Inger Fyllingen forteller Mattilsynet har henvendt seg til HI og VI for faglig støtte rundt avlusning med varmtvann. Foto: Pål Mugaas Jensen.
Inger Fyllingen forteller Mattilsynet har henvendt seg til HI og VI for faglig støtte rundt avlusning med varmtvann. Foto: Pål Mugaas Jensen.

- Grunn til å vurdere om varmtvannsavlusning er forsvarlig

- Mattilsynet kan fatte vedtak om midlertidig eller permanent bruksforbud, dersom metoder eller utstyr viser seg å være velferdsmessig uegnet, sier seniorrådgiver Inger Fyllingen til Kyst.no.

Publisert

Forrige uke skreiv Kyst.no en sak om at fiskehelseeksperter etter en faglig gjennomgang av eksisterende dokumentasjon som omhandler avlusning med varmtvann (metodene Thermolicer og Optilice), fant tilstrekkelig grunn til å stille spørsmål ved om avlusningsmetoden kunne være i strid med Dyrevelferdsloven.

Dette er noe Mattilsynet tar på høyeste alvor.

Inger Fyllingen som er seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, forteller de hele tiden har vært bevisst i at det har vært svakheter ved dokumentasjonen, og påpeker de også har etterspurt faglig støtte knyttet til eventuell smertepåvirkning av det varme vannet. 

- Vi har også hele tiden presisert at det følger av forsvarlighetskravene at fisk som avluses skal være robust nok til å tåle behandlingen, og håndteringen i sin helhet skal være risikovurdert av fiskehelsepersonell, sier hun.

Funn i hoderegionen hos atlantisk laks som nylig har gjennomgått termisk avlusing. (A) Normal. (B) Omfattende blødninger. Foto: Norsk veterinærtidsskrift.
Funn i hoderegionen hos atlantisk laks som nylig har gjennomgått termisk avlusing. (A) Normal. (B) Omfattende blødninger. Foto: Norsk veterinærtidsskrift.

- Mye fisk skades og dør

Hun legger likevel til at de har konstatert at mye fisk skades og dør i forbindelse med termisk avlusing og andre avlusingsmetoder. I artikkelen hvor det spekuleres i om behandlingen er i strid med loven er det dokumentert omfattende skader på fisken etter avlusning. Noe de peker på gir grunn til å dokumentere metoden bedre.

- Vi er enig med forfatterne i at det nå foreligger så mye ny informasjon om metodens velferdsmessige effekter på fisken, at det er behov for nye vurderinger, sier Fyllingen.

- Hvilken dokumentasjon har Mattilsynet etterlyst?

- Vi har bestilt en vurdering med hensyn til om foreliggende kunnskap er tilstrekkelig for å få en pålitelig vurdering av de faktiske velferdskonsekvensene av behandlingstemperaturene ved termisk avlusing. Hvis dette ikke er tilfellet, har vi bedt om at det gjennomføres vitenskapelige undersøkelser for å fastslå de faktiske velferdseffekter for fisk ved aktuelle behandlingstemperaturer.

- Kan gi forbud

På spørsmål om Mattilsynet mener avlusing med varmt vann kan være i strid med loven, påpeker hun at de kan fatte vedtak om midlertidig eller permanent bruksforbud, dersom metoder eller utstyr viser seg å være velferdsmessig uegnet.
- Et bruksforbud på en metode som er etablert må imidlertid være godt begrunnet. Med basis i eksisterende erfaring, herunder også det som fremkommer av artikkelen, mener vi at det er grunn til en ny gjennomgang for å vurdere forsvarligheten av metoden, sier hun.

Mattilsynet har derfor sendt en bestilling til Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet der de ber om kunnskapsstøtte.

- Hva tenker Mattilsynet om skadene som forfatterne har dokumentert på fisken?

- Det følger av regelverket at metoder og utstyr ikke skal påføre fisk skader. Det som beskrives i artikkelen er alvorlige skader som ikke skal forekommen dersom utstyret er egnet og bruken er forsvarlig, sier Fyllingen. 

Kyst.no har henvendt seg til utstyrsleverandørene for kommentarer til saken.