Stortinget. Foto: Dmitry Valberg.

Valg2017: Vi oppsummerer og kommenterer hva partiene vil med oppdrett

Stortingsvalget 2017 har aldri vært tettere på. I noen uker har Kyst.no presentert hva partiene selv skriver i sine program rundt oppdrettsnæringen, om de får bestemme. I denne siste saken oppsummerer vi og gir våre kommentarer til hvert enkelt parti.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Samtlige partier av de som har en reell mulighet for representasjon på Stortinget fra høsten av, har etter hvert fått til dels utførlig punkt om oppdrett i sine partiprogrammer. Felles for dem alle er at man er enig om at vi skal ha en oppdrettsnæring, at den er viktig for nasjonen og distriktene. Men det er også en ringende konsensus om at næringen har noen ganske klart definerte problemer som «lus og rømming» som må løses om man skal få til vekst. I tillegg registerets det at stadig flere synes å legge på et punkt om utslipp av næringssalter som et problem. Rent faglig er nok det vanskeligst å begrunne, men det er mye som blir til en sannhet bare det gjentas ofte nok, og her har vi nok passert et såkalt «tipping point». Dette vil vi få høre mer om!

Det er interessant å se hvor forskjellig de ulike partiene vektlegger kapittelet om oppdrett i sine program. Et av de korteste var faktisk fiskeriministerens eget parti, FrPs.

Det er også ulikheter i hvor faglig sterke partiprogram-skriverne har vært når det kommer til oppdrett. Spesielt skuffet kan man være over Aps program, mest på grunn av partiets størrelse. Dårligst må man si det står til i KrF. Der vil de fjerne en arealavgift som ingen andre har hørt om.

Men «protestpartiene» har åpenbart fulgt med i timen, så de vet i alle fall litt om hvor skoen trykker. Og der trykker de ekstra til.

I programmene foreslås det alt fra å innføre en arealavgift, til altså å fjerne den. Konsesjoner skal kun gis til lukket teknologi, til at lukket teknologi ikke skal ha konsesjon. Og mens noen slår klart fast at det skal legges til rette for produksjonsøkning, mener andre at her skal det ikke en ekstra fisk i merdene.

En ting er de i alle fall enig om. Oppdrett er viktig.

Under følger våre kommentarer til de enkelte partiprogrammene:

"

Det skinner igjennom at Høyre er et utålmodig næringslivsvennlig parti med god øvelse i byråkratspråk. Her brukes ord og begreper som konkurransekraft og innovasjon, intenciv og samordning av ulike sektormyndigheter. De vil forenkle, effektivisere og modernisere byråkrati og regelverk. De er helt klart for både vekst og bærekraft. Men her er skuffende få konkrete tiltak. Det kanskje mest konkrete er at de vil stimulere næringen til å bli fossilfri, men de sier ingenting om når eller hvordan. Er det dieselaggregatene på flåtene de vil livs, eller er det dieselmotorene i lastebilene som frakter fisken til Europa. Fagre ord, mindre å henge merdene på. Blått og grått.

"

Liberalistene i FrP er naturlig nok for liberalisering. De er det eneste partiet bruker de dette begrepet i partiprogrammets kapittel om havbruk. Som et parti som ble opprettet med formålet «sterk nedsettelse av skatter og avgifter» er det heller ikke overraskende at flere av oppdrettspunktene faktisk handler om skatter og avgifter – som de altså vil sette ned. De er det partiet som sterkest tar til orde for vekst. Selvsagt bærekraftig, må vite. Et helt klart oppdrettsvennlig parti. Trafikklyset viser grønt hos Adam Smiths venner.

"

Lille speil på veggen der, hvem er aller grønnest på Tinget her? Nå kan vel Venstre strengt tatt beskrives som et grønt blåparti, men når det kommer til fiskeoppdrett er det imidlertid grønt som dominerer over det blå. De er suverene norske mestere i bruken av «bærekraft». Mer eller mindre samtlige punkt under «dette vil vi»-fanen handler om noe innenfor «miljøkategorien». Oppdrett er forurensende, men også flott. I alle fall kan det bli flott, med et nytt konsesjonssystem som altså skal legge til rette for, ja nettopp, bærekraft. I tillegg til fiskevelferd, rømmingsbegrensning og, akkurat ja, miljø. At partiet også er fan av lukket teknologi, og vil legge til rette for forskning på det, er vel heller ingen bombe. Mørkegrønt i det blå havet, der altså.

"Skeptisk til landbasert

Jeg mistenker at oppdrett ikke er det som opptar KrF aller mest. Her er litt mange selvfølgeligheter, slik som ja til vekst bare den er bærekraftig. Og mer til kommunene. Og at regelendringene må være slik at også de små selskapene kan leve med dem. KrF er også et av de partiene som har fått det for seg at næringssaltutslipp fra oppdrett er et miljøproblem. Litt verre er det at de også er for å fjerne arealavgiften. For skal de få det til, må de få innført den først. Skal vi kalle det et fandens dilemma?

"Vil prøve ut rullerende MTB

Ap vet hva det vil si å sitte med fiskeriministeren. Derfor er det litt overraskende vagt program. Muligens er det taktisk, det er enklere å forhandle når en ikke har absoluttheter og ultimatum man er hardt forankret til. Bare spør den sittende regjering. For Ap har jo absolutt regjeringsambisjon ved dette valget! Men her er lite i oppdrettskapittelet i programmet som det er et klart Ap-stempel på. Det er vanskelig å finne noe som viser en ideologisk forskjell fra dagens forvaltningsregime, når det kommer til havbruk. Litt spesielt er det derfor at i punktlisten over hva de vil gjøre, mellom alt det vage, kommer to ganske så konkrete punkt som ikke diskuteres andre steder. De vil nemlig ha krav om sporing (tolker det som de mener merking eller mulighet til sporing) av oppdrettsfisk og de vil prøve ut rullerende MTB. Hvor kom det plutselig i fra? Kanskje fra valen.

"Lokalt, smått og mellomstort

Senterpartiet er et av de minst konkrete partiene når det kommer til oppdrett. Her er stort sett formuleringer om å intensivere, sikre bærekraft, legge til rette og styrke. Det er selvsagt et distriktsskjær over det hele, der man ønsker eierskapsbegrensinger og mer penger til kommunene. Sistnevnte skal skje gjennom en arealavgift. Dessuten vil de fjerne konsesjon på landbasert oppdrett og lukkede anlegg i sjøen. Men utover det, er det lite å hente for den som lurer på hvordan en eventuell fiskeriminister fra Senterpartiet vil styre næringen de neste fire år. Litt grisgrendt.

"Krever dobbeltmerking av fisken

Forbausende lite tåkeprat og vage vendinger, men i stedet mange konkrete forslag helt i tråd med partiets grunnideologi. Her er selvsagt en del som handler om miljø og villaks, men også klassiske politisk venstreside-saker, som for eksempel å redusere eierkonsentrasjonen. Nå skal det sies at det ikke sies så mye mer om hvordan, og i hvilket tidsperspektiv dette skal skje. Interessant er det å merke seg punktet om å bli mer selvforsynt på fôrråvarer. I et mer uoversiktlig, globalt handelsklima kan det bli et tema som kan få økt aktualitet i neste Stortingsperiode. Alt i alt, kanskje ikke et program som næringen jubler for, men de skal ha for klar tale! I solidaritet med laksen!

"

Et klart og tydelig program som gjenspeiler til fulle partiets ideologi. Men med retorikk som «kritisk situasjon» i havet, som igjen må møtes med «kraftfulle mottiltak», så blir det nesten som å høre Nord- Koreansk nyhetsopplesning. Programmet synliggjørogså det dilemmaet man får som et nisjeparti, som strengt tatt ikke har noen overordnet ideologi utover at - i dette partiets tilfelle - alt må være miljøvennlig. Alt handler om hva man må eller ikke må for å bli mer grønn. Helheten og realismen skorter det noe mer på. Interessante forslag er hjemfallsording, avvikle bruk av kitinhemmere, kun gi nye konsesjoner til lukkede oppdrettsanlegg og kreve lukket teknologi på alle eksisterende anlegg innen 2025. Det er ikke mer enn vel 7 år til. Da er vi jo halvveis til avvikling av oljenæringen, så da er det sikkert nok av ex-oljeselskap som vil bygge lukkete merder. Transformer eller dø!

"Avvikle åpne oppdrettsanlegg og la staten overta driften

Fiskeoppdrett er nok et ikke helt enkelt emne for Rødt å forholde seg til. De innrømmer at det skaper både arbeidsplasser, bosetting og verdiskaping langs kysten. Samtidig er det mye kapital ute og går, og det er både selskap og enkeltpersoner som eier store verdier. Skulle Rødt fått bestemt ville det nok skjedd en aldri så liten revolusjon i strukturen. Ja, i driftsformene for den del. Først skal staten overta det meste av driften gjennom selskapet "Statlaks", så skal alt skal lukkes. Og det skal lages en detaljert plan for hvordan lukkingen skal skje. Kontrasten til den teknologinøytrale tilnærmingen enkelte andre parti har, er slående. Partiet mener næringen har blitt for kapitalkrevende, så det er vanskelig for nye aktører å komme inn. Men hvordan de mener at omstilling til lukket teknologi skal gjøre oppdrett mindre kapitalkrevende, fremgår ikke av partiprogrammet. Det underligste kan åpenbart skje når staten eier produksjonsmidlene!

Presisering: For ordens skyld står dette med statlig overtakelse ikke noe om i partiprogrammet til Rødt. Det er det partiets avdeling i Østfold som sier de vil fremme forslag om, dersom de kommer inn på Stortinget.

Godt valg!