Sintef Ocean har i flere prosjekter sett på hva som er de viktigste risikofaktorene i havbruksnæringen og hvordan ulike selskaper arbeider for å redusere dem. Foto: Sintef Ocean/Ingunn Marie Holmen.

Vil ha krav til risikovurdering før nye anleggstyper tas i bruk

Oppdrettsnæringen mangler en generell industristandard for risikovurderinger. Forsker Ingunn Marie Holmen ved SINTEF Ocean tar til orde for at det bør bli et krav at det gjøres grundige risikovurderinger før nye typer anlegg som har fått utviklingstillatelser settes i drift.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Marie Holmen holder tirsdag foredraget «Risikovurdering av havbruksoperasjoner» under konferansen Sjøsikkerhet i Havbruk. I en artikkel i Norsk Fiskeoppdretts siste nummer skriver hun litt om hva som egentlig er status i oppdrettsnæringen i forhold til kravene.

Selv om det mangler en generell industristandard for risikovurderinger i oppdrettsnæringen, påpeker Holmen at det stilles krav i NS 9415 (som er knyttet til NYTEK-forskriften), at standarden «Krav til risikovurderinger» (NS 5814:2008) som et minimum skal følges.

– Internkontrollforskriften setter krav til at alle ansatte skal delta i arbeidet med risikovurderinger slik at de gjøres kjent med all risiko forbundet med arbeidet, skriver Holmen i artikkelen i Norsk Fiskeoppdrett.

For å kunne studere dagens praksis for risikovurderinger, fikk Sintef i prosjektet SFI Exposed innsyn i prosedyrer og dokumentasjon av risikovurderinger hos noen selskaper. I tillegg intervjuet de personell som hadde ansvar for risikovurderinger, både i stab og driftsledere, samt ansatte på oppdrettsanlegg og fartøy.

- Studien viser at kvaliteten på risikovurderinger i oppdrettsnæringen kan variere betydelig både mellom selskaper og anlegg i samme selskap. Et gjentakende avvik var at risikovurderinger kun utføres på
ledernivå, slik at kravet om medvirkning fra alle ansatte ikke ivaretas, skriver hun.

Utviklingstillatelser utfordrer

Hun påpeker at man nå er inne i en spennende tid, hvor flere nyskapende konsepter for fiskeoppdrett etter hvert skal realiseres for å nå den nasjonale ambisjonen om en flerdoblet, bærekraftig vekst.

- Mange av utviklingstillatelsene er designet med tanke på lokaliteter som er mer eksponert for kraftig vind, strøm og bølger. Det er ikke bare konstruksjonene som er nye, det må også utvikles tilpassede prosedyrer for drift og vedlikehold, skriver hun. 

Det brukes etter hvert andre typer fartøy og utstyr for å gjennomføre havbruksoperasjonene, det kreves annen type kompetanse av mannskapene, operasjonene må gjøres på ny måte, alt dette påvirker ifølge Holmen risikobildet.

- Det bør derfor bli et krav at det gjøres grundige risikovurderinger før anleggene settes i drift, ikke bare av strukturer og utstyr, men også av de planlagte operasjonene, slik at arbeidsfolket er best
mulig rustet til å takle de farene som  måtte oppstå.