Aquatraz 2 er nettopp tatt i bruk av Midt-Norsk Havbruk. Foto: Steinar Johansen/NTS.

Kraftig økning for Midt-Norsk Havbruk

Større volum ga en solid vekst for Midt-Norsk Havbruk i førstekvartal sammenlignet med Q1 i fjor. EBIT/kg gikk solid opp fra forrige kvartal.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For konsernet NTS (der Midt-Norsk Havbruk er et datterselskap) gikk driftsinntektene i kvartalet endte på kr 521,0 mill. (kr 272,8 mill.). Periodens EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) ble på kr 123,3 mill. (kr 95,1 mill.), mens driftsresultatet ble kr 93,4 mill. (kr 94,5 mill.). Dette ga et perioderesultat før skatt på kr 73,6 mill. (kr 80,4 mill.).

- Økningen i EBITDA på kr 28,2 mill. i 1. kvartal 2019 i forhold til fjoråret skyldes hovedsakelig økt slaktet volum og en høyere margin på oppdrett i Norge, skriver selskapet i sin førstekvartalsrapport.

Oppdrett

Utvikling av EBIT/kg for Midt-Norsk Havbruk.

Midt-Norsk Havbruk AS og datterselskapene MNH Produksjon AS, Osan Settefisk AS og MNH Rederi AS, utgjør virksomhetsområdet «Oppdrett Norge» og omsatte i Q1 for kr 251,6 mill. (kr 150,0 mill.), og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr 92,5 mill. (kr 48,2 mill.) Resultat før skatt, eks. verdijustert biomasse, kr 85,4 mill. (kr 43,2 mill.) Verdijustert biomasse siste kvartal er kr 1,8 mill. (kr 27,1 mill.)

Midt-Norsk Havbruk AS har i første kvartal slaktet 3 994 tonn sløyd laks (2 603 tonn).

- Resultatet er preget av høsting av oppbygget biomasse fra 2018 og god tilvekst på fisk generelt. Man har også hatt lite lus og ingen sykdom, noe som har gjort tilveksten god, skriver de i kvartalsrapporten.

Planlagt slaktevolum for 2019 på 17 800 tonn opprettholdes.

Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr 23,16 pr. kg. Dette er økning på kr 9,58 fra forrige kvartal som i hovedsak skyldes bedre fiskehelse på slaktet fisk i kvartalet og lavere kost. Det har også vært høyere laksepriser enn i forrige kvartal.

Oppdrett Island

Fiskeldi Austfjarda Hf. har slaktet 2 252 tonn laks i første kvartal.

Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr -3,88 pr. kg

- Produksjonen av laks i sjø har vært som forventet, mens det har vært utfordringer med produksjon på land. Det generelle kostnadsbildet, både på landproduksjon og sjøproduksjon, er høyt på Island, dette på grunn av lav produksjon.

Virksomhetsområdet Oppdrett Island oppnådde i første kvartal driftsinntekter på kr 140,6 mill. og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr -10,7 mill. Resultat før skatt, eks. verdijustert biomasse, kr -8,4 mill. Verdijustert biomasse siste kvartal er kr 1,4 mill.

I mars meldte konsernet at Fiskeldi Austfjarda Hf. har fått tillatelse til å øke produksjonsvolumet i Berufjordur og Faskrudsfjordur på Island til 20 800 tonn laks pr år.

Tidligere har Fiskeldi Austfjarda Hf. hatt tillatelse til å produsere til sammen 11 000 tonn laks og ørret årlig, herav 6 000 tonn laks og 5 000 tonn ørret. Ny tillatelse innebærer muligheten til å produsere inntil 12 000 tonn ordinær laks, samt 8 800 tonn steril laks, pr år, fordelt på disse to fjordene.

Brønnbåt

Virksomhetsområdet brønnbåt oppnådde driftsinntekter på kr 102,9 mill. i kvartalet (kr 100,3 mill.), og resultat før skatt på kr -3,3 mill. (kr 13,2 mill.).

Virksomhetsområdet driftet til sammen åtte fartøy hvorav et er innleid på bareboatavtale, og syv av fartøyene er i drift på faste kontrakter ved periodeslutt, mens det siste fartøyet er under ombygging.

Det er nedgang i resultat før skatt i forhold til første kvartal i fjor. Dette skyldes hovedsakelig at årets verkstedopphold er gjennomført tidligere i år enn i 2018.

Sjøtransport

Omsetningen i virksomhetsområdet Sjøtransport endte på kr 37,1 mill. i årets første kvartal (kr 20,8 mill.), som ga et resultat før skatt på kr 0,6 mill. (kr -1,0 mill.). Omsetningsveksten skyldes hovedsakelig oppkjøpet av Sjøtransport Rotsund som ble overtatt 16.02.2018.

Virksomhetsområdet drifter fire fartøy. To av fartøyene går på fast T/C-kontrakt, mens de øvrige to går i spotmarkedet.