Foto: Norsk Fisketransport.

Sykdom og lavere marginer preget NTS-resultat

NTS-konsernet melder om høyere driftsinntekter for tredje kvartal, men opplyser også at det er slaktet 2000 tonn mindre fisk enn budsjettert i kvartalet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

For 3. kvartal hadde NTS-konsernet driftsinntekter som utgjorde kr 383,2 mill. mot kr 356,1 mill. i samme periode i fjor, kommer det frem i en børsmelding. Dette ga en EBITDA (før verdijustering virkelig verdi biomasse) på kr 114,6 mill. mot kr 155,4 mill. i samme periode i fjor.

NTS eier mellom annet oppdrettselskapet Midt-Norsk Havbruk, KB Dykk og Norsk Fisketransport. 

Konsernets driftsresultat for 3. kvartal 2018 endte på 136,9 millioner kroner mot 110,3 millioner for samme periode i fjor, mens resultat før skatt for 2018 endte på 127,9 mill. mot 106,8 mill. i 2. kvartal 2017.

- Nedgangen i EBITDA på kr 40,8 mill. i 3. kvartal 2018 i forhold til fjoråret skyldes hovedsakelig sykdom og følgelig lavere marginer i virksomhetsområde oppdrett. 

Oppdrett

Midt-Norsk Havbruk AS har i tredje kvartal slaktet 3 781 tonn sløyd laks. Gjennomsnittlig EBIT pr. kg var kr 8,58 (26,18) i perioden.

Midt-Norsk Havbruk AS kjøpte gjennom Fiskeridepartementets auksjon den 18.09.2018, 145 tonn MTB i produksjonsområde Nord-Trøndelag og Bindal til en samlet verdi på kr 29,9 mill. KB Dykk AS er fusjonert med AQS AS og NTS ASA har en eierandel på 23,05 % etter fusjonen og AQS Holding AS blir behandlet som et TS fra Q3.

Økningen i driftsinntekter skyldes i hovedsak oppkjøp av Fiskeldi Austfjarda HF og Sjøtransport Rotsund AS og økningen i resultat skyldes i hovedsak forbedrede resultater i Norsk Fisketransport AS, resultat fra Sjøtransport Rotsund og positiv utvikling av «virkelig verdi» biomasse. Det er en nedgang på EBITDA i tredje kvartal i år i forhold til 2017 på kr 40,8 mill. Dette skyldes i hovedsak sykdom og følgelig lavere marginer i virksomhetsområde oppdrett.

Brønnbåt

Virksomhetsområdet brønnbåt oppnådde driftsinntekter på kr 122,2 mill. i kvartalet (kr 117,2 mill.), og resultat før skatt på kr 36,4 mill. (kr 28,8 mill.).

Virksomhetsområdet driftet til sammen 10 fartøy hvorav et innleid bareboatavtale og alle er i drift på faste kontrakter ved periodeslutt.

I september i år meldte konsernet at det er inngått avtale om salg av brønnbåtene Dønnalaks og Vitoria Viking. Kjøper er Intership, som har leid begge fartøyene på bareboatavtale i litt over et år, og de har vært i operativ drift i Canada. Avtalt salgssum er kr 191 mill. og vil gi en positiv resultateffekt på kr 61,0 mill.

Hittil i år

Konsernets samlede driftsinntekter hittil i år utgjør kr 1 060,2 mill. (kr 786,3 mill.) EBITDA (før virkelig verdijustering biomasse) hittil i år utgjør kr 396,7 mill. (kr 332,2 mill.) Konsernets driftsresultat hittil i år utgjør kr 419,0 mill. (kr 238,7 mill.) Resultat før skatt i år utgjør kr 385,3 mill. (kr 224,3 mill.)

Midt-Norsk Havbruk AS og datterselskapene MNH Produksjon AS og Osan Settefisk AS, omsatte i Q3 for kr 199,8 millioner og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr 32,4 mill. og resultat før skatt, ekskl. verdijustert biomasse på kr 36,9 mill.

Det er i tredje kvartal slaktet 3 781 tonn sløyd fisk noe som er 2000 tonn mindre slaktevolum enn budsjettert. Vesentlige deler av slaktet fisk i kvartalet har i løpet av produksjonsperioden vært smittet av PD og AGD som har medført lavere tilvekst enn planlagt. Dette medførte tapt slaktevolum på 2000 tonn. Tilnærmet all smittet fisk er slaktet i kvartalet. Det ble oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr 8,58 pr. kg. Dette er nedgang på kr 17,52 fra forrige kvartal som i hovedsak skyldes lavere laksepriser med sammenlignbar periode, samt at vi oppnådde lav vekt på slaktet fisk.

Det er i tillegg økt produksjonskostnad på slaktet fisk, også dette som følge av at fisken har vært syk. Midt-Norsk Havbruk AS kjøpte gjennom Fiskeridepartementets auksjon, den 18.09.2018, 145 tonn MTB i produksjonsområde Nord-Trøndelag og Bindal til en samlet verdi på kr 29,9 mill.

Nytt anlegg og innkjøp

MNHs heleide datterselskapet Osan Settefisk AS er i gang med bygging av nytt settefiskanlegg på Osan i Nærøy. Det nye settefiskanlegget vil ha produksjonsvolum på 6 500 000 stk. smolt.

MNH fikk 28.04.2017 tildelt fire utviklingskonsesjoner knyttet til Aquatraz-konseptet. Første merd er levert i oktober 2018 og det ble umiddelbart satt ut fisk i merden. Det er kontrahert fire merder og det forventes at andre merd vil bli tatt i bruk omkring årsskifte. Det var søkt om åtte konsesjoner, men fire ble tildelt. Vedtaket er påklaget for å få økt med ytterligere to konsesjoner, men det er i løpet av tredje kvartal gitt avslag på dette av Nærings- og Fiskeridepartementet.

Det er inngått avtale med MNH Holding AS om kjøp av 23 144 282 aksjer i det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Austfjarda HF. Dette tilsvarer ca. 45,18 % av aksjene i selskapet.