Lokalitet Fartøyvika ligger i Snefjord øst for Hammerfest i Vest-Finnmark. Foto: NRS

Tar ut siktelse mot NRS Farming

Politimesteren i Finnmark har tatt ut siktelse mot NRS Farming AS - et datterselskap av Norway Royal Salmon ASA.

Publisert Sist oppdatert

Siktelsen kommer som følge av et påstått brudd på Dyrevelferdsloven § 37 flg. og Matloven 28 flg.

Det skriver selskapet i en børsmelding.

Smoltleveranse

Siktelsen knytter selskapets håndtering av en smoltleveranse fra ekstern leverandør til selskapets lokalitet Fartøyvika, i juli 2021.

Selskapet skriver selv i børsmeldingen at de samarbeider med politiet.

I Dyrevelferdsloven paragraf 37 heter det at forsettlig eller grovt uaktsom overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av dyrevelferdsloven er straffbart. Også medvirkning til overtredelse er straffbart.

- Strafferammen er bøter eller fengsel i inntil ett år. For grove overtredelser er strafferammen tre års fengsel. Straff med bøter kan benyttes alene eller i kombinasjon med fengselsstraff, og vil i mange tilfeller være den mest hensiktsmessige straffen. Ved vurderingen av botens størrelse vil eventuell gevinst ved overtredelsen, eventuell fare for skadevirkning eller omfanget av skaden være relevante momenter.