Mattilsynet gjennomførte i 2022 en kontroll av 28 fiskeslakterier. Det ble avdekket at mange fisk ikke ble skikkelig bedøvet før avliving.
Mattilsynet gjennomførte i 2022 en kontroll av 28 fiskeslakterier. Det ble avdekket at mange fisk ikke ble skikkelig bedøvet før avliving.

Mattilsynet har kontrollert fiskeslakterier

De aller fleste fiskeslakterier oppfylte kravene til godkjenninger. Enkelte måtte bedre rutiner for å hindre smitte av sykdom til omgivelsene, og mange måtte rette opp etter funn av feil bruk av utstyret for bedøving og avliving. 

Publisert Sist oppdatert

I 2022 gjennomførte Mattilsynet en tilsynskampanje der 28 fiskeslakterier som slakter oppdrettet laks, regnbueørret, torsk, kveite og røye ble kontrollert. Mattilsynet sjekket om fiskeslakteriene oppfylte kravene til godkjenninger, fiskehelse og fiskevelferd.

Bakgrunn for kampanjen

Fiskeslakteriene er sentrale i produksjonskjeden av oppdrettsfisk, siden de årlig slakter flere hundre millioner fisk.

- Derfor må de har godkjenninger på plass, ha rutiner som forhindrer spredning av sykdommer til villfisk og annen oppdrettsfisk, og sørge for at oppdrettsfisken blir bedøvet og slaktet på riktig måte, sier Lise Rokkones, seksjonssjef for seksjon fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet i en pressemelding. 

En kartlegging Mattilsynet gjorde i 2020 viste at en del fiskeslakterier manglet godkjenninger av utstyr og drift, rutiner for å hindre spredning av sykdom til omgivelsene manglet, og oppfyllelse av dyrevelferdskravene varierte.

Resultatene gjorde at Mattilsynet bestemte seg for å gjennomføre en tilsynskampanje. I 2021 informerte og veiledet Mattilsynet virksomhetene. Høsten 2022 ble 28 utvalgte fiskeslakterier kontrollert. Dette utgjorde halvparten av alle fiskeslakterier.

Færre avvik på de store fiskeslakteriene

I kampanjen ble det gitt varsel om vedtak på til sammen 39 avvik. Åtte fiskeslakterier hadde ingen avvik, mens de 20 andre fikk mellom ett og tre varsler om vedtak.

- Alvorlighetsgraden ved varslene varierer. Vi så at virksomhetene som slakter flest fisk hadde få eller ingen, sier Lise Rokkones, seksjonssjef for seksjon fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet.

Mattilsynet har fulgt opp alle avvikene.

Godkjenninger på plass

Sammenlignet med kartleggingen i 2020, viser kampanjen en stor fremgang når det gjelder godkjenning av metode og teknisk utstyr for desinfeksjon av avløpsvann. 9 av 10 hadde ingen avvik på dette punktet.

I dag er 26 av de 28 kontrollerte fiskeslakteriene godkjent etter slakteriforskriften. Av de to som mangler godkjenning, har ett slakteri alt på plass og mangler bare formell godkjenning, mens ett fortsatt er i et godkjenningsløp.

En del manglet beredskapsplaner

Det ble avdekket mange avvik knyttet til driftsmessige rutiner og prosedyrer for å hindre smitte av fiskesykdommer.

Blant annet manglet ti slakterier skriftlig beredskapsplan, noe som er nødvendig for å håndtere en hendelse raskt og riktig.

Mange avvik knyttet til bedøvelse

Det var bare to avvik knyttet til kompetanse om fiskevelferd og avliving av fisk. Imidlertid ble det avdekket avvik knyttet til bedøvelse av fisk hos 60 prosent av virksomhetene.

- Dette er alvorlig. Det betyr at mange fisk ble utsatt for store lidelser fordi utstyret for bedøving ble brukt feil og mange fisk ikke ble bedøvet ordentlig, sier Rokkones.

Lise Rokkones mener Mattilsynet gjennom tilsynskampanjen har fått rettet opp i en rekke forhold.

- Det er økt bevissthet og kunnskap om smitterisiko og dyrevelferd, både på fiskeslakteriene og i Mattilsynet. Det viktigste er likevel at ansvarlige på fiskeslakteriene hver dag sørger for å hindre spredning av sykdom og ivaretar dyrevelferden når de slakter fisk, sier Rokkones.

Les sluttrapporten på Mattilsynets nettsider