Trafikklyssystemet bygger på miljøpåvirkningen av lakselus og resultatene av kontinuerlig overvåking av lakselus.

Fargene for trafikklyssystemet kommer i første kvartal

Regjeringen har fått nye rapporter om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2023. Disse rapportene med vedlegg kommer fra styringsgruppen og ekspertgruppen, og offentliggjøres i dag.

Publisert

- Offentliggjøringen gir næringen mulighet for å komme med innspill til det faglige grunnlaget før vi fargelegger produksjonsområdene. Selve fargeleggingen vil derfor først kunne bli besluttet i første kvartal av 2024, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Rapportene publiseres på trafikklyssystemet.no (Dokumenter og publikasjoner). Her ligger også alle rapporter fra tidligere år.

Fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth.

Nytt av året er at ekspertene har analysert om sårbare og viktige bestander i et produksjonsområde har høyere risiko for påvirkning fra lakselus enn produksjonsområde som helhet. Dette er informasjon som vil være viktig i regjeringens vurdering av farge i de områdene der miljøtilstanden har endret seg fra 2022 til 2023.

Styringsgruppen arrangerer informasjonsmøte 12. desember

Styringsgruppen vil avholde et digitalt informasjonsmøte om rapportene og sine vurderinger tirsdag 12. desember kl. 12:00-15:00. Påmeldingsfristen er tirsdag 5. desember, og det vil bli anledning til å melde på korte innlegg (5 min) om Styringsgruppens vurderinger og Ekspertgruppens rapport.

Hovedkonklusjonene i ekspertenes vurderinger

Forskerne vurderer at det i 2023 er høy risiko for lusepåvirkning i ett av produksjonsområdene, moderat risiko i fem av produksjonsområdene og lav risiko i syv av områdene.

I 2022 ble et av produksjonsområdene som i år er vurdert til moderat risiko vurdert til å ha høy risiko (produksjonsområde 4 - Nordhordland til Stadt). Tilsvarende ble et av produksjonsområdene som i år er vurdert til lav risiko vurdert å ha moderat risiko (produksjonsområde 8 - Helgeland til Bodø).

Elleve av områdene har lik vurdering i 2022 og 2023.

Det følger av stortingsmeldingen om forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett (Meld. St. 16 (2014-2015)) at "dersom resultatet er sammenfallende begge årene vil utfallet være forutsigbart og det legges ikke opp til noen vurdering, men dersom overvåkningen viser en endring i påvirkning de to årene vil myndighetene måtte gjøre grundigere vurderinger ut i fra den samlede miljøtilstanden. … I en helhetsvurdering vil det også kunne være naturlig å se hen til samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike valg."