NRS sin oppdrettsvirksomhet i Norge slaktet et volum på 7 879 tonn sløyd vekt i kvartalet som er på linje med tilsvarende kvartal forrige år. Foto: NRS

- Ikke fornøyd med produksjonskostnaden

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for andre kvartal 2021 på 94 millioner kroner og en EBIT pr. kg på 11,74 kroner. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er 120 millioner kroner og 17,06 kroner.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver selskapet i en børsmelding mandag.

Konsernsjef Charles Høstlund skriver i  meldingen at selskapet gjennom andre kvartal har hatt en vellykket oppstart av settefiskanlegget i Dåfjord og god progresjon på utviklingsprosjektet Arctic Offshore Farming.

- Sammen med selskapets aktivitet på Island er disse to prosjektene viktig for konsernets ambisjon om volumvekst. Settefiskanlegget vil på sikt bidra til å sikre tilførsel av smolt og redusere produksjonskostnadene. Arctic Offshore Farming forventes å sjøsettes i løpet av tredje kvartal 2021. Når det gjelder resultatene for andre kvartal er vi ikke fornøyd med produksjonskostnaden i kvartalet, men vi forventer reduserte kostnader i tredje kvartal, påpeker konsernsjefen.

NRS har en god finansiell posisjon med 1 633 millioner kroner i ubenyttede kredittrammer, samt 118 millioner i bankinnskudd ved utgangen av andre kvartal. Netto kontantstrøm fra drift ble positiv med 239 millioner i kvartalet. Selv med utbetaling av utbytte og store utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg er netto rentebærende gjeld redusert i andre kvartal med 69 millioner til 1 995 millioner. Egenkapitalen er i kvartalet økt med 221millioner  til 4 319 millioner, som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Solgte mindre volum

Konsernsjef Charles Høstlund er ikke fornøyd med produksjonskostnaden til selskapet. Foto: NRS

Selskapet skriver i børsmeldingen at oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på 96,3 millioner mot 134,7 millioner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 12,22 kroner mot 17,06 kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 7 879 tonn sløyd vekt i kvartalet som er på linje med tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 18 776 tonn laks, som er 9 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Slaktet mer på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i andre kvartal 2021 på 17,6 millioner mot 3,1 millioner tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble 9,66 kroner mot 3,88 kroner i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 1 824 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 126 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 48 000 tonn, hvorav 36 000 tonn i Norge og 12 000 tonn på Island. Dette er en økning på 18 % i Norge og 61 % på Island sammenlignet med 2020.

- Etterspørselen etter laks øker og det forventes en nedgang i de globale slaktevolumene for resten av året. Dette gir grunnlag for et positivt markedssyn på laks fremover, uttaler konsernsjef Charles Høstlund.

Den 16. juli 2021 fremsatte NTS ASA et pliktig tilbud på alle aksjer i NRS til kr 209 pr aksje. Etterpå meldte styret i NRS at en strategisk prosess var igangsatt. Senere har NTS ASA økt sitt tilbud til kr 240 pr aksje med akseptfrist 26. august 2021. Den 20. august 2021 meldte Salmar ASA at de har til hensikt å fremsette et frivillig tilbud på alle aksjene i NRS til kr 270 pr aksje.