Gigante Offshores
Gigante Offshores "Supertankmerd".Illustrasjon: Gigante offshore.

Fikk nei, men gir seg ikke

"Aquatraz" fikk gjennomslag for utviklingskonsesjoner mens både «SubFishCage», og «Supertankmerd», fikk avslag på sine søknader. Men avslagene stopper ikke prosjektene, ifølge styreleder Kjell Lorentzen.

Publisert

Fiskeridirektoratet skriver at det i søknaden fra Gifas (Gildeskål Forskningsstasjon) ikke redegjort for kunnskapsstatus og beskrevet på hvilken måte det omsøkte konseptet vil innebære et innovasjonsløft, utover øking i dimensjonene. De finner det heller ikke godtgjort at konseptet innebærer noen vesentlig forbedring i forhold til de konseptene som allerede eksisterer og som til en viss grad er i kommersiell drift.

Les også: Tre fikk avslag - Kun ett konsept fikk grønt lys

Gigantes styreleder og daglig leder Kjell Lorentzen. Foto: Gigante Offshore
Gigantes styreleder og daglig leder Kjell Lorentzen. Foto: Gigante Offshore

Gigante fikk avslag på «Supertankmerd», da de etter en grundig gjennomgang av søknaden ikke klart for Fiskeridirektoratet hvilket prosjekt det søkes om utviklingstillatelser for, og mener at søknaden er så mangelfull at det ikke er mulig for de å vurdere om prosjektet kan bidra til utvikling av teknologi som kommer akvakulturnæringen til gode.

- Fortsetter utviklingen

Kjell Lorentzen, styreleder i Gifas og Gigante Offshore forteller til kyst.no han har lest kjapt gjennom avslagene,

- Jeg tror det må være noen misforståelser her, så vi skal gå grundig gjennom avslaget og opprette en dialog  med Fiskeridirektoratet for å få frem prosjektene. Det er to gode prosjekter, konstaterer Lorentzen.

- Direktoratet konkluderer i at søknadene er mangelfulle. Hva tenker du om dette?

- Jeg ser at de sier det og sliter litt med å se det. Vi vil fortsette å utvikle prosjektene og ønsker å få det gjennom, sier han i en kjapp kommentar.

Også søknaden fra Akvadesign om ti utviklingstillatelser til deres kompakte lukkede anlegg for utviklingsformål avslås. I Fiskeridirektoratets begrunnelse for avslaget peker de på det omsøkte konseptet enkelte nyhetselementer og en viss usikkerhet.

Oppdatert status og oversikt over alle konseptene finner du her.

Èn gikk motstrøms

Tore Holand, daglig leder i Midt-Norsk Havbruk sier til kyst.no at de er lettet og glade for at de fikk grønt lys for Aquatraz-konseptet videre.

Seafarming Systems har utviklet en semi-lukket stålmerd, bygd etter skipsprinsipper, og har inngått et samarbeid med Midt-Norsk Havbruk om testing og videreutvikling. Det nyetablerte selskapet MNH-Produksjon AS er 100 prosent eid datterselskap av Midt Norsk Havbruk og har søkt om åtte utviklingskonsesjoner på totalt 6240 tonn.

Daglig leder Tore Holand i Mnh-produksjon. Foto: privat/Facebook.
Daglig leder Tore Holand i Mnh-produksjon. Foto: privat/Facebook.

- Vi hadde stor tro på at konseptet vårt er unikt og skiller seg ut. Men vi er selvsagt lettet for de signaler som er kommet fra Fiskeridirektoratet, der de sier at vårt konsept vil falle inn under kriteriene for å få en tildeling. Så vi har stor tro på at vi vil få tildelt konsesjonen, sier Holand.

Selskapet har i fire måneder jobbet 14 timers dager for å perfeksjonere søknaden sin.

- Jeg og åtte andre har jobbet lange dager for å ferdigstille vår søknad, det ser vi nå at gir resultater. For vi har brukt enormt med ressurser på  styrkeberegninger, engineering,og dokumentasjon, sier Holand.

- Jeg vil også også påpeke den gode dialogen vi har hatt med direktoratet. De har vært veldig grundige og flinke. Totalt sett opplever vi det hele som en ryddig prosess, legger han til. 

Fokuset videre, er for selskapet å få en endelig avklaring på om de får tildelt de åtte konsesjonene de har søkt om.

- Direktoratet har etterspurt en detalj om styrkeberegning som vi skal jobbe frem, deretter skal vi finne ut i lag med direktoratet hvilken merdstandard vi skal følge. F.eks om det blir standarder innenfor oppdrett eller offshore.

Oppdrett inshore

Konseptet de har utviklet kaller han for inshore-oppdrett, og Holand peker på at de viderefører bare den styrken Norge allerede har langs kysten, og sier de vil utnytte areal inne i fjordene på både skjermet og eksponerte lokaliteter.

Aquatraz. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.
Aquatraz. Foto: Midt Norsk Havbruk Produksjon AS.

Selskapet håper å kunne ha fisk i merden til sommeren 2017. De vil først utvikle en testmodell som vil prøves ut enten i Trondheim eller Hirtshals i Danmark. Deretter vil de bygge en fullskala modell som de vil teste, som igjen utvikles videre i ulike versjoner for Aquatraz-konseptet blir tilrettelagt for salg til andre oppdrettere.

Å drive oppdrett med utviklingskonsesjoner er tidkrevende og han sier det er ventet å bruke en 6-12 års testperiode.

- Det er veldig artig og spennende å jobbe med et slikt prosjekt. Nå er vi naturlig nok spent på om vi offisielt får godkjent prosjektet og får tildelt konsesjonene, sier Holand, fra ferieturen sin i Hellas.

Fakta om Aquatraz:

  • Den er en stiv oppdrettsmerd som er utviklet for å utnytte de naturgitte gode forholdene for lakseoppdrett langs norskekysten. Konstruksjonen består av en solid flytering av stål med en sirkulær beholder av stål på innsiden.
  • Den øvre delen av merden er oppbygd av tette plater, mens resten av konstruksjonen ned til bunnen er perforert for naturlig vanngjennomstrømming.
  • Beholderen er koblet til flyteringen via fire løftesøyler som kan løftes helt ut av vannet. Løftesøylene har innvendige vannkanaler hvor friskt vann pumpes opp fra dypet til øvre del av merden. Det friske vannet setter opp en sirkulær vannstrøm i den tette delen av merden slik at gammelt vann fortrenges ut gjennom merdens perforerte del.