MNH er tildelt fire utviklingskonsesjoner knyttet til Aquatraz-konseptet. Første merd ble levert i oktober 2018. Det er kontrahert fire merder og det forventes at andre merd vil bli tatt i bruk i mars 2019. Foto: MNH.

Mindre volum, men redusert kost for Midt-Norsk Havbruk

Slaktevolumene for Midt-Norsk Havbruk gikk ned i fjorårets siste måneder. Bedre fiskehelse ga imidlertid lavere kostnader, så EBIT/kg økte.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Midt-Norsk Havbruk AS (MNH) og datterselskapene MNH Produksjon AS, Osan Settefisk AS og MNH Rederi AS, utgjør virksomhetsområdet «Oppdrett» i NTS. Området omsatte i Q4 for kr 179,9 mill., og bidro med et operasjonelt driftsresultat på kr 43,7 mill (42,8 i Q4 2017). Resultat før skatt, inkl. verdijustert biomasse, kr 38,8 mill. Verdijustert biomasse siste kvartal er - kr 4,2 mill.

Det er i fjerde kvartal slaktet 3 216 tonn sløyd fisk (4 038 i Q4 2017) noe som ifølge selskapet er mindre slaktevolum enn planlagt.

- Hovedårsaken til lavere slakting er fokus på biomassebygging etter kjøp av MTB i 2018, forklarer selskapet i kvartalsmeldingen.

Det ble i Q4 oppnådd en gjennomsnittlig EBIT på kr 13,58 pr. kg (10,60 i Q4 2017).

- Dette er økning på kr 5,01 fra forrige kvartal (Q3) som i hovedsak skyldes bedre fiskehelse på slaktet fisk i kvartalet og lavere kost. I hovedsak skyldes lavere kost pr. kg som følge av bedre fiskehelse på slaktet fisk i kvartalet. Det har også vært høyere laksepriser enn i forrige kvartal, skriver selskapet.

Mer enn 1000 tonn MTB kjøpt i 2018

Virksomhetsområdet har for året 2018 driftsinntekter på kr 703,0 mill. (kr 454,9 mill.) og resultat før skatt på kr 287,3 mill., inkl. verdijustert biomasse. Verdijustert biomasse 2018 er kr 87,4 mill.

Det er i 2018 slaktet 12 285 tonn (14 760 tonn) med gjennomsnittlig EBIT/kg på kr 15,87.

Det er i løpet av året kjøpt tillatelser på til sammen 1 085 tonn MTB .

- Som følge av Midt-Norsk Havbruks lokaliteter ligger i grønn sone, ble det mulighet til å foreta kjøp av utvidet konsesjonsvolum på 2 % av eksisterende MTB. Dette tilsvarer 160 tonn. I tillegg er det kjøpt 780 tonn på auksjon i juni og 145 tonn i september. Sum investeringsbeløp på dette er kr 212,5 mill. Det er i 2019 planlagt slaktevolum på 17 800 tonn.

MNHs heleide datterselskapet Osan Settefisk AS er i gang med bygging av nytt settefiskanlegg på Osan i Nærøy. Det nye settefiskanlegget vil ha konsesjonsvolum på 6 500 000 stk. smolt.

Aquatraz

MNH fikk 28.04.2017 tildelt fire utviklingskonsesjoner knyttet til Aquatraz-konseptet. Første merd ble levert i oktober 2018 og det ble umiddelbart satt ut fisk i merden.

Det er kontrahert fire merder og det forventes at andre merd vil bli tatt i bruk i mars.

Det var søkt om åtte konsesjoner, men fire ble tildelt. Vedtaket er påklaget for å få økt med ytterligere to konsesjoner, men det ble i løpet av tredje kvartal gitt avslag på dette av Nærings- og Fiskeridepartementet.

Les også: 

Planlegger 5000 tonn på Island i 2019

Det ble inngått avtale med MNH Holding AS om kjøp av 23 144 282 aksjer i det islandske oppdrettsselskapet Fiskeldi Austfjarda HF. Dette tilsvarer ca. 45,18 % av aksjene i selskapet. NTS heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk eide fra før ca. 16,88 % av aksjene i selskapet.

Prisen avhenger av tildelt konsesjonsvolum av laks på Island og øker lineært med tildelt konsesjonsvolum til selskapet. Pr. inngåelse av avtale er vilkårene for en pris på kr 73,5 mill. for aksjene oppfylt. Dersom selskapet oppnår et økt tildelt konsesjonsvolum i løpet av en periode på 10 år, fra gjennomføringsdato, vil den samlede kjøpesummen stegvis kunne øke til maksimalt kr 294,0 mill. ved 24 000 tonn eller høyere konsesjonsvolum.

- Oppdrettsfaglig kompetanse i konsernet er i hovedsak samlet i Midt-Norsk Havbruk AS. Det ble derfor besluttet å transportere retten til å erverve aksjene til Midt-Norsk Havbruk AS. Kjøpet ble endelig gjennomført 05.03.2018 og Fiskeldi Austfjarda vil rapportere i virksomhetsområde «ikke allokert» inntil produksjonen kommer opp på et høyere nivå.

Konsernet vil fra 1. kvartal 2019 rapportere på Virksomhetsområde «Oppdrett Island».

Planlagt slaktevolum på Island er 5 000 tonn i 2019.