- Ved å bruke denne slambehandlingen oppnår vi totalt sett å senke våre utslipp, og dermed kunne oppfylle moderne rensekrav, sier Bjørn Myklebust, daglig leder ved Ranfjord Fiskeprodukter.
- Ved å bruke denne slambehandlingen oppnår vi totalt sett å senke våre utslipp, og dermed kunne oppfylle moderne rensekrav, sier Bjørn Myklebust, daglig leder ved Ranfjord Fiskeprodukter.

Investerer 20 mill i skånsom slamtørking

Ranfjord Fiskeprodukter skal investere  ca 20 millioner i slambehandling på sitt smoltanlegg i Mo i Rana. Miljøinvesteringen gjøres for å innfri offentlige krav, og slammet fra rensing av avløpsvannet skal avvannes og tørkes.

Publisert

For å imøtekomme offentlige krav til begrensninger i utslipp skal Ranfjord Fiskeprodukter bruke ca 20 millioner kroner på nytt slambehandlingsanlegg. Anlegget skal ta hånd om slammet som oppstår fra filtrering av avløpsvann fra smoltanlegget.

Løsningen man har valgt består av fortykking, avvanning og inndamping. I praksis vil man få null utslipp fra selve slambehandlingen. Dette oppnås ved å rense rejektvannet fra slamfortykkingen med ultrafiltrering.
- Ved å bruke denne slambehandlingen oppnår vi totalt sett å senke våre utslipp, og dermed kunne oppfylle moderne rensekrav, sier Bjørn Myklebust, daglig leder ved Ranfjord Fiskeprodukter i en pressemelding.

Samtidig som investeringen ivaretar miljøhensynet skal slammet tørkes inn til 90 % tørrstoff.

- Det er viktig for oss at vi får et tørket og stabilt sluttprodukt. Samtidig benytter vi oss av en tørkeprosess som tar vare på næringsstoffene i slammet, slik at det kan bli et mest mulig utnyttbart gjødselprodukt. Håpet er å bidra til en sirkulær løsning, der avfall fra oppdrett kan inngå i landbruk.

Tørkeprosessen benytter seg av varmepumpeteknologi. Prosessen forøvrig går i flere trinn der en spesiell norskutviklet løk-fortykker gir svært effektiv avvanning. Slambehandlingen skal leveres av Sterner og dimensjonerende grunnlag for anlegget er utforing av 600 tonn pr år.

- Vi valgte løsningen etter å ha sett tilsvarende anlegg i drift, sier Myklebust.

Selve slambehandlingen utgjør halvpartene av de totale miljøinvesteringene. Sterner har så langt levert 12 slambehandlingsanlegg til oppdrettsnæringen og arbeider dessuten med produksjon av biogass fra tilsvarende slam.

Ranfjord Fiskeprodukter AS er en settefiskprodusent som er lokalisert på Mo Industripark, ca 2 kilometer fra Mo i Rana sentrum. Det produseres årlig 5,5 millioner smolt, fordelt på 2 anlegg inne på industriparken. Virksomheten eies av matfiskoppdrettere og har 10 ansatte.