GAIN-fisk. Foto: Aquagen.

- Avl mot lakselus virker

Nye undersøkelser fra AquaGen viser nær halvering av lusepåslag, med andre generasjon genomisk seleksjon for luseresistens.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Avlsselskapet har nylig avsluttet en studie for å dokumentere effekten av resistensavl mot lakselus, med signifikante resultater.

- Dette er tredje gang vår avlsstrategi for luseresistens blir verifisert under kontrollerte lusesmitteforsøk av laks, og bekrefter at avl for luseresistens gir en betydelig reduksjon i lusepåslaget, forteller kommunikasjonsjef Anne Vik Mariussen, til kyst.no.

50 % mindre lakselus

Mariussen forteller at i siste lusesmitteforsøket, utført av VESO Vikan i år, ble laksesmolt fra andre generasjon genomisk seleksjon testet.

- To fiskegrupper var genomisk selektert for henholdsvis høy og lav resistens mot lus. I tillegg var det med en uselektert fiskegruppe som fungerte som kontroll. Alle fiskene gikk i samme kar og ble smittet to ganger.

Etter første smitte og lusetelling, ble fisken avlust med ferskvann, før den ble smittet og lusetelt igjen.

- Ti dager etter første smitte viste resultatene en forskjell i antall lus mellom fisk selektert for høy og lav resistens på 53 %. Tilsvarende etter andre smitte var forskjellen mellom disse gruppene på 55 %. Den høyresistente gruppen hadde henholdsvis 40 % og 45 % færre lus etter første og andre smitte sammenlignet med den uselekterte kontrollgruppen.

Øker luseresistensen i hver runde

Seleksjonsmetoden som ble brukt for den høyresistente laksen i dette forsøket er den samme som benyttes for GEN-innOva® GAIN-rogn.

Dette produktet ble første gang levert til oppdretterne høsten 2016, og er basert på en kombinasjon av fjerning av lusesamlere og andre generasjon genomisk seleksjon.

- På dette tidspunktet hadde vi forsøk som viste at denne fisken ville få et redusert lusepåslag på 30-40 %. Lusetesten fra 2017 bekrefter at vi klarer å reprodusere seleksjonen som planlagt med god margin, legger Mariussen til.

Den pågående feltvalidering av GAIN-fisken i sjø påpekes vil vise hvordan den presterer under ulike oppdrettsforhold.

- For hver laksegenerasjon som gjennomgår genomisk seleksjon på nytt, vil luseresistensen øke. Det er registrert en reduksjon i lusepåslag på 20-25 % for hver ny runde med genomiske seleksjon. Dette gir stor optimisme for fremtiden med hensyn til hva som kan oppnås gjennom avl og genetikk, sier Mariussen.

Genomisk seleksjon for luseresistens

AquaGen har siden 2010 arbeidet for å utvikle og ta i bruk moderne avlsteknologi i kampen mot lakselus.

Den første runden med genomisk seleksjon for luseresistens ble gjennomført i 2013.

Første gjennombrudd kom i 2014 da det ble identifisert en QTL som fantes hovedsakelig hos laks som var svært mottakelig for lakselus, en såkalt lusesamler-QTL.

- Ved å fjerne stamfisk som hadde denne QTLen, ble avkommene mindre mottakelig for lus. Denne rogna ble levert til oppdrettsnæringen første gang høsten 2015. Effekten av denne lusesamler-QTLen er også verifisert i flere kommersielle anlegg.

Parallelt med letingen etter QTLer, har de systematisk testet ut effekten av genomisk seleksjon, som for mange egenskaper gir en mer presis og hurtigere avlsmessig fremgang sammenlignet med tradisjonell familiebasert seleksjon.