Figur 1. Garn benyttet til å stenge innløpet til Vikja for å hindre rømt oppdrettslaks i å gå opp i elva. Prøvetaking av rømt oppdrettslaks fra nedre del av elva
Figur 1. Garn benyttet til å stenge innløpet til Vikja for å hindre rømt oppdrettslaks i å gå opp i elva. Prøvetaking av rømt oppdrettslaks fra nedre del av elva

Rømt oppdrettslaks – en mulig smittespreder i Sognefjorden?

Etter rømmingen fra en lokalitet ved Vadheim i ytre Sognefjorden i oktober 2023, ble det i ettertid gjenfangstet noe fisk fra fjordarmer og nedre deler av vassdrag i Sognefjorden. Prøver fra en del av dette ble sendt til Fiskesykdomsgruppen ved UiB for nærmere undersøkelser. I denne artikkelen oppsummeres de funn man gjorde av kjente sykdomsfremkallende virus, bakterier og parasitter.

Publisert

Statistikken fra Fiskeridirektoratet vi ser at relativt få laks rømmer fra oppdrettsanlegg. Etter en topp i 2019 har antallet vært lavere enn 70 000 i 2020 og 2021. Tallene for 2022 viser så langt at i overkant av 56 000 laks har rømt, inkludert laks fra en rømming registrert på en lokalitet ved Vadheim i ytre Sognefjorden den 29 oktober. I de følgende ukene etter rømming i dette området ble det observert et høyt antall oppdrettslaks i enkelte fjordarmer og nedre deler av vassdrag i Sognefjorden. En del av denne fisken, hvor noen var kjønnsmoden, ble samlet inn på flere lokaliteter (Figur 1). Prøver av en del av denne fisken ble sendt til Fiskesykdomsgruppen ved UiB for nærmere undersøkelser. Disse prøvene har vi analysert for tilstedeværelse av kjente sykdomsagens fra lakseoppdrett på Vestlandet. Resultatene viser alvorlige mengder av flere kjente virus, bakterier og parasitter.

Virus

Tre forskjellige virus, som er vanlig forekommende hos oppdrettslaks, har hjerte som målorgan og er assosiert med dødelighet i lakseoppdrett i Norge: A) SAV (PD virus) påvirker pankreas, hjerte og svømmemuskulatur hos laks, B) Piscine orthoreovirus - PRV1 påvirker røde blodceller, hjerte og svømmemuskulatur, og C) Piscine myocarditis virus - PMCV påvirker særlig forkammeret (atrium) i hjerte, men også andre deler av hjertet (ventrikkel) og kan føre til hjertesprekk (Figur 2). I smitteforsøk med SAV og PRV1 på frisk laks gir disse virusene liten eller ingen dødelighet, men i et forsøk gjennomført i 1999 registrerte vi nærmere 20 % dødelighet etter smitte med PMCV (dvs vevs-homogenat fra laks med hjertesprekk). Når disse virusene rammer oppdrettslaks i merder er imidlertid dødeligheten betydelig høyere og kan passere 50 % for SAV og PMCV, mens dødelighet assosiert med PRV1 sjelden overstiger 20 %. Den høye dødeligheten en observerer i oppdrettsanlegg er sannsynligvis et resultat av at oppdrettsfisken ofte er smittet med flere virus, bakterier og parasitter, samtidig fisken utsettes for stress situasjoner i anleggene.

Bli abonnent hos Kyst.no

For å få tilgang til dette innholdet trenger du et abonnement med Kyst.no Pluss-saker inkludert.

Bli abonnent og les denne og mange andre pluss-saker.

Kyst.no Pluss Personlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

199,-

per måned

KJØP

Kyst.no Pluss Årlig

Du får: Kyst.no Pluss-saker

2189,-

per år

KJØP

Kyst.no Pluss bedrift

Administrer flere abonnement på ett sted og betal med faktura.

2189,-

per år

KJØP