Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost, sier det ble tatt prøver ved det aktuelle anlegget og tre algetyper ble påvist. Selskapet har aldri opplevd tilsvarende situasjon i de årene de har drevet med lakseoppdrett. Foto: Øyvind Sjøthun Røen/Kyst.no.
Regin Jacobsen, konsernsjef i Bakkafrost, sier det ble tatt prøver ved det aktuelle anlegget og tre algetyper ble påvist. Selskapet har aldri opplevd tilsvarende situasjon i de årene de har drevet med lakseoppdrett. Foto: Øyvind Sjøthun Røen/Kyst.no.

- Gylle og alger er en farlig cocktail

Algeoppblomstring er mistenkt for å være årsaken til akutt fiskedød ved et anlegg på Færøyene. Havforskningsinstituttet bekrefter at gjødsel vil kunne være med på å stimulere en oppblomstring, men det er flere faktorer som spiller inn. 

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Bakkafrost meldte denne uken om en hendelse ved et av deres sjøanlegg forrige uke der 750 000 fisk døde. Selskapet mistenker alger for å være årsaken til den uheldige hendelsen.

Konsernsjef i selskapet, Regin Jacobsen, sier til Kyst.no at det ble spredt 100 tonns med husdyrgjødsel samme dag som dødeligheten hos fisken oppstod. I tillegg ble det også spredt gylle i dagene i forveien, men her har ikke selskapet fått noen opplysninger om mengde.

Store mengder alge

Bakgrunnen for at Bakkafrost knytter fiskedød til algeoppblomstring er at det ble tatt analyser av vannet i merdene, og tre algetyper ble funnet i store mengder.  

- Algene phaeocystis, pseudo-nitzscia og Heterosigma, som ble funnet er alger som dreper fisk. Man vet at gylle og alger er en farlig cocktail, da det får algeoppblomstring til å eksplodere, påpeker Jacobsen.   

Anlegget monitoreres nøye og Jacobsen forteller videre at det har blitt tatt både vannprøver og histologiprøver av fisken. Han legger til at den resterende fisken ser fin ut og at det ikke har vært noen liknende episoder i andre anlegg.

- Vi har aldri opplevd noe tilsvarende de årene vi har holdt på med lakseoppdrett. Derfor har vi mistanke om at denne sammenblandingen av alger og gjødsel kan ha vært en uheldig kombinasjon.

Jacobsen opplyser at på det aktuelle tidspunktet fiskedøden inntraff var det lav strøm i fjorden der anlegget er lokalisert. Lite strøm gir lite sirkulasjon rundt anleggene, som ytterligere kan bidra til å forverre tilstanden.

Lars-Johan Naustvoll forteller at gjødsel kan være med å stimulere en algeoppblomstring ytterligere, men det er flere faktorer som spiller inn.  Foto: Havforskningsinstituttet.
Lars-Johan Naustvoll forteller at gjødsel kan være med å stimulere en algeoppblomstring ytterligere, men det er flere faktorer som spiller inn. Foto: Havforskningsinstituttet.

Gjødsel stimulerer vekst

Kyst.no har snakket med Lars-Johan Naustvoll ved Havforskningsinstituttet som primært arbeider med planteplankton og har over lengre tid arbeidet med skadelige algers økologi og oppblomstrings-dynamikk. Han forteller at store mengder tilførsel av gjødsel i fjordområder eller bukter vil kunne føre til lokale økninger i næringssalter som igjen kan stimulere algevekst.

Han forteller videre at en oppblomstring er avhengig av forholdene som var der i utgangspunktet, men at gjødselet kan være med på å stimulere en oppblomstring ytterligere.

- Gjødsel kan føre til at man dobler eller treganger mengden alger til stede. Dersom gjødselet består av ammonium, så er det raskt opptakbart men hvis det er bundet nitrogenforbindelser tar det litt lengre tid, understreker han.

Naustvoll opplyser videre at pseudo-nitzscia er relativt ufarlig for fisk, men at Heterosigma har tidligere  vært assosiert med mortalitet hos fisk.

- Phaeocystis danner slimete kolonier og dersom de forekommer i ekstremt høye tettheter kan det føre til utfordringer på gjellene til fisk som står i merd. Rett og slett fysisk klogging på gjellene, utdyper han.

Han poengterer at det må være veldig høy konsentrasjon av algen til stede for at dette skal være et problem, og en forutsetning er at fisken ikke har mulighet til å dykke eller stå dypt i merden.

Fra null til nesten suppe

Naustvoll påpeker at en algeoppblomstring kan skje veldig fort.

- Det er litt avhengig av art, men en alge kan dele seg minst en gang i døgnet, kanskje raskere avhengig av hvilken flagellat det er.

I et lukket system holdes algen inne i systemet, og fortynnes ikke. Innen en uke kan man få en stor oppblomstring og gå fra null til nesten suppe, sier han.

To av algeartene funnet ved den aktuelle merden til Bakkafrost er avhengig av silicat, og det er det ikke i gjødsel, så der må det ha vært noe fra før av i systemet, mener han.Det er mange faktorer som også må inn i bildet her, og man kan ikke si noe spesifikt før prøvene er klare, sier han avslutningsvis.