Salmar: - Resultatet i nord i tredje kvartal er meget svakt

Med en EBIT/kg på kun vel en krone i den nordnorske delen av Salmars drift, ble også totalen i selskapet kraftig påvirket.

Publisert

SalMar ASA leverte et operasjonelt driftsresultat (EBIT) på 613,5 millioner kroner i tredje kvartal, mot 939,1 millioner kroner i samme periode i fjor.

- Tredje kvartal har vært et blandet kvartal for SalMar-konsernet. Segment Midt- Norge leverer tilfredsstillende resultater. Salg og prosessering leverer gode resultater drevet av god drift og god disponering av volum i en krevende periode med fallende priser. Resultatet i segment Nord-Norge er imidlertid meget svakt, sier konsernsjef Gustav Witzøe.

Samlede driftsinntekter utgjorde i underkant av 2,8 milliarder kroner i kvartalet, på linje med tilsvarende periode året før. Slaktevolumet endte på 35 800 tonn, ned 300 tonn fra samme periode året før. SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo endte på NOK 17,12 kroner per kilo i tredje kvartal, en reduksjon på 8,91 kroner per kilo målt mot tredje kvartal i fjor. Nedgangen i margin kan i hovedsak forklares med lavere laksepriser og svake resultater i Nord-Norge.

Nord-Norge

I segment Nord-Norge ble det i perioden slaktet rundt 5 400 tonn laks. Dette er en økning på 2 200 tonn sammenlignet med samme periode i fjor, men en kraftig reduksjon sammenlignet med foregående kvartal.

Segmentet hadde driftsinntekter på NOK 275,4 millioner i kvartalet, mot NOK 175,0 millioner i tredje kvartal 2018.

Økningen i omsetning er i hovedsak drevet av det høyere slaktevolumet, men den positive effekten ble dempet av lavere laksepriser.

- Resultatet for segment Nord-Norge er meget svakt, og skyldes i hovedsak tidligere kommuniserte biologiske utfordringer med generasjonen av fisk satt i sjøen våren 2018. Sykdom og risiko for sykdom har ført til uttak av fisk med lav snittvekt, og påvirket både prisoppnåelse og kostnadsnivå i negativ retning. Et lavt slaktevolum i kvartalet ga også høyere faste kostnader per kilo, skriver Salmar i sin kvartalsrapport.

Driftsresultat per kilo endte på NOK 1,08 i tredje kvartal, ned fra NOK 16,18 i samme periode i fjor.

Lokalitetene med biologiske utfordringer er slaktet ut ved utgangen av tredje kvartal.

- I fjerde kvartal forventes et vesentlig lavere kostnadsnivå per kilo, både som følge av høyere slaktevolumer fra lokaliteter som har vist bedre biologiske prestasjoner og en bedre kostnadsutvikling enn slaktelokalitetene i tredje kvartal.

I 2019 venter selskapet å slakte rundt 48 000 tonn laks i segment Nord-Norge. Dette er uendret fra anslaget ved utgangen av foregående kvartal.

Midt-Norge

I segment Midt-Norge ble det i tredje kvartal 2019 slaktet 28 100 tonn laks, mot 32 900 tonn laks i tredje kvartal i fjor.

Som følge av det reduserte slaktevolumet samt lavere priser gikk driftsinntektene ned fra NOK 1 915,9 millioner i tredje kvartal i fjor til NOK 1 564,5 millioner i år.

Samtidig økte kostnadsnivået per kilo sammenlignet med foregående kvartal.

- Dette skyldes primært risikoreduserende tiltak knyttet til lakselus, da SalMar valgte å starte slakting av fisk satt i sjøen høsten 2018 tidligere enn planlagt, med negativ effekt på snittvekt og prisoppnåelse, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Bidraget fra denne generasjonen var på 18 prosent av det totale volumet fra Midt-Norge i tredje kvartal.

Det resterende volumet var fra fisk satt i sjøen våren 2018, en generasjon som har vist gode biologiske prestasjoner og stabil utvikling fra foregående kvartal, heter det.

Driftsresultat per kilo sløyd vekt for region Midt-Norge endte på NOK 19,35 i tredje kvartal i år. Dette er ned fra NOK 29,73 i andre kvartal i år og fra NOK 26,45 i tredje kvartal i fjor.

SalMar vil fullføre slaktingen av vår 2018 generasjonen i fjerde kvartal i år. Det relative volumbidraget fra høst 2018 generasjonen vil øke, og det forventes både en svak reduksjon i volum og noe høyere kostnader sammenlignet med tredje kvartal på grunn av økt uttak av høst 2018.

SalMar opprettholder sin forventning om å slakte rundt 97 000 tonn laks i segment Midt-Norge i 2019.

Arnarlax

Arnarlax leverer nok et positivt resultat hvor høy snittvekt på slaktet fisk har gitt god prisoppnåelse samtidig som produksjonskostnadene har vært på samme nivå som tidligere i år.

- Målt mot fjoråret er det imidlertid en kraftig forbedring som følge av bedre biologiske prestasjoner og bedre drift. Arnarlax forventer både kost og volum på samme nivå i fjerde kvartal som i dette kvartalet, skriver Salmar.

Salg og prosessering

Segment salg og prosessering fikk et positivt driftsresultat på 102,3 millioner kroner i tredje kvartal.

- God disponering av salg og effektiv drift har gitt gode resultater i en periode med fallende priser. Samtidig har lavere priser gitt høyere marginer på fastpriskontrakter.

SalMar har per 13. november 2019 sikret 20 prosent av det planlagte salgsvolumet i fjerde kvartal på faste kontrakter.

For 2019 er det ventet en økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på rundt 7 prosent, og 4 prosent vekst i 2020.

- Kombinert med forventninger om god etterspørsel indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt gode priser, mener selskapet.

Guiding av slakt

SalMar opprettholder forventningene om et slaktevolum på 145 000 tonn i Norge og 10 000 tonn på Island i 2019.

For 2020 ventes et slaktevolum i Norge på 152 000 tonn og 10 000 tonn på Island.