Aquatraz. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.
Aquatraz. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.

Halverer søknaden om utviklingstillatelser fra MNH

Fiskeridirektoratet mener Mnh-Produksjon AS ikke trenger 8 tillatelser for å eventuelt teste ut sitt konsept Aquatraz. Derfor halverer de det omsøkte volumet, og sier samtidig de vil gå videre med behandling av en slik redusert søknad.

Publisert

Mnh søkte opprinnelig om 8 tillatelser à 780 tonn MTB. Søknaden tar sikte på realisering av konseptet Aquatraz.

- Søknaden beskriver i liten grad begrunnelsen for biomassebehovet, skriver direktoratet i et brev de har sendt selskapet.

De presiserer at det ikke ennå er fattet vedtak om tilsagn om tillatelse etter søknaden fra Mnh- Produksjon AS.

- Selv om det foreløpig ikke er fattet vedtak om tilsagn for noen del av søknaden finner Fiskeridirektoratet likevel grunn til å vurdere behovet for det omsøkte antallet tillatelser, skriver direktoratet i brevet.

Ifølge direktoratet fastslår retningslinjene at det ikke skal tildeles flere tillatelser enn det som er driftsmessig nødvendig for å kunne gjennomføre utviklingsprosjektet. Fiskeridirektoratet kan altså ikke tildele flere tillatelser enn det som kreves for å kunne foreta tilstrekkelig uttesting.

- Fiskeridirektoratet har slått fast over at man rent teknisk ikke finner ut mer ved uttesting av to enheter opp mot hva man finner ut ved uttesting av en enhet. På samme måte legger Fiskeridirektoratet til grunn at en ikke vil finne ut mer om anlegget ved å teste det på to ulike lokaliteter.

Les også: Èn gikk motstrøms

Vedtak

Fiskeridirektoratet har derfor kommet til at tildeling av maksimalt fire tillatelser bør være tilstrekkelig for at MNH skal kunne gjennomføre det omsøkte prosjektet og gjort følgende vedtak:

"Fiskeridirektoratet avslår søknaden hva gjelder fire av tillatelsene det søkes om, jf. laksetildelingsforskriften § 28. Direktoratet vil i tråd med det som fremgår over, gå videre med behandling av søknaden oppad begrenset til fire tillatelser. Fiskeridirektoratet er innstilt på å gå inn i videre dialog med søker med sikte på å kunne fatte vedtak om tilsagn om en eller flere utviklingstillatelser til et prosjekt som omfatter ferdigutvikling av konseptet Aquatraz, etterfulgt av akvakulturproduksjon i det ferdige konseptet. En slik tildeling vil være avhengig av at det kan vedtas målkriterier som sikrer hensiktsmessig gjennomføring av prosjektet i tråd med ordningens formål."

Selskapet har uttalt til kyst.no tidligere at de håper å kunne ha fisk i merden til sommeren 2017. De vil først utvikle en testmodell som vil prøves ut enten i Trondheim eller Hirtshals i Danmark. Deretter vil de bygge en fullskala modell som de vil teste, som igjen utvikles videre i ulike versjoner for Aquatraz-konseptet blir tilrettelagt for salg til andre oppdrettere.

Fakta om Aquatraz:

  • Den er en stiv oppdrettsmerd som er utviklet for å utnytte de naturgitte gode forholdene for lakseoppdrett langs norskekysten. Konstruksjonen består av en solid flytering av stål med en sirkulær beholder av stål på innsiden.
  • Den øvre delen av merden er oppbygd av tette plater, mens resten av konstruksjonen ned til bunnen er perforert for naturlig vanngjennomstrømming.
  • Beholderen er koblet til flyteringen via fire løftesøyler som kan løftes helt ut av vannet. Løftesøylene har innvendige vannkanaler hvor friskt vann pumpes opp fra dypet til øvre del av merden. Det friske vannet setter opp en sirkulær vannstrøm i den tette delen av merden slik at gammelt vann fortrenges ut gjennom merdens perforerte del.