Neste teknologisprang for SalMars havsatsing er Smart Fish Farm, som planlegges etablert i åpent hav i Midt-Norge.
Neste teknologisprang for SalMars havsatsing er Smart Fish Farm, som planlegges etablert i åpent hav i Midt-Norge.

Ja til Smart Fish Farm i Norskehavet

Mattilsynet har behandlet søknaden fra Salmar Aker Ocean AS og gitt tilsagn om begrenset produksjon for utviklingstillatelsene Smart Fish Farm i Norskehavet.

Publisert Sist oppdatert

Salmar Aker Ocean AS fikk i 2019 tildelt åtte utviklingstillatelser for Smart Fish Farm av Fiskeridirektoratet.

Mattilsynet skriver i en pressemelding at de har veiledet og avklart hvilke krav som må stilles til mattrygghet, fiskehelse og fiskevelferd.

Mattilsynet har nå vurdert at Salmar Aker Oceans søknad og utfyllende opplysninger oppfyller de nasjonale kravene som må stilles til utviklingsprosjekt av denne størrelsen. De legger til at Havforskningsinstituttet og Veterinærinstituttet har bidratt med nødvendige vurderinger.

Begreneset produksjon

Mattilsynet har gitt tilsagn om tillatelse for en begrenset produksjon på maks 9000 tonn MTB for første produksjonssyklus. Det er fordi hensynet til fiskens behov og biologi veier svært tungt ved utviklingen av ny teknologi for havbruk.

- Tilsagnet om utviklingstillatelser gir rom for noe mer usikkerhet enn drift av ordinære tillatelser når det gjelder dokumentasjon av egnethet av løsninger som påvirker fiskehelse og fiskevelferd. Driften skal likevel være innenfor rammene for forsvarlighet satt i dyrehelse- og dyrevelferdsregelverket, skriver de.

Utenfor norsk territorialfarvann

Anlegget er søkt plassert utenfor norsk territorialfarvann. Dette er utenfor EØS-avtalens virkeområde.

Etablering av anlegg uten for norsk territorialfarvann byr på utfordringer for Norges fristatus etter EØS-avtalens veterinærbestemmelser for enkelte fiskesykdommer. Dette vil ha avgjørende betydning for hvilken status et anlegg til havs vil ha for Norges fristatus mellom annet for sykdommene VHS og IHN.