Reagerer på uttalelser om PD-forskriften

- Endelig har det kommet en ny forskrift som skal styrke bekjempelsen av Pancreas Disease. Da er det viktig at tiltakene ikke svekkes før de har blitt iverksatt. Nå sår Mattilsynet dessverre unødvendig tvil, skriver Ingebjørg O. Sævareid fra MSD Animal Health.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

På Havbruk Vest sitt medlemsmøte tidligere denne måneden delte seniorrådgiver i Mattilsynet Knut Rønningen, med sine tanker for hvordan forvaltningen av den nye PD-forskriften blir.  Kyst.no hadde en sak basert på uttalelsene han da hadde, og noen av disse synes MSD Animal Health er både overraskende og skuffende.

Produktsjef Ingebjørg O. Sævareid fra MSD Animal Health, utdyper nå i innlegget under hva de tenker om både Rønningen sine uttalelser, og hvordan de best mener en bør bekjempesykdommen.

En grundig prosess

PD har krøpet nordover år for år. Tidligere planer har ikke klart å stoppe utbredelsen, og derfor var det naturlig med en ny forskrift nå. Den har kommet i stand etter rekordmange innspill fra en rekke fagmiljøer og selskaper. Departementet har så gitt Mattilsynet i oppdrag å forvalte forskriften.

Mattilsynet sin rolle

Rønningen uttalte blant annet at Mattilsynet ønsker å utrede «hvor gode beskyttelsestallene er» for PD-vaksinene, tilsynelatende for å vurdere i hvilken grad effektens nytte står i forhold til kostnaden. Han vil heller ikke ha tvungen vaksinering.

Dette er problematisk på mange måter.

For det første burde næringen og samfunnet kunne forvente at dersom Mattilsynet ikke innehar nok kompetanse eller kunnskap på området, så burde denne vært hentet inn før forskriften ble ferdig. Det skal være en del av høringen.

For det andre finnes det store mengder dokumentasjon, forsøk og vitenskaplige artikler om vaksinering mot pancreas disease. Disse er lett tilgjengelige. Effektene er godt dokumentert, og dokumentasjonen er godkjent av Statens Legemiddelverk.

For det tredje bør det ikke være Mattilsynet som foretar kost/nytte-vurderinger av tiltak mot laksesykdommer. Forskrifter innføres vel primært for å sikre at enkeltaktører gjennomfører forvaltningstiltak (vanligvis en kostnad) for å oppnå noe for fellesskapet (nytten).

At Mattilsynet selv tilsynelatende nå stiller spørsmål om nytten av noen tiltak i sin egen forskrift virker underlig. Og vi mener det er skadelig for arbeidet med å bekjempe PD. Det ville vært interessant å vite om betraktingene gjengitt i Kyst.no er Rønningen sine egne, eller om det er Mattilsynets offisielle syn.

Gjennomvaksinering er nødvendig

Vaksinering mot sykdommer er et av de aller viktigste tiltakene i bekjempelse av både bakteriesykdommer og virussykdommer.

PD-vaksiner har to dokumenterte effekter. Den ene er å styrke fiskens immunforsvar mot SAV slik at den blir mindre syk ved eventuell smitte. Den andre er at smittet fisk skiller ut vesentlig mindre smitte i nærområdet og dermed reduserer smittepress og smittespredning.

Dessverre har det i flere år fått festet seg myter om at PD-vaksinene ”ikke er gode nok”. Dette har vært medvirkende til at vaksinering mot PD ikke var en del av det gamle bekjempelsesregimet, og har etter vårt mening gjort alle andre tiltak mindre effektive.

Virusvaksiner gir som kjent ikke 100 prosent beskyttelse. Det gjelder PD-vaksinene, men også vaksiner hos mennesker mot sykdommer som influensa og meslinger. Det er derfor flokkimmunitet – altså at samtlige eller mesteparten av fisken er vaksinert – er særdeles viktig for å optimalisere vaksineeffekt og dermed bidraget vaksinering gir i bekjempelse av virussykdommer som PD.

Nå ser det ut til at Mattilsynet går inn i det gamle sporet som har bidratt til at den gamle bekjempelsesplanen ikke var så effektiv som den kunne ha vært.  Dette vil vi advare mot.

Hvilken kost/nytte-vurdering?

Rønningen sier i følge Kyst.no vedrørende vaksinering at «det er ikke sikkert det er tilstrekkelig kost/nytte ved den».

Skulle vaksinering kost/nytte-vurderingen som nevnes ikke bare dreie seg om forskriftens overordnede mål, men også økonomi for enkeltaktører, så kan følgende være verdt å ta inn i vurderingene:

PD-vaksinert fisk får som nevnt redusert vevskade ved en infeksjon med PD virus og en av disse vevene er Pankreas. Veterinærinstituttet har i en vitenskaplig publikasjon vist at fisk smittet med «lavirulent» SAV2 isolat utvikler vevsskader som resulterer i 20 % lavere vekt enn kontroller 3 måneder etter smitte.

Bruker man de tallene som kost/nytte eksempel vil det f.eks tilsi en 4 kg fisk på slakt kunne vært 5 kg. Det er forhåpentligvis ikke en type kost/nytte Mattilsynet skal styre PD- forskriften etter, men verdt å vite skulle det motsatte være tilfelle.

Nå må nødvendige grep tas!

Pancreas disease er en av norsk laksenærings dyreste sykdommer. Med den nye forskriften har næringen og myndighetene en god mulighet til å ta sterkere grep for å stoppe utbredelsen og dermed redusere både de negative økonomiske effektene og de negative effektene på fiskehelse. Å så tvil om tiltakene i forskriften, og spesielt nytten av vaksinering, er ikke det som trengs nå.