- Det er gledelig at produksjonskostnaden har en positiv utvikling fra forrige kvartal, sier konsernsjef Charles Høstlund. Illustrasjon: NRS

NRS navigerte bra i et stormfullt marked

Tross store prissvingninger i andrakvartal klarte NRS å styre oppdrettsproduksjonen brukbart. De fikk bl.a. snudd utviklingen i produksjonskostnad.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer operasjonell EBIT for andre kvartal 2020 på MNOK 120 og en EBIT pr. kg på NOK 17,06. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 113 og NOK 27,46.

- Vi har hatt et kvartal som er preget av store svingninger i markedsprisen på laks, og dermed oppnådd en klart lavere laksepris enn på samme tid i fjor. Dette skyldes i stor grad Covid-19 pandemien. Det er gledelig at produksjonskostnaden har en positiv utvikling fra forrige kvartal, hvor vi på enkelte lokaliteter har oppnådd gode biologiske og økonomiske resultater i kvartalet. Vi ser likevel at vi har for store svingninger i prestasjon, som gjør at vårt hovedfokus fremover ligger på sterk kostnadskontroll og bedre utnyttelse av vår produksjonskapasitet, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

NRS har en sterk finansiell posisjon med MNOK 1 454 i ubenyttede kredittrammer ved utgangen av andre kvartal 2020. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med MNOK 183 i kvartalet.

Utbetaling av utbytte og kjøp av egne aksjer, samt utbetalinger til vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg har medført at netto rentebærende gjeld er økt i kvartalet med MNOK 335 til MNOK 618.

Egenkapitalen ved utgangen av kvartalet er på MNOK 3 161 som gir en egenkapitalandel på 62 %.

Oppdrettsvirksomheten

  • Oppdrettsvirksomheten oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2020 på MNOK 134,7 mot MNOK 136,2 tilsvarende kvartal året før.
  • Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 17,06 mot NOK 27,46 i tilsvarende kvartal i fjor.
  • NRS slaktet et volum på 7 894 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 59 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.
  • For 2020 antas slaktevolumet å bli 35 000 tonn, som er en økning på 28 % sammenlignet med slaktevolumet for 2019.
  • Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 20 650 tonn laks, som er 18 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

- NRS har etter utgangen av kvartalet kjøpt ytterligere produksjonskapasitet i Troms og Finnmark gjennom myndighetenes trafikklysvekst. Kjøpet synliggjør på nytt selskapets strategiske satsing på videre utvikling av selskapet i Nord -Norge, både gjennom eksisterende produksjonskapasitet og nye investeringsprosjekter. NRS skal fortsette med bærekraftig vekst og konsernet har ved utgangen av kvartalet 24 % høyere biomasse sammenlignet med samme kvartal året før, sier Charles Høstlund.

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 3 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 11 oppdrettskonsesjoner og Arctic Fish på Island som har lisenser for 11 800 tonn i MTB.