PD-påvisning hos Nova Sea

Det er påvist PD ved lokaliteten Igerøy Ø i Vega kommune i Nordland fylke.

Publisert Sist oppdatert

Lokaliteten drives av Nova Sea. Mattilsynet har informert virksomheten at de kommer til å bli pålagt å tømme anlegget raskt for å redusere risiko for videre smittespredning. 

- Mattilsynet ser alvorlig på PD-påvisningen. Det er en svært smittsom laksesykdom som fører til dårlig helse og velferd for fisken, og til store tap for næringa, sier Geir Arne Ystmark, regiondirektør i Mattilsynets region nord.

Området skal være fritt for PD

Området nord for PD-sonen (det vil si nord for Skjemta, Flatanger i Trøndelag) skal holdes fritt for pankreassykdom.

18936 Igerøy Ø ligger i vernesona som ble opprettet etter PD-påvisningen ved 45003 Ystøya i september i år. 

- For å begrense smittespredning kommer vi til å pålegge rask tømming av anleggene, sier Ystmark.

Alle som ferdes i området eller driver aktivitet knyttet til fiskeoppdrett må vise nødvendig aktsomhet slik at risiko for spredning av sykdom reduseres.

Det er viktig å få kartlagt smittestatus i området raskt

Forskrift om PD-bekjempelse krever at lokalitetene innenfor en radius på 30 kilometer fra lokalitetene med påvist PD skal følges opp med utvidet prøvetaking innen syv dager.

Det er oppdretterne selv som skal stå for denne prøvetakingen. Mattilsynet minner derfor oppdretterne om denne plikten. 

Vurderer utvidelse av eksisterende restriksjonssone

Mattilsynet vil i løpet av kort tid vurdere om det er behov for å utvide den eksisterende restriksjonssonen.

Lokale tilpasninger som antall lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for restriksjonssonens utbredelse. Restriksjonssonen vil normalt ha en utstrekning på ca. 30 km fra lokaliteter med påvist PD.

Grunnlag for påvisning

Nova Sea varslet Mattilsynet om PD-mistanken 29.november etter at eget analyseresultat var positivt for PD-virus.

Mattilsynet tok ut verifiserende prøver 30. november. Prøvene ble analysert ved Veterinærinstituttet, og PD-diagnosen ble bekreftet 5.desember.