Rognkjeks smittet med Pasteurella spp. viser de karakteristiske hvite prikkene som er forenelig med pasteurellose-infeksjon. Foto: Pharmaq Analytic

Slik skal de skille mellom varianter av Pasteurella i felt

Det finnes i dag tre kjente Pasteurella i Norsk fiskeoppdrett. Pasteurella skyensis og Pasteurella spp. på laks, samt Pasteurella spp på rognkjeks. Nå lanserer Pharmaq Analytic en analyse for å skille mellom varianter av Pasteurella i felt. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Artikkelen er skrevet av Pharmaq Analytic

Så langt viser våre data at laksevarianten av Pasteurella spp bare påvises på laks, og på rognkjeks har vi så langt bare påvist rognkjeks varianten. I smitteforsøk viser det seg derimot at rognkjeks er mottagelig for Pasteurella spp isolert fra laks, og det gir sykdom og dødelighet med samme symptomer som rognkjeksvarianten. Dette gir grunn til overvåkning av rognkjeks for mulig funn av laksevarianten, og derfor lanserer Pharmaq Analytiq nå en PCR som skiller mellom de ulike variantene av Pasteurella spp. Dette er viktig for å avklare om det er smittefare fra rognkjeks til laks.

Antall tilfeller av pasteurellose har holdt seg relativt stabilt langs norskekysten helt frem til perioden våren 2018–2019 da antall tilfeller i laks økte markant. Bruken av rognkjeks som biologisk lusemiddel har i samme periode økt i omfang og det har vært spekulert i om rognkjeksen kan være en mulig smittekilde og årsak til økningen i utbrudd av pasteurellose hos laks. Pharmaq Analytiq hadde første påvisning av Pasteurella på laks i 2018, 13 påvisninger i 2019 og så langt i år er det påvist Pasteurella på 20 lakselokaliteter i vårt system. I tillegg kommer påvisninger i andre laboratorier. Vårt generelle PCR assay som er brukt til nå fanger opp alle tre kjente varianter av Pasteurella. Det nye PCR assayet som nå lanseres vil gi mulighet til å differensiere mellom de to kjente Pasteurella spp. typene, samt eliminere tilstedeværelse av P. skyensis ved positivt prøvesvar. Dette vil gi svært nyttig informasjon for risikovurdering og smittesporing.

Nina Sandlund, PhD og Anita Rønneseth, PhD. Foto: Nina Sandlund, Havforskningsinstituttet.

Med bakgrunn i dette ønsket vi i Pharmaq Analytiq å se nærmere på hvorvidt Pasteurella spp. isolert fra rognkjeks og laks er de samme isolatene, og eventuelt hvor stor variasjon det var i undersøkte varianter. Vi isolerte derfor Pasteurella spp. fra rognkjeks og laks fra felt som hadde fått påvist klinikk forenelig med pasteurellose. Feltisolatene ble videre helgenomsekvensert og analyser viste at de to isolatene er nært beslektet, men forskjellige.

Våren 2020 ble det gjennomført et smitteforsøk på rognkjeks og laks, i et samarbeidsprosjekt mellom Havforskningsinstituttet (HI), Universitet i Bergen (UiB) og Pharmaq Analytiq. Målet var å undersøke mulig smitte av Pasteurella sp. mellom artene, og hvorvidt klinikken observert i felt kunne reproduseres i kontrollerte forsøk. Frisk laks og rognkjeks ble smittet med isolat fra begge grupper. I tillegg ble mulig kohabitantsmitte undersøkt, ved at frisk laks ble satt inn i kar med Pasteurella smittet rognkjeks. I forsøket klarte vi ikke å reprodusere klinikk- eller sykdomstegn hos laks, uavhengig av hvilket isolat de ble smittet med. Vi fant heller ingen klinikk hos laks som gikk i kohabitantkar med smittet rognkjeks som utviklet pasteurellose. Sett sammen indikerer dette at Pasteurella spp. infisert rognkjeks ikke er en smittekilde for laks. Det kan tyde på at andre faktorer, som tilstedeværelse av andre agens og/eller håndtering/behandling mot lakselus, muligens kan være en bidragsyter til at Pasteurella spp. infiserer laksen, som dermed utvikler pasteurellose.

I sterk kontrast til laksen i forsøket, utviklet rognkjeksen klinikk forenelig med pasteurellose etter smitte med både lakse- og rognkjeksisolatet. Ut fra resultatene ser også lakseisolatet også, ut fra våre resultater, til å være en hissigere variant enn rognkjeksisolatet, da klinikk og dødelighet inntraff tidligere hos rognkjeksen i denne smittegruppen. Ettersom lakseisolatet gir et raskere sykdomsforløp vil det være gunstig å vite om man har lakseisolatet eller rognkjeksisolatet i anlegget.

Pharmaq Analytiq kan nå tilby en tilleggsanalyse for skille mellom de to kjente variantene av Pasteurella spp. Analysen er spesifikk for henholdsvis Pasteurella spp isolert fra laks- og rognkjeks. Ettersom vi per dags dato ikke har mye informasjon om det finnes andre isolater ute i felt vil vi anbefale vår generelle analyse for Pasteurella spp. til screening og typingsassay for å vite hvilket isolat som er tilstede.

Masterstudent Lukas Lorentzen (Pharmaq Analytiq (PA) og UiB) jobber med for videre karakterisering av feltisolater av Pasteurella fra laks og rognkjeks. Arbeidet krever tilgang til levende bakterieisolater, og i den forbindelse er det ønskelig å få tilsendt isolater fra ulike produksjonsområde med/utbrudd av pasteurellose. Agarskåler for bakterieutstryk til Pasteurella karakterisering vil kunne dekkes av PA.