Fiskeridirektoratets har vurdert at det må være tydeligere hvilke resultater som følger av produksjonen i utviklingsprosjektet, enn det som er tilfellet på nåværende tidspunkt i Havfarm-prosjektet. Derfor avslår de ønsket om å konvertere utviklingstillatelsene til ordinære tillatelser.
Fiskeridirektoratets har vurdert at det må være tydeligere hvilke resultater som følger av produksjonen i utviklingsprosjektet, enn det som er tilfellet på nåværende tidspunkt i Havfarm-prosjektet. Derfor avslår de ønsket om å konvertere utviklingstillatelsene til ordinære tillatelser.

Nordlaks oppfylte ikke målkriteriene med Havfarmen - Direktoratet vender tommelen ned for konvertering av tillatelser

Fiskeridirektoratet avslår søknaden fra Nordlaks Oppdrett AS om å konvertere de 13 utviklingstillatelsene som er tildelt til realisering av Havfarm 1.

Publisert

I sin begrunnelse skriver Fiskeridirektoratet at de har kommet til at prosjektet ikke har oppfylt de fastsatte målkriteriene.

Nordlaks søkte 24. november 2015 om 39 utviklingstillatelser til realisering av sitt Havfarmprosjekt. Ifølge søknaden tok prosjektet sikte på å utvikle tre til fire Havfarmer. 

I vedtak 22. desember 2016 gav Fiskeridirektoratet Nordlaks tilsagn om ti utviklingstillatelser til bygging og drift av Havfarm 1. Nordlaks påklaget og Nærings- og fiskeridepartementets endring ble antall tillatelser til Havfarm 1 utvidet til 13 tillatelser. Samtidig ble Nordlaks gitt tilsagn om åtte tillatelser til utvikling av Havfarm 2 (i vedtaket omtalt som Havfarm 3).

- Målkriteriene for prosjektet fremgår av tilsagnet og der fremgår det også hvilken dokumentasjon prosjektet skal sende inn for å dokumentere oppfyllelse av målkriteriene, skriver Fiskeridirektoratet.

I presiserende vedtak 13. desember 2017 kom Fiskeridirektoratet frem til at Havfarm 1 og Havfarm 2 må anses som to separate «prosjekt». Dette innebærer at tillatelsene fra Havfarm 1 kan søkes konvertert etter at alle målkriteriene for dette prosjektet er oppfylt, uavhengig av fremdriften i Havfarm 2-prosjektet.

Nordlaks har til nå hatt ett utsett av fisk i Havfarmen. I perioden 25. juli til 6. september 2020 ble det satt ut totalt 2,33 millioner laks fra oppvekstlokalitetene 29096 Grøttøy og 11162 Bullatholmen. Utslakt har pågått fra 13. januar til 8. juni 2021, da den siste fisken i anlegget ble slaktet.

Fiskeridirektoratet presiserer de kan konvertere utviklingstillatelser til ordinære matfisktillatelser, forutsatt at målkriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt. Det fremgår av retningslinjene at søker ikke har rettskrav på å få konvertert tillatelsene.

Direktoratet har i avslaget vurdert de ulike målkriteriene som er fastsatt for prosjektet er oppfylt:

  • Målkriterium 1: Prosjekteringsfasen: Oppfylt
  • Målkriterium 2: Byggefasen: Oppfylt
  • Målkriterium 3: Transport til lokalitet: Oppfylt
  • Målkriterium 4: Anleggssertifikat: Oppfylt
  • Målkriterium 5: Driftsplanlegging og driftsfase: Ikke oppfylt: Fiskeridirektoratet har kommet til at det ikke er gjennomført et tilstrekkelig antall utsett med lang nok varighet til at målingene som inngår i samtlige av de fire arbeidspakkene i dokumentasjonsprogrammet har blitt utført og har gitt resultater som er egnet til å gjøre en evaluering av prosjektet. Målkriteriene som er fastsatt for Havfarmprosjektet er dermed ikke oppfylt og utviklingstillatelsene kan ikke konverteres til ordinære tillatelser til akvakultur av matfisk i sjø, jf. laksetildelingsforskriften § 23c. 

Direktoratet skriver at formålet med utviklingstillatelsene er å «bidra til å utvikle teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode», jf. laksetildelingsforskriften § 22 andre ledd.

- For at teknologien som utvikles som følge av tildelte utviklingstillatelser skal komme resten av næringen til gode må det etter Fiskeridirektoratets vurdering være tydeligere hvilke resultater som følger av produksjonen i utviklingsprosjektet, enn det som er tilfellet på nåværende tidspunkt i Havfarm-prosjektet. Selv om det ikke er noe krav til suksess for utviklingsprosjektene vil en evaluering av prosjektet nødvendigvis måtte inneholde en vurdering av om prosjektet har vært vellykket. Fiskeridirektoratet mener det er for tidlig å konkludere med at prosjektet har vært vellykket, basert på de foreliggende resultatene. Vi mener imidlertid heller ikke at man på nåværende tidspunkt kan konkludere med det motsatte, skriver de.