Smøla klekkeri og settefiskanlegg er en lokaleid bedrift lokalisert på Smøla i Møre og Romsdal. Foto: Smøla klekkeri og settefiskanlegg.

Vil doble smoltproduksjonen

Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg i Møre og Romsdal, vil øke produksjonen fra 2,5 millioner til fem millioner smolt.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Smøla Klekkeri og Settefiskanlegg har søkt om fem tillatelser for regulering og vannuttak hos Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), og ønsker å utnytte vannet i Fløvatnet med tilhørende Kolbergvatnet og Kolbergtjønna i Smøla kommune i Møre og Romsdal fylke. Det kommer frem i en søknad sendt til NVE.

Figur 3: Situasjonskart over anlegget og hovedvannkilden Fløvatnet, 1:5000.

Selskapet har i dag en konsesjon på produksjon av 2,5 millioner smolt, og det planlegges nå å øke produksjonen til 5 millioner smolt pr år. Dette medfører at vannuttaket vil øke til 33 liter i sekundet.

I den forbindelse søker de om konsesjon etter vannressursloven til eksisterende overføringer og reguleringer, og vannuttak på inntil 33 l/s fra Fløvatnet. Vannuttak fra Kolbergvatnet og Kolbergtjønna vil kun forekomme ved uforutsett driftsstans i ordinær vannforsyning, kommer det frem i søknaden.

Produksjonen deres foregår i dag ved hjelp av resirkuleringsteknologi.

De skriver videre at selskapets RAS-teknologi bidrar til å redusere vannbehov med over 90 % sammenlignet med konvensjonelle gjennomstrømningsanlegg, og settefiskselskapet har over ti års erfaring med bruk av denne teknologien.

- I et resirkuleringssystem vil man ha mye større mulighet til å regulere produksjonen, spesielt om det skal oppstå tørre perioder, opplyser selskapet.

Skal på befaring 

Silje Aakre Solheim, rådgiver i seksjon for vassdragsinngrep i NVE opplyser at søknaden er nå ute på offentlig høring med høringsfrist 1. mars.

- I etterkant av høringsrunden blir alle høringsinnspill sendt til søker som får mulighet til å kommentere disse. Deretter vil NVE arrangere en sluttbefaring på stedet. Til denne vil vi invitere alle som har uttalt seg i saken. Befaringen vil sannsynligvis bli arrangert i mai/juni eller i august/september, sier hun til Kyst.no. 

Når selskapet får svar på søknaden, kan ikke Solheim gi noen eksakt dato på.

- Vi har som mål at en søknad skal være ferdigbehandlet innen ett år etter at den er sendt på høring.

Utbygginger 

For å støtte en produksjon på fem millioner smolt har Smøla Klekkeri og settefiskanlegg planlagt utbygging av kar- og biofilterkapasiteten deres. Dette vil skje ved å gjennomføre følgende tre trinn:

  • Etablere en ny klekkeri og startfôringsavdeling med 192 m3 karvolum.
  • Nytt biofilteranlegg.
  • Et påbygg av to nye kar med totalt 275 m3 ekstra volum.

Figur 4: 1). Slamavskiller / End of pipe biogassreaktor. 2). Biofilter 1 i Smøla 2. 3) Biofilter 2 i Smøla 2. 4) Smøla 2 avdeling påvekst. 5). Smøla 1 – startfôring. 6). Klekkeriavdeling i Smøla 1. 7). Biofilter i Smøla 3. 8). Smøla 3 – påvekstavdeling utendørs. 9) Biofilter i Smøla 4. 10). Smøla 4. ny startfôringsavdeling. 11). Klekkeri i Smøla 4. 12). Administrasjon og verksted. 13). Sluse for besøkende. Vannbehandlingsteknologi installert i biofilteravdelingene er basert på trommelfilter 50 µm), UV, ozonering og proteinskimmer. Kilde: Søknad sendt til NVE. 

Om selskapet: 

  • Smøla Klekkeri og settefiskanlegg er en lokaleid bedrift lokalisert på Smøla i Møre og Romsdal.
  • Selskapet ble stiftet i 1984 med formål å produsere settefisk av laks og ørret. Selskapet ble overtatt av Salmar i 1998 og videresolgt til dagens eierstruktur i 1999.
  • Firmaet er registrert med adresse i Aunvågen på Smøla.
  • Smøla Klekkeri og Settefiskanlegget eies i dag av Smølen Handelskompani, som er et rent holdingsselskap som igjen er eid av Tyssla Marodd AS: 65,25 % Grundvågen AS: 17,11 % Solusinet AS: 6,58 % Nistuå AS: 6,58 % ProSmøla AS: 4,48 %.