Prototypen av SEARAS er under bygging på en tomt i Arna kommune. Foto: SEARAS.

Searas AS har fått avslag for flytende RAS anlegg i sjø

Searas AS har fått avslag på sin søknad om 12 tillatelser til utvikling av flytende RAS anlegg i sjø. MariCulture AS har også fått avslag på 8 av de 16 omsøkte tillatelsene til utvikling av konseptet Smart Fish Farm.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det melder Fiskeridirektoratet i en pressemelding nylig. 

Avslag til SEARAS

Noen dager før fristen gikk ut søkte selskapet SEARAS AS om 12 utviklingstillateser på til sammen 9360 tonn. Søknaden er basert på lukkede matfiskanlegg i sjø, der vannet følgelig må gå gjennom et RAS-anlegg. Det spesielle her som de håper skal utløse et tilsagn, er RAS-teknologien som er basert på det de kaller et reaktorprinsipp. Fysiker ldar Lien fra NTH, og er en av de to gründerne bak ideen. Den andre er Morten Aga.

Søknaden ble nylig avslått av Fiskeridirektoratet nylig, som begrunnet avslaget slik: “Fiskeridirektoratet fatter med dette vedtak om å avslå søknaden for prosjektet «Flytende RAS anlegg for fiskeoppdrett i Fjord – RASF» fordi Fiskeridirektoratet har kommet til at det ikke er godtgjort at det omsøkte konseptet kan realiseres som beskrevet av søker, og at konseptet derfor ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon»”. 

De skriver også at etter en helhetsvurdering av prosjektet, er det Fiskeridirektoratets syn at prosjektet ikke er tilstrekkelig konkretisert og dokumentert.

- På denne bakgrunn er det Fiskeridirektoratets vurdering at søker gjennom søknaden og supplerende opplysninger ikke har sannsynliggjort at prosjektet kan realiseres som beskrevet av søker. Fiskeridirektoratet har kommet til at det omsøkte konseptet ikke oppfyller vilkåret om «betydelig innovasjon», skriver de. Les avslaget her.

Les også- En helt ny måte å tenke RAS-anlegg på

Delvis avslag til Mariculture AS

MariCulture har søkt om 16 tillatelser á 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). I følge søknaden har selskapet kommet fram til dette biomassebehovet ved å beregne det totale volumet vann inne i oppdrettsanlegget for ulike flytekondisjoner. 

Fiskeridirektoratet avslår søknaden hva gjelder åtte av de 16 omsøkte tillatelsene, men vil i tråd med det som fremgår over gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til åtte tillatelser.

Smart Fish Farm er et åpent anlegg som er delt inn i åtte kammer. Anlegget skal etableres på «åpent hav» i områder med dimensjonerende signifikant bølgehøyde på 15 meter for en stormkondisjon med 100 års returperiode. All håndtering, sortering og behandling av fisk skal skje innendørs i merdkonstruksjonens sentersøyle. I søknaden har søker begrunnet biomassebehovet med utgangspunkt i dimensjonering av anlegget for den type lokalitet det er ment å ligge på, sammen med en beregning av maksimal biomassekapasitet ut fra volumet i anlegget og den maksimale tillatte tettheten i akvakulturdriftsforskriften.

Les også: