Christian Chramer, Norges sjømatråd.
Christian Chramer, Norges sjømatråd.

Sjømatrådet: - Forutsigbarheten svekkes

Finansdepartementet har bedt om innspill til høringen om prisråd for havbruk og inntektsfastsetting i grunnrenteskatt. Sjømatrådets høringsnotat er nå ferdigstilt og sendt til regjeringen.

Publisert Sist oppdatert

- Sjømatrådet er av den oppfatning at det foreligger negative implikasjoner for norsk laks og ørrets evne til å konkurrere på like vilkår ute i markedene slik forslaget er utformet i dag, sier Christian Chramer, administrerende direktør i Norges sjømatråd.

Fastpriskontrakter er en viktig del av markedet for laks og ørret og gir forutsigbarhet for både kjøpere og selgere av laks. Slike kontrakter gir innkjøpere mulighet til å planlegge kampanjer og salgsaktiviteter lang tid i forveien, noe som bidrar til å øke etterspørselen etter norsk laks og ørret ute i markedene.

Forutsigbarheten ved slike kontrakter er en del av nøkkelen til den store etterspørselsveksten etter norsk laks og ørret som vi har opplevd over flere tiår.

- Norges sjømatråd frykter at dette vil påvirke etterspørselen etter norsk laks og ørret og gi et konkurransefortrinn for andre produsentland som ikke møter samme skatterisiko, fortsetter Chramer.

En kompleks næring

Eksportpriser varierer i betydelig grad mellom ulike destinasjonsmarkeder. Noe av årsaken til dette er at ulike størrelser og kvaliteter går til ulike markeder. I høringsnotatet foreslås dette hensyntatt ved verdisettelse av skatteavregningsprisen.

Sjømatrådets høringssvar går også nærmere inn på andre årsaker til prisforskjeller som bør hensyntas. Dette gjelder for eksempel kvalitet, fettinnhold, farge, leveransesikkerhet, filetutbytte og holdbarhet.

- I sum mener vi at det vil være tilnærmet umulig å fastsette normpriser som ikke gir en betydelig skatterisiko for enkeltaktører og at det vil bli vanskelig å lage et system for normpriser som ikke er unødig komplisert, forklarer Chramer.

Sjømatrådets høringssvar kan leses i sin helhet her.