Fra venstre: styremedlem Hanna Sæteraas Bjerke, styremedlem Hulda Bysheim og leder i Akvaveterinærenes forening Aoife Westgård har skrevet kronikken.

Kronikk: Fisk er dyr!

Publisert

Fisken i merden har gjennom dyrevelferdsloven krav på å ha det like godt som ku og katt. Når vi tar dyr inn i fangenskap forplikter det oss til å sørge for at de har det godt og vernes mot sykdom og skade. I praksis ser vi dessverre ofte at fiskens interesser kommer i andre rekke for hensyn som lakselus, miljø og profitt.

Riksrevisjonen la i 2023 fram en rapport som slår fast at myndighetene ikke har lagt tilstrekkelig til rette for god fiskevelferd. Veterinærinstituttet konkluderer i sin fiskehelserapport for 2023 som ble presentert i Bergen tirsdag 12. mars, med at over 100 millioner fisk døde under produksjon. 

Fisk er det husdyret det er flest av i Norge. Kan vi leve med at en av våre viktigste husdyrnæringer har så mange dyr på samvittigheten? Hvordan kan et land som setter sin stolthet i å være best på dyrehelse og -velferd på land, akseptere slike nedslående tall for dyr som lever under vann?

Når 100 millioner individer dør viser det at næringen ikke klarer å verne godt nok om dyra sine. Fiskens helse og velferd er ikke høyt nok prioritert. Samtidig viser tall at hvert fjerde oppdrettsanlegg i sjø er i stand til å drive med lavere enn 10 % dødelighet. Hvordan drifter oppdretterne som gjør det bra? Og hvordan kan næringen stimuleres til å «lære av de beste"? 

Manglende etterlevelse av dyrevelferdsloven er etter vår mening ikke «ond vilje» fra næringen. Denne utviklingen er heller resultatet av et system som i første rekke regulerer næringen basert på kriterier som lus, miljø og teknologi. Hensynet til fiskens behov kommer i andre rekke. I praksis er det ofte mer å tjene på å drifte med høy dødelighet, enn å iverksette de tiltakene som må til for å løse utfordringene. Spillereglene må endres. 

AVF er glade for at fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth i det siste har vært tydelig på at fiskevelferden må opp og dødeligheten må ned. Samtidig så forventer vi nå handling – vi kan ikke vente på enda flere rapporter som omtaler rekordstor dødelighet i næringen. Veterinærinstituttet skriver i sin fiskehelserapport for 2022 at «Når årelang innsats ikke gir ønskede resultater, tilsier fornuften at en stopper opp og spør etter andre og nye redskaper, nye metoder, ja, kanskje til og med en holdningsendring helt opp til «toppen».»

Akvaveterinærenes forening mener det er på høy tid å sette fisken i førersetet for videre utvikling av næringen. Vi trenger insentiver og virkemidler som sikrer at resultatgivende forbedringsarbeid får prioritet i alle selskap og i alle anlegg og foreslår følgende: Vekst gjennom velferd.

Norge har alle forutsetninger for å få til et løft for fiskehelse og -velferd. Vi har en sterk og innovativ næring som snur seg på en femøring når det er behov for det. Det har den vist gang på gang. Men vi trenger nye rammebetingelser. Oppdrett av fisk er en gullkantet næring, men den baserer seg på hold av levende dyr. Dagens system for regulering av næringen tar ikke tilstrekkelig hensyn til det. 

Vi i Akvaveterinærenes forening har mange høyt kompetente veterinærer som jobber i ulike roller i oppdrettsnæringen. Vi er stolte av eden vi har avlagt om å verne om dyrenes velferd. Det er et ansvar som ligger i hjerterota vår -vi snakker for de som ikke selv har en stemme. Vi skal ta vår del av ansvaret for å snu denne skuta. Men vi klarer det ikke alene, vi trenger rammebetingelser som først og fremst tar utgangspunkt i hva fisken trenger.

Det er fisken – et levende dyr – som er grunnlaget for tusenvis av arbeidsplasser og en enorm verdiskapning for samfunnet. Vi ønsker oss en næring med et dyrehold vi som nasjon kan være stolte av! Fisk er dyr – la oss begynne å behandle den sånn også.