Mari Sørensen Aksnes, rådgiver og jurist i Fiskeridirektoratet. Foto: Fiskeridirektoratet.
Mari Sørensen Aksnes, rådgiver og jurist i Fiskeridirektoratet. Foto: Fiskeridirektoratet.

- Bruker mye tid på å purre søkere

Fiskeridirektoratet gjør alt de kan for å få unna søknadene om utviklingstillatelser og behandler flere søknader parallelt. Nå håper de søkerne kan bli flinkere til å begrunne krav så behandlingen kan gå enda litt kjappere og de slipper å purre selskapene.

Publisert

Mari Sørensen Aksnes, jurist ved tildelingsseksjonen i Fiskeridirektoratet forteller at de i utgangspunktet behandler søknadene fortløpende kronologisk dersom det ikke er særlige grunner som taler for en annen rekkefølge på behandlingen.

- Slike særlige grunner kan for eksempel være at vi behøver å se noen av søknadene i sammenheng. Vi behandler flere søknader parallelt og enkelte søknader vil ta lengre tid å behandle enn andre, sier hun.

- Svært mange søknader

I dag har direktoratet 29 ulike konsepter på bordet (se oversikt over konseptene her). Fire har så langt fått avslag, ett fått tilslag (Salmar Ocean Farming), og den siste som fikk melding om at de tar søknaden videre er Nordlaks som søkte om utviklingstillatenser på sitt Havfarm-konsept i november 2015 i fjor.

- Hvor lang tid estimerer dere at det tar fra dere mottar søknaden til oppdretter får svar?

- Vi kan ikke gi noe generelt svar på dette. Vi har mottatt svært mange søknader over et kort tidsrom og saksbehandlingstiden vil som nevnt variere.

Mangelfulle søknader

Det som er mest gjennomgående mangelfullt fra søkerne er opplysninger i om søknaden skal unntas offentlighet, ifølge Aksnes.

- Søker må selv vise til hvilke deler av søknaden dette gjelder og begrunnelse for dette. Ofte fremgår det ikke av søknaden i det hele tatt og dersom det fremgår er dette ofte ikke begrunnet. Dette fører til at direktoratet både bruker mye tid på å purre på søkerne for at de skal gjøre egne innsynsvurderinger og at våre egne innsynsvurdering tar mer tid ettersom vi ikke kan ta utgangspunkt i søkers vurdering, påpeker Aksnes.

- Har du noen tips til hvordan søknadene bør være?

- Søknadene bør redegjøre for prosjektet og hvordan dette oppfyller tildelingsvilkårene for utviklingstillatelser. De bør videre inneholde dokumentasjonen som listes opp på side 2 i retningslinjene og eventuell annen dokumentasjon som underbygger søkers påstander i prosjektbeskrivelsen. Det bør også være vist til hvilke deler av søknaden som eventuelt bør unntas offentlighet og begrunnelse for dette. Dersom søker ikke har behov for å unnta søknaden fra offentlighet er det også fint om dette fremgår, sier Aksnes til kyst.no.