Foto av merder: Norges Sjømatråd/Johan Wildhagen.

Nye regler for unntaksvekst i havbruk i 2025

Nærings- og fiskeridepartementet fastsetter nye vilkår for unntaksvekst i trafikklyssystemet. De nye reglene vil gjelde for de som skal søke om unntaksvekst i 2025.

- Den viktigste endringen er at aktørene som ønsker unntaksvekst vurderes gjennom samme periode som trafikklyssystemet vurderes etter. Kriteriene blir tydeligere, samtidig som vi opprettholder god fiskevelferd. I tillegg er det viktig at kriteriene ikke utformes slik at det fører til at færre aktører vil jobbe for å oppnå dem, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Forslag til endringer i reglene for unntaksvekst ble sendt på høring før sommeren og det kom inn mange konstruktive innspill. Flere av innspillene er tatt til følge, mens andre må utredes nærmere. Dette gjelder blant annet vurdering av hvordan vi bør håndtere medikamentelle behandlinger der behandlingsvannet ikke slippes ut i miljøet og dermed ikke eller i liten grad påvirker miljøet.

Vilkårene for unntaksvekst må utvikles videre

- Trafikklyssystemet er et system under utvikling. Vilkårene som avgjør hvem som kan få unntaksvekst er fortsatt kompliserte. Vi må derfor fortsette jobben med å stille tydelige og gode krav. På den måten kan vi følge opp Stortingets intensjon om at de aktørene som bidrar til en lavere grad av miljøpåvirkning bør få unntak, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Flere høringsinstanser var positive til at det tas hensyn til velferdsaspektet i vurderingene av hvem som kan oppnå unntaksvekst. Det var likevel mange som påpekte at en begrensning på to ikke-medikamentelle behandlinger var for strengt, og innebar en for stor endring. Nærings- og fiskeridepartementet har derfor gjort denne begrensningen romsligere, men varsler likevel at det kan strammes inn i senere runder.