Produksjonskosten i kvartalet har vært høyere enn tidligere for segment havbruk, grunnet PD. NTS melder at det er satt i gang tiltak for å forbedre framtidig produksjonskost. Foto: NTS/Sindre Stovner

PD og lav laksepris ga nesten minus for Midt-Norsk

Oppdrettsdelen fra Midt Norsk Havbruk trakk ned resultatene for NTS-konsernet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

NTS- Konsernets samlede driftsinntekter i 3. kvartal 2020 utgjorde kr 700 mill. mot kr 410 mill. i samme periode i fjor.

Dette ga en EBITDA (operasjonelt driftsresultat før avskrivninger og før verdijustering virkelig verdi biomasse) på kr 211 mill. mot kr 56 mill. i samme periode i fjor. 

Konsernets operasjonelle driftsresultat for 3. kvartal 2020 endte på kr 118  mill. mot kr 18 mill. for samme periode i fjor, mens resultat før skatt for 3. kvartal 2020 endte på kr -74 mill. mot kr 2 mill. i 3. kvartal 2019. 

Oppdrett

Midt-Norsk Havbruk AS, Osan Settefisk AS og MNH Rederi AS, utgjør virksomhetsområdet «Oppdrett Norge».

  • Dette omsatte i tredje kvartal for kr 238 mill. (kr 266 mill.), og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr 3 mill. (kr 55 mill.).
  • Resultat før skatt, eks. verdijustert biomasse, kr 4 mill. (kr 57 mill.)
  • Verdijustert biomasse siste kvartal er kr 32 mill. (kr -81 mill.).
  • Det er i tredje kvartal slaktet 4 780 tonn (5 326 tonn) sløyd fisk.

- Lavere slaktevolum skyldes i hovedsak at fisken som er slaktet i kvartalet har vært preget av lavere snittvekt som følge av PD.

  • Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr 0,57 pr. kg. Dette er nedgang fra kr 10,40 i tredje kvartal i fjor.

- Nedgangen skyldes hovedsakelig lavere salgspris i kvartalet, og dette relateres også til den lave snittvekten samt at en større andel av fisken ble nedgradert til en lavere kvalitet. Produksjonskosten har også vært høyere enn tidligere grunnet PD.

NTS melder at det er satt i gang tiltak for å forbedre framtidig produksjonskost.

Midt-Norsk Havbruk AS kjøpte 1 101 tonn MTB i produksjonsområde Nord-Trøndelag og Bindal til en samlet verdi på kr 237,5 mill. på Fiskeridepartementets auksjon den 18.08.2020.

Dette kommer i tillegg til 121 tonn MTB som ble anskaffet i forbindelse med muligheten til å kjøpe 1 % økning i grønne soner.

Total MTB etter auksjonen er 13 227 tonn, inklusive 3 151 tonn utviklingskonsesjoner.

NTS-konsernet

For hele NTS endte driftsinntektene i kvartalet på kr 700 mill. (kr 410 mill.). Periodens EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) ble på kr 211 mill. (kr 56 mill.), mens driftsresultatet (etter virkelig verdijustering biomasse) ble kr 196 mill. (kr -2 mill.).

Netto finansielle poster ble kr -270 mill. (kr 3 mill.). Dette ga et perioderesultat før skatt på kr -74 mill. (kr 2 mill.).

Nøkkeltall for NTS, samt underliggende virksomhetsområder. Kilde: NTS Q3-rapport 20202. Klikk for større

- Økningen i EBITDA på kr 155 mill. i 3. kvartal 2020 i forhold til fjoråret skyldes hovedsakelig fusjon med FrøyGruppen, skriver NTS.

31.08.2020 ble det kommunisert at konsernet gjennomfører en strategisk gjennomgang av sine virksomheter innenfor brønnbåt, servicefartøy og sjøfrakt for å posisjonere selskapene for videre vekst, samt vurdere å børsnotere denne virksomheten. Gjennomgangen pågår fremdeles.

Periodens resultat før skatt kr -74 mill. (kr 2 mill.), er etter justering av virkelig verdi biomasse med kr 79 mill. (kr -19 mill.).

- Dette justeres fortløpende og det er hovedsakelig forventet pris (Fish Pools forward price) på fisk som står i sjøen som påvirker justeringen.

Justering til virkelig verdi for finansielle omløpsmidler gir dette kvartalet en resultateffekt på kr -259 mill. Dette gjelder verdireduksjon på aksjene i NRS i tredje kvartal.

- Økningen i driftsinntekter og driftsresultat skyldes i hovedsak fusjonen med FrøyGruppen, mens det er en nedgang i resultat for Oppdrett Norge, som skyldes en kombinasjon av lav pris og høy produksjonskostnad.

Resultatbidrag fra tilknyttede selskap er inntektsført med kr 14 mill. i kvartalet, mens det for samme periode i fjor var en inntekt på kr 16 mill.

I løpet av tredje kvartal 2020 har NTS ASA økt sitt eierskap i Skamik AS fra 16,67 % av aksjene per 30.06.2020, til ved utgangen av tredje kvartal 2020 å eie 25,7 % av aksjene i selskapet.

Netto finanskostnader (ekskl. derivater og tilknyttete selskaper) i kvartalet er økt med kr 13 mill. i forhold til tredje kvartal 2019. Dette skyldes økte lån- og leasingkostnader som en følge av fusjonen med Frøygruppen, samt investeringer i Aquatraz, Osan Settefisk og oppdrett på Island.