Illustrasjonsbilde av rømt oppdrettslaks. Foto: Tor EgilHolmedal/Fiskeridirektoratet.

Lavere innslag av rømt laks i elvene

OURO (Sammenslutningen for utfisking av rømt oppdrettsfisk) har gjennom målrettede tiltak over år, redusert innslaget av rømt oppdrettslaks i laksevassdrag over hele landet.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

OURO har fått resultatene fra uttak av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø for høsten 2020.

- Siden OUROs oppstart har vi aldri registrert så lave innslag av rømt oppdrettslaks i elvene som i 2020. Uttak før gyting reduserer risiko for å påvirke villaksens genetikk og gytesuksess negativt. Vi er derfor glade for lave rømmingstall og at utfiskingen av rømt oppdrettsfisk i elv og sjø har hatt positiv effekt. Hvis trenden fortsetter, vil rømming kunne bli en stabilisert påvirkningsfaktor på villaksen, sier Roar Paulsen, styreleder i OURO i en pressemelding.

I det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt oppdrettsfisk for 2020, ble det kartlagt innslag av rømt oppdrettsfisk i 200 vassdrag. Av disse valgte OURO ut 49 elver til overvåking og utfisking av rømt oppdrettslaks. Det er tatt ut rømt oppdrettsfisk i 35 av elvene. De fleste elvene ble valgt ut på grunn av høyt innslag av rømt oppdrettsfisk i 2019, men noen elver med lave innslag ble også valgt ut for eventuelt å videreføre tiltak fra året før. I mange av de undersøkte elvene ble det ikke observert rømt oppdrettslaks i 2020.I tillegg er det tatt ut rømt fisk fra kilenøter i sjø relatert til mange vassdrag i Trøndelag og i Bolstadfjorden.

- Det ligger i OUROs mandat å ta ut rømt fisk i lakseførende vassdrag. Vi har også i 2020 brukt betydelige ressurser på utfiskingstiltak, og styret i OURO er svært tilfreds med at innsatsen har gitt et historisk godt resultat, sier Roar Paulsen.

Historisk lave innslag av rømt oppdrettsfisk

- OURO-undersøkelser viser at andelen rømt oppdrettslaks ble redusert til under fire prosent i de fleste elver etter uttak. 2020 var preget av lave rømmingstall, noe også lavere uttak fra OURO gjenspeiler. Det ble gjort uttak med harpunering not, stangfiske og kilenøter.

- Det er svært gledelig å se at vi får fanget det meste av den rømte fisken som går opp i elvene, sier Paulsen.

(Seks av OURO-elvene er ikke med i tabellen for 2020. Dette fordi det ikke var mulig å beregne prosentvis innslag kun ved bruk av drivtellinger, grunnet høy vannføring og/ eller dårlig sikt. Det er imidlertid tatt ut rømt fisk fra flere av disse elvene i tillegg til uttak fra tre kilenøter i sjøfasen.

Uttakene er som foregående år utført med harpunering, stangfiske, felle og not. Lokale elveeierlag har bidratt med stangfiske der hvor dette har vært en egnet metode.

- Alle data fra OURO rapporteres til det nasjonale overvåkningsprogrammet for rømt fisk. Styret i OURO ønsker å takke leverandører av utfiskingstjenester for veldig god innsats i elvene. En stor takk går også til de lokale elveeierlagene som har bidratt til uttak i flere av elvene våre skriver OURO i meldingen.

Resultat fra uttak i OUROs elver i 2020

Elvenr

Elver

Antall rømt fisk tatt ut i 2020

032.Z

Jørpelandselva

0

033.Z

Årdalselva

0

041.Z

Etneelva

37

042.3Z

Fjæraelva

1

042.4Z

Mosneselva

0

045.2Z

Uskedalselva

2

045.4Z

Rosendalselvene

1

048.Z

Opo

9

050.Z

Eidfjordvassdraget

1

052.7Z

Steinsdalselva/Movatnet

4

055.Z

Tysseelva

81

055.7Z

Oselva

16

061.2Z

Storelva (Arna)

2

062.Z

Vossovassdraget

25

070.Z

Vikja

0

077.Z

Årøyelva

7

079.Z

Daleelva i Høyanger

1

083.Z

Gaula i Sunnfjord

23

084.7Z

Nausta

0

089.Z

Eidselva

7

095.Z

Ørstadelva

1

095.3Z

Storelva (Søre Vartdal)

0

097.1Z

Bondalselva

0

097.7Z

Velledalselva

0

134.Z

Teksdalselva

0

137.2Z

Steinsdalselva

0

140.Z

Salvassdraget

46

144.Z

Åelva (Åbjøra)

10

144.7Z

Storelva (Tosbotn)

48

151.Z

Vefsavassdraget

0

157.42Z

Flostrandvassdraget

0

161.Z

Beiarvassdraget

2

163.Z

Saltdalsvassdraget

0

166.5Z

Laksåga

4

167.Z

Kobbelvvassdraget

2

168.6Z

Hopvassdraget

0

172.Z

Forsåvassdraget

6

174.5Z

Elvegårdselva

11

189.2Z

Tennevikelva

1

190.3Z

Storelva (Gratangen)

2

191.Z

Salangsvassdraget

4

191.4Z

Løksebotn

1

193.Z

Skøelvvassdraget

4

198.Z

Nordkjoselva

7

204.Z

Signaldalselva

3

205.Z

Skibotnelva

1

209.Z

Kvænangselva

1

210.Z

Burfjordelva

1

213.1Z

Lakselva i Kviby

2

 

 

 

 

Kilenøter Trøndelag

161

Antall fisk tatt ut

 

535