Det er mange lokaliteter i nærheten av der Lerøy Vest har søkt om å etablere lokalitet Gjerdneset.

Nei til nytt Lerøy Vest-anlegg

Vestland fylkeskommune gir avslag på Lerøy sin søknad om å etablere matfiskanlegg ved Gjerdneset i Alver kommune.

Publisert Sist oppdatert

Lerøy Vest Sjø søkte i januar 2022 om etablering av et nytt anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret ved Gjerneset i Alver kommune med en MTB på 3120 tonn.

Selskapet har søkt om å få klarert areal for utlegging av en rammefortøyning som er 660 meter lang og 110 meter bred. Samlet overflate-areal for merdanlegget, opplyser Lerøy vil være vil 72 dekar. Anlegget vil bestå av 6 merder hver med en flytekrage som er inntil 200 meter i omkrets. Det er også søkt plassert en fôrflåte på langsiden av anlegget mot sør.

Søknaden har vært offentlig utlyst, og det er ifølge Vestland fylkeskommune mottatt 18 merknader i saken.

I strid med forskrift

I et brev fra Vestland fylkeskommune datert 29. november, skriver de til Lerøy Vest Sjø at for å klarere en lokalitet er det et tvingende vilkår at det ikke er i strid med vedtatte arealplaner etter plan- og bygningsloven. Dersom tiltaket er i strid med planen, kan ikke lokaliteten klareres etter akvakulturregelverket.

Alver kommune har i kommunestyre 23. november 2023 godkjent interkommunal plan for sjøareal i Region Nordhordland. Vestland fylkeskommune opplyser i sitt brev at omsøkt anleggsplassering i flerbruksområde med akvakultur er tatt ut av den nylig vedtatte planen.

- Etter vedtak av IKP Nordhordland vil etablering av anlegg for oppdrett av matfisk av laks og ørret ved Gjerdneset i Alver kommune være i strid med laksetildelingsforskriften, og kan derfor ikke klareres.

- Vestland fylkeskommune avslår derfor søknaden på dette grunnlag, skriver de i sitt svar på søknaden.

Kan gi forverring

Mattilsynet har også tidligere sagt nei til Lerøy Vest Sjø sine planer om etablering av nytt anlegg. De begrunnet sitt avslag med at lokalitet Gjerdneset skal etableres i et område med stor oppdrettsaktivitet.

- Økt biomasse i området vil føre til økt smittepress og mer behandling mot lakselus, noe som kan gå utover fiskevelferden i anlegget. Belastningen på vill laksefisk i området er stor og det er sannsynleg at økt biomasse vil føre til en forverring for disse bestandene, skrev de i sitt svar til saken.

Kart viser vedtatt plan fra Alver kommune november 2023. Omsøkt anleggsplassering i flerbruksområde med akvakultur er tatt ut av den nylig vedtatte planen.