Merder i Norsk landskap. Illustrasjonsfoto: Johan Wildhagen.

- Vil ta en ledende posisjon i alle havbruks-fylkene

Multiconsult kjøpte nylig opp Akvator og ønsker å ta en ledende posisjon som leverandør av rådgivertjenester til havbruksbransjen langs hele kysten.  - Akvator besitter unik kompetanse innen prosjektering, planlegging av landbaserte oppdrettsanlegg samt planlegging og forvaltning knyttet til kystsoneområdene, forteller Tom Arild Olsen, markedssjef i Multiconsult.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Olsen forteller at oppkjøpet bidrar til at Multiconsult kan gi god og lokal rådgivning til alle havbruksaktører også på Vestlandet.

- Vi er fra før godt etablert i Nord-Norge og med dem på laget vil vi nå kunne gi god oppfølging i alle de viktige havbruksfylkene.  Multiconsult har et sterkt fagmiljø innen fiskeri og havbruk ved vårt kontor i Tromsø, med solid kompetanse i stor grad rettet mot matfiskproduksjonen i sjø og fiskeri. Akvator har primært sin kompetanse rettet mot landbasert oppdrett, forteller han.

En integrering betyr således at de dekker både land og vann.

- Og vi ville kunne levere våre tjenester langs hele kysten ut fra våre kompetansesentra i Tromsø og på Stord.

Tom Arild Olsen. Foto: Multiconsult.

Styrker selskapet

Markedssjefen er klar på at Akvator besitter unik kompetanse innen prosjektering, planlegging av landbaserte oppdrettsanlegg samt planlegging og forvaltning knyttet til kystsoneområdene.

- Deres kompetanse er viktig for økt satsning innen fiskeri og havbruk, der målet er å bli markedsledende blant rådgivende ingeniører innen oppdrett på land. Kapabiliteten innen dette området er en generell mangelvare i det norske markedet og vi er derfor svært glad for at Akvator nå blir en del av oss, sier han.

Han forteller at de valgte å gjennomføre oppkjøpet da oppdrettsnæringen er en framtidsrettet næring hvor det forventes vekst i årene framover.

- Vi tror mye av produksjonen vil bli flyttet på land, for eksempel anlegg for produksjon av postsmolt. Vi tror videre at denne veksten vil medføre økt behov for rådgiving- og prosjekteringstjenester både på land og sjø. Vi ønsker å bidra til økt verdiskapning blant oppdrettsselskapene, sier han.

Kontoret på Stord vil få en sterkt tverrfaglig miljø og således bidra til at selskapet får en sterkere posisjon i Sunnhordland og Haugalandsregionen.

- Vi betrakter området mellom Stavanger og Bergen som markedsmessig svært interessant og miljøet på Stord spiller en sentral rolle i våre satsninger i denne regionen. Vi ser det også svært positivt at kontoret ligger i nærheten av Hydro Karmøy hvor Multiconsults største industriprosjekt er lokalisert, legger han til.

400 ansatte

Akvator vil samlokaliseres med Multiconsult Stord i løpet av høsten 2016 og vil etter hvert bli fullt integrert i selskapet.

- Vår avdeling på Stord vil etter integreringen bestå av over 50 personer og totalt vil vi ha rundt 400 medarbeidere på Vestlandet og utgjøre det største rådgivingsmiljøet i aksen mellom Stavanger og Bergen.  Avdelingskontoret på Stord er underlagt Multiconsult Vest som har «regionskontor» i Bergen, opplyser han

Store ambisjoner

Selskapet ønsker å være en ledende aktør innenfor hele verdikjeden i næringen.

- Innen oppdrett på land, oppdrett i sjø, mottaks- og kaianlegg, slakterier, foredlingsanlegg, fôrproduksjon og produksjon av oljer og mel. Vårt mål er både å ta en større andel av det eksisterende markedet og å være med på den forventede veksten.

Han understreker at Akvator er viktig for at Multiconsult skal nå sine ambisjoner og at man derfor også legger stor vekt på en god integreringsprosess slik at man kan utnytte synergier raskt.

- De samme medarbeiderne og deres kompetanse er det helt avgjørende for oss og det er helt nødvendig at vi klarer å gjøre en god integreringsprosess. Vi har over tid opparbeidet betydelig kompetanse i å gjennomføre slike integrasjonsprosesser og vi er allerede godt i gang.  For oss er kjennetegnet på en god integrasjonsprosess en prosess hvor alle føler seg ivaretatt og dermed også kan oppnå gode synergieffekter raskt, konkluderer han

  • Fiskeri og havbruk er et satsningsområde innen forretningsområdet industri i Multiconsult.
  • Akvator sin spisskompetanse vil være vesentlig for deler av deres økte satsning innen fiskeri og havbruk, herunder å bli markedsledende blant rådgivende ingeniører innen oppdrett på land.
  • Kapabilitet innen fiskeri og havbruk er en generell mangelvare i det norske markedet og det foreligger her en mulighet for selskapet til å styrke sin kompetanse vesentlig innenfor dette området, noe som ansees som krevende å etablere gjennom organisk vekst.
  • Akvator har lange og stabile kunderelasjoner, en stabil ordrereserve og et godt renommé i markedet.