Mistanke om PD i to Mowi-anlegg

Det er mistanke om PD ved lokalitetene Mefaldskjæret og Blomsøråsa i Alstahaug kommune i Nordland fylke. Lokalitetene drives av Mowi.

De to lokalitetene ligger i vernesona som ble opprettet etter PD-påvisningen ved Ystøya i september i år. Begge lokalitetene er pålagt restriksjoner som bl.a. forbud mot å flytte fisk for å hindre eventuell smittespredning.

Alle som ferdes i området og driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må derfor vise nødvendig aktsomhet slik at spredning av eventuell sykdom unngås.

Grunnlag for mistanke

Virksomheten varslet Mattilsynet om PD-mistanken 16.november. Mistanken bygget på positive analyseresultater fra virksomheten selv.

Mattilsynet vil i løpet av de neste dagene ta ut verifiserende prøver som blir sendt til Veterinærinstituttet for analyse.

- Dersom Veterinærinstituttets analyser bekrefter at det er PD i anlegget, kommer vi til å fatte vedtak om rask utslakting siden lokalitetene ligger i et område hvor PD skal bekjempes for å unngå at den etablerer seg, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynets Region nord.

Mattilsynet vil også vurdere å justere størrelsen på restriksjonssonen som er etablert.

Viktig å få kartlagt smittestatus i området raskt

Området nord for PD-sonen (det vil si nord for Skjemta, Flatanger i Trøndelag) skal holdes fritt for PD. Forskrift om PD-bekjempelse krever at oppdrettsanlegg innenfor en radius på 30 kilometer fra lokalitetene med påvist PD-virus skal følges opp med utvidet prøvetaking innen syv dager.

Det er oppdretterne selv som skal stå for prøvetakingen. Mattilsynet minner derfor oppdretterne i aktuelt område om prøvetakingsplikten.