Fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Ønsker å endre kvalifiseringsperioden for unntaksvekst i havbruk

Kvalifikasjonsperioden for unntaksvekst er satt slik at den ligger en lakseutvandringssesong i forkant av de to sesongene som fargeleggingen vurderes etter. Dette ønsker departementet å endre.

- Jeg mener det er naturlig at aktørene som ønsker å oppnå unntaksvekst, vurderes gjennom samme periode som veksten ellers. Jeg vil derfor så snart som mulig sende på høring et forslag om hvordan det kan la seg gjennomføre, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. Dette vil også påvirke søknadsfristen.

Bakgrunnen for at kvalifiseringsperioden for unntaksvekst er satt slik at den løper fra uke 13 i oddetallsår og to år framover, er at det skal være tid nok for Mattilsynet å behandle søknadene før departementet går ut med tilbud om vekst.

Ekspertvurderingene leveres 15. oktober hvert år. Før forrige fargelegging ble prosessen endret slik at Styringsgruppen for trafikklyssystemet presenterte den siste ekspertgruppevurderingen i et dialogmøte i desember, før gruppen oversendte sine råd til departementet sammen med innkomne innspill i januar 2022.

Dermed mottar departementet nå beslutningsgrunnlaget senere enn i tidligere runder. Det gir åpning for å endre kvalifiseringsperioden for unntaksvekst slik at den sammenfaller med de lakseutvandringssesongene som fargeleggingsbeslutningen vurderer. Dette vil naturlig nok påvirke tidspunktet for når aktørene trenger å sende inn nødvendig dokumentasjon. Søknadsfristen for 2023 vil derfor ikke bli 1. mars.

Departementet kommer nærmere tilbake til detaljer rundt dette i en egen høring.