leif Magne Sunde, til daglig forskningsleder i Sintef Ocean, kan på nytt ønske velkommen til Tekmarkonferanse. Foto: Ole Andreas Drønen

Han trekker opp to dilamma som kommer til å bli belyst under konferansen:

  • Dilemma 1: Redusert produksjonstid er viktig, men samtidig kan rask vekst for laksen være negativt?
  • Dilemma 2: Lukket produksjon hindrer utslipp, men krever økt energibehov? Utfordringen er at det er flere krav som skal oppfylles samtidig, og som lett er i motsetning til hverandre.

Nådestøt for tradisjonelt oppdrett?

Sunde påpeker at det i den foreslåtte miljøteknologitillatelse-ordningen ble det signalisert at «null utslipp» er mantraet og viser forventningene fremover.

- Det kan lett oppfattes som et nådestøt for tradisjonelt merdbasert oppdrett. Det er lite som tyder på at kravene fra ny regjering vil være mindre, sier han.

Han viser til at teknologiutviklingen for matfiskoppdrett tar nå ulike veier med hensyn til løsninger, og teknologiene som har vært førende de siste tiårene utfordres av mange nye.

- En ser at oppdrettere prøver ut ulike løsninger, og det er uenighet om hvilke teknologier morgendagens produksjon av matfisk skal skje i.  Noen velger å investere i lukkede merder, andre satser offshore, og noen satser på landbaserte anlegg.  Stadig flere oppdrettere kjøper sin første lukkede merd, sier han og stiller samtidig spørsmålet om lukket oppdrett i sjø er kompromisset mellom laksenæring, myndigheter og samfunnet mot 2030?

Spørsmålene åpner for inovasjon

- Er dette teknologien, og for mange "det sure eplet" som kan styre næringen mot krav om nullutslipp, inkludert lakselus, null rømming og null ressurser på avveie, og muliggjøre kortere produksjonstid og forbedret produksjon?

Han mener svaret ikke er gitt, men at spørsmålet er med på å åpne rom for innovasjon, og gir føringer for morgendagens utstyrsleverandører og tjenesteindustri, og åpner også opp for andre typer løsninger, og kanskje andre nasjoner

Produksjonstid er driver

En av faktorene som er med på å drive frem nye teknologier, mener Sunde er produksjonstid og da primært for å svare på lakselusutfordringen.

- Samtidig kan kortere produksjonstid gå på bekostning av fiskens helse, eller medføre økt energibehov.

- Kan produksjonskonsepter medvirke til at man kan snu fokus fra biomasse til individ i oppdrettet, der fisken gis fisken tid og at motsetningen mellom ønsket om redusert produksjonstid og "turbofisk" reduseres?

- En viktig stemme som fort kan bli glemt i teknologiutviklingsprosessen er fisken, og de valg som gjøres bl.a. for å redusere produksjonstid og gjøre oppdrettet mer lønnsomt, kan åpne for nye innovasjoner for å håndtere produksjonen, sier han.

Håper på flere hundre deltagere

Tekmar har siden 2003 satt fokus på dagens utfordringer og morgendagens løsninger i matfiskoppdrett av laks, og samler gjerne 300-400 deltagere, der ca 80 % kommer fra industri. Årets konferanse er den 19. i rekken.

- Vi gleder oss til igjen å arrangere en fysisk konferanse og møteplass, med tidsaktuelle innlegg, rundeborddiskusjoner, gullappseanser og mingling i standområdet, sier han.