Uttesting av Salmars Ocean Farm 1 havmerd i havbasseng. Foto: Marintek/SINTEF Ocean

Fusjon preget SINTEF Ocean resultat

Sintef Ocean har god inntekstøkning i fjor etter fusjon i starten av året. Likevel sier daglig leder at lønsomheten er for lav.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Ocean-avdelingen ble etablert ved årsstart 2017, etter en fusjon mellom SINTEF fiskeri og havbruk AS, Marintek AS og avdeling Miljøteknologi i Sintef materialer og kjemi. 

Omsetningen til SINTEF Ocean ble i fjor på 601,6 millioner kroner, mot 278,8 millioner kroner i 2016. Driftsresultatet ble 18,9 millioner, sett mot 1,7 millioner året før. 

- Inntektsøkningen er sterkt påvirket av fusjonen, skriver styret i årsberetningen.

SINTEF Ocean:

  • Er et allmennyttig forskningsinstitutt hvor den viktigste oppgave er å være utviklingspartner for biomarine og maritime næringer. Instituttet er en del av SINTEF-konsernet. 
  • Hovedaktiviteten er i Trondheim, men selskapet har også virksomhet i Ålesund, Tromsø, Bergen, Frøya og Hirtshals i Danmark. 
  • Ved utgangen av 2017 hadde SINTEF Ocean 225 ansatte, hvorav 233 var forskende personale. De hadde også 35 ingeniører.
  • I 2017 var det ansatt 99 kvinner og 236 menn fra 27 ulike land. Gjennomsnittsalderen var 45 år.
  • 29 nye medarbeidere startet og 21 sluttet i løpet av 2017.

Må opp fem prosent

Daglig leder Vegar Johansen sier vekstøkningen for MARINTEK i 2016 var litt under halvparten av det som ble SINTEF Ocean i 2017.

- Veksten er nok derfor ikke så sterk som tallene tyder på, dessverre. Totalt sett var lønnsomheten vår i 2017 for lav sett opp mot det vi mener er forsvarlig drift over tid for et selskap som vår, sier han.

- Ingen eiere kan ta utbytte, og det gir også høyere terskel for eierne hvis det skulle bli nødvendig å skyte inn kapital i tunge tider. Heldigvis er vi ikke i en slik situasjon, og soliditeten er god. Men driftsresultatet må opp, helst nærmere 5%, hvis vi skal ha den handlingsfriheten vi trenger for å være innovative og attraktiv forskningspartner over tid, sier han til Kyst.no.

Det som er spesielt gledelig for 2017 påpeker han er at de fikk gjort en god jobb med å integrere tre enheter i fusjonen, og sett opp mot det er ikke resultatet for 2017 så aller verst. 

Fusjonen har bidratt til å øke egenkapitalen med 141,9 millioner kroner. Selskapet oppnådde et driftsresultat i 2017 på 19 millioner kroner, og styret foreslår at årets overskudd på 17,6 millioner overføres til egenkapital. Av instituttets omsetning kommer 11,8 prosent fra internasjonale aktører i land både i og utenfor EU. 

949 forskningsprosjekter

Gjennom etableringen av SINTEF Ocean påpeker styret at SINTEF posisjoner seg for å gripe mulighetene for å skape verdier og sysselsetting i de havromsrelaterte næringene.

I 2017 gjennomførte SINTEF Ocean 949 prosjekter for 384 store og små oppdragsgivere. Et betydelig antall prosjekter for kunder utføres på tvers av SINTEF. 

Nyetablering av anlegg og oppgradering av havbasseng

I november i fjor ble også SINTEFs bioprosessanlegg (BIOPRO) på Brattøra åpnet. 

- Dette er en unik infrastruktur som vil bidra til lønnsom utnyttelse av bioressurser fra mat -og sjømatindustrien. Senteret skal være en kompetanseplattform og tilbyr fasiliteter i hele verdikjeden for produksjon av ingredienser. 

I de hydrodynamiske laboratoriene er «Storskala oppgradering i havbasseng fase 2» gjennomført i fjor og omfattet blant annet omfattet innsetting av nye strømrettere og oppgradering av kavitasjonstunnelen.

Styret skriver at samarbeidet mellom NTNU og SINTEF har vært en suksess og partnerskapet er anerkjent som et kraftsentrum og største komparative fortrinn.

- SINTEF Ocean har et aktivt samarbeid med ulike instituttet i både IV- og NT-fakultetet, gjennom felles utnyttelse av laboratorier, verksteder og instrumenter, deltagelse i hverandres forskningsvirksomhet og gjennom at medarbeidere fra SINTEF Ocean underviser i fag ved NTNU og veileder master og PhD-studenter. Avtaler om samarbeid i laboratoriene på Tyholt har vært under reforhandling i 2017 og skal ha blitt sluttført tidlig i 2018.

I fjor ble det også investert åtte millioner kroner i laboratorier, vitenskapelig utstyr og andre driftsmidler. Ved inngangen til 2018 hadde selskapet en ordrereserve på i overkant av 80 % av budsjettert netto inntekt for året, noe som er litt svakere enn ved inngangen til 2017.

Norges Forskningsråd har tildelt selskapet en basisbevilgning på 51,5 millioner kroner for 2018.