Basis Module er et lukket flytende oppdrettsanlegg som skal installeres på en lekter og benytte seg av RAS-teknologi. Foto: Albatros Technology

Tre tillatelser til nytt utviklingskonsept

Fiskeridirektoratet har i dag gitt tilsagn om tre utviklingstillatelser til Albatros Technology på til sammen 1633 tonn MTB.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Albatros søkte 8. mars 2017 om ni utviklingstillatelser for en periode på inntil 10 år for å realisere sitt konsept «AquaBarge».

Fiskeridirektoratet avslo søknaden 15. juni 2018, fordi direktoratet kom til at vilkåret om «betydelig innovasjon» i laksetildelingsforskriften § 23b ikke var oppfylt.

Nedskalert konsept

Nærings- og fiskeridirektoratet opphevet Fiskeridirektoratet sitt avslag 16. april 2020. Departementet fant at vilkåret om betydelig innovasjon var oppfylt.

Fiskeridirektoratet ba i e-post 12. juni 2020 om ytterligere opplysninger i saken, herunder oppdatert redegjørelse for biomassebehovet og plan for utsett og produksjon i uttestingsfasen.

Albatros sendte inn oppdatert informasjon om konseptet 25. juni 2020. I denne oversendelsen ble det presentert et nedskalert konsept kalt «Basis Module». Det nedskalerte konseptet Basis Module var overordnet beskrevet og Fiskeridirektoratet ba derfor om en oppdatert produksjonsplan for uttestingsfasen og en detaljert produksjonsmodell som bl.a. inkluderer biomassens utvikling og fisketetthet over tid, i e-post 3.juli 2020. Albatros besvarte henvendelsen 29. juli 2020.

Tre tillatelser

Fiskeridirektoratet gir på bakgrunn av dette Albatros tilsagn om 1633 tonn maksimalt biomasse. Dette fordeler seg ved to tillatelser på 780 tonn MTB og én tillatelse på 73 tonn. Tillatelsene gis med en varighet på åtte år fra lokalitet er klarert og tillatelsesdokument utstedt.

Lukket anlegg

Basis Module er et lukket flytende oppdrettsanlegg som skal installeres på en lekter og benytte seg av RAS-teknologi. Konseptet egner seg for skjermede lokaliteter og skal ligge stasjonært med fire forankringspunkter. Ifølge søker er konseptets hovedmål å ikke ha noen skadelig innflytelse på miljøet og den best oppnåelige fiskehelse og fiskevelferd.

Lekteren vil være en flatbunnet flyter uten eget drivverk. Den vil være bygget i stål og klasset av klassifiseringsselskap og ha IMO-nummer. Lengden på Basis Module-anlegget er 120 meter, bredden 56 meter og høyden 22 meter. Anlegget vil ha to etasjer med tanker til produksjon av fisk. Fisken skal produseres fra smolt til slakteklar størrelse.

Alle nødvendige systemer for drift vil bli installert ombord på lekteren, bortsett fra hovedstrømforsyningen, som er planlagt å komme fra landnettet. Hovedsystemene er støttestruktur for modulene, ballasttanker, harvest-system, lasteområder, sikkerhets- og rømningsveier og produksjonsløpet som består av 4 trinn; smolt-system, post smoltsystem, pre grow out-system og grow out-system. Dette har totalt 12 tanker med et totalt produksjonsvolum på 29 280 m³. Ett utsett av fisk vil være 16 uker i hvert av de tre første produksjonstrinnene og 19 uker i det siste (totalt 67 uker). Det skal settes ut et nytt utsett hver 16 uke.