Olav Andreas Ervik i Salmar. Foto: Øyvind Sjøthun Røen
Olav Andreas Ervik i Salmar. Foto: Øyvind Sjøthun Røen

Sterkt resultat for SalMar i tredje kvartal

Selskapet slaktet 2100 tonn mer laks og leverte et solid tredje kvartal.

Publisert

SalMar ASA leverte et sterkt operasjonelt resultat i tredje kvartal, drevet av kostnadsforbedringer og god prisoppnåelse. Operasjonelt driftsresultat for driften i kvartalet endte på 939,1 millioner kroner, mot 801,3 millioner kroner i samme periode i fjor.

- God drift og sterke biologiske prestasjoner har bidratt til at SalMar leverer et sterkt finansielt resultat. Resultatet er muliggjort av iherdig innsats fra våre ansatte som har bidratt til kostnadsreduksjoner, god prisoppnåelse samt effektivitetsforbedring innen slakteri- og videreforedlingsaktivitetene, sier konsernsjef Olav-Andreas Ervik i SalMar.

Slaktet mer

Samlede driftsinntekter endte på 2,8 milliarder kroner i perioden, opp fra 2,7 milliarder i 3. kvartal 2017. Slaktevolumet var 36 100 tonn, mot 34 000 tonn i tredje kvartal 2017. Gjennomsnittlig laksepris i perioden var 54,80 kroner per kilo, ned 1,75 kroner per kilo fra samme periode året før. Til tross for prisnedgangen økte SalMars operasjonelle driftsresultat per kilo med 2,31 kroner og endte på 26,03 kroner.

- Segment Midt-Norge har levert et sterkt operasjonelt resultat i tredje kvartal. Hovedtyngden av slaktevolumet i perioden var fisk satt i sjøen våren 2017. Denne generasjonen har levert meget gode biologiske prestasjoner med lav dødelighet og få lusebehandlinger, noe som har resultert i lave kostnader, skriver selskapet.

Slaktevolum i segment Nord-Norge var i følge SalMar som planlagt lavt i tredje kvartal, investering i ny MTB-kapasitet samt lavere tilvekst enn planlagt har medført at slakteplanene ble endret for å optimalisere MTB utnyttelsen og volumpotensialet i stående biomasse. Kostnaden på slaktet biomasse i kvartalet ble som ventet høyere enn hva som har vært realisert tidligere perioder, og økningen kan i hovedsak tilskrives høye faste enhetskostnader som følge av lavt volum. I fjerde kvartal er det ventet en betydelig økning i slaktevolumet og kostnadsnivået forventes å komme ned sammenlignet med tredje kvartal.

73 millioner i overskudd

Resultatet for salgs- og prosesseringsaktivitetene viser et overskudd på 73,1 millioner kroner i kvartalet, opp fra 46,2 millioner i samme periode i fjor. Resultatforbedringen er drevet av god prisoppnåelse, rundt 42 prosent av volumet ble solgt på fastpris kontrakter til nivåer over spot, i tillegg har rekordhøye volumer bidratt til økt kapasitetsutnyttelse og bedret driftseffektivitet for slakteri- og videreforedlingsaktivitetene.

Kontraktsdekningen for fjerde kvartal 2018 ligger per 9. november på 35 prosent.

Basert på anslag over stående biomasse ved utgangen av tredje kvartal 2018, er det for 2018 og 2019 ventet økning i det globale tilbudet av atlantisk laks på henholdsvis 4 og 5 prosent. Kombinert med forventninger om god etterspørsel, indikerer dette et balansert laksemarked med utsikter til fortsatt god inntjening.

SalMar opprettholder forventet slaktevolum på 143 000 tonn i Norge i 2018, fordelt på 100 000 tonn i segment Midt-Norge og 43 000 tonn i segment Nord- Norge. I Norskott Havbruk (Scottish Seafarms) og Arnarlax er det i 2018 ventet et slaktevolum på henholdsvis 26 000 tonn og 6 100 tonn.

For 2019 forventer SalMar å slakte 145 000 tonn i Norge.