Senterpartiet: Lokalt, smått og mellomstort

Distriktspartiet fremfor noen er ikke uventet opptatt av lokal forankring og mer igjen der produksjonen skjer.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Det lakker mot valg og Kyst.no/Norsk Fiskeoppdrett har gått igjennom alle de vedtatte partiprogrammene til alle de partiene som har en realistisk mulighet til å komme inn på Stortinget. Frem mot valget 11. september vil vi publisere hva vi har funnet i programmene. Vi kårer også det mest svevende og det mest konkrete forslaget vi finner i programmet.

I dag: Senterpartiet

Senterpartiet vil:• At det settes av tilstrekkelige arealer langs kysten til sjømatproduksjon.• Opprettholde eierskapsbegrensninger i oppdrettsnæringen.• Styrke offentlig FoU-innsats for bærekraftig og økende produksjon av dagens oppdrettsarter, og initiere prosjekter for annen havbasert produksjon, herunder planter som kan binde CO2 og være ingredienser for andre produksjoner.• Fjerne konsesjon for produksjonsmetoder i havbruksnæringen som ikke påvirker det ytre miljøet negativt, som oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg til sjøs.• At kommunene skal få mer igjen for å avsette areal til havbruksnæringen. Dette bør skje gjennom innføring av en nasjonal arealavgift.Legge til rette for satsing på innlandsfiskeoppdrett.

Senterpartiet skriver i sitt program at de vil satse på verdiskapingen i havbruksnæringen.

- Havbruket er en av de raskest voksende matsektorene i verden, og norsk sjømatnæring har tatt offensive posisjoner. Denne næringen må styrkes ytterligere i årene som kommer.

* Mest svevende: Styrke offentlig FoU-innsats for bærekraftig og økende produksjon av dagens oppdrettsarter, og initiere prosjekter for annen havbasert produksjon, herunder planter som kan binde CO2 og være ingredienser for andre produksjoner.

   * Mest konkrete: Fjerne konsesjon for oppdrettsanlegg på land og lukkede anlegg til sjøs.

De understreker at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.

- Vi vil styrke Norges allerede sterke posisjon som sjømatnasjon på det globale markedet, og på den måten bidra og ta ansvar for å øke mattilførselen og styrke matsikkerheten i en verden med stor befolkningsvekst. For å klare dette må vi ligge kunnskapsmessig i front på områder som bærekraftig ressursbruk, havmiljø, klima, produktutvikling og marked.

Lokalt forankret

Senterpartiet vil også legge til rette for lokalt forankrede selskap i havbruksnæringen, med mange små og mellomstore bedrifter.

- Mulighetene for framtidas havbruk er store, og Senterpartiet er opptatt av at det skal legges til rette for videre vekst i havbruksnæringen samtidig som miljøet og livet i havet blir ivaretatt. Senterpartiet mener det er avgjørende å sikre utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen gjennom forutsigbare rammebetingelser.

Sikre areal

Partiet mener det er viktig å sikre tilgang på gode sjølokaliteter for havbruksnæringen og nødvendig landareal for settefiskproduksjon, som grunnlag for en bærekraftig havbruksnæring.

Lus og rømming

De ønsker også å intensivere tiltak og virkemidler for å hindre rømming, og spredning av lakselus.

- Reglene for næringen må bygge på nulltoleranse for rømming og spredning av sykdommer fra merdene. Dessuten må næringen og myndighetene bidra med midler til forskning og utvikling, slik at en sikrer en enhetlig og bærekraftig forvaltning av havbruksnæringen.

Penger til kommunene

Senterpartiet skriver videre i programmet at de fortsatt vil være en pådriver for at skatter og avgifter fra havbruksnæringen i større grad skal tilbakeføres til kommuner som setter av areal til havbruksanlegg.

- Dette bør skje gjennom innføring av en nasjonal arealavgift, mener de.

Les også Rødts tanker: Vil fremme Stortingsforslag: Avvikle åpne oppdrettsanlegg og la staten overta driften

Og hva KRF mener: KrF: Skeptisk til landbasert