AquaGen har, siden starten av avlsprogrammet for laks for nesten 50 år siden, hatt tilvekst som et av de viktigste avlsmålene. Foto: Johan Wildhagen

God tilvekst hos laks, uansett temperatur

Forskningsresultater fra Nofima som omhandler avl for klimarobust laks stemmer ikke overens med det AquaGen har funnet. Nå svarer de på innlegget.

Publisert Sist oppdatert

Denne artikkelen er tre år eller eldre.

Nofima.no publiserte den 10.12.2020 spennende forskningsresultater om tilvekst hos laks på høy og lav temperatur. Forskerne fant at det var en svak til moderat genetisk sammenheng mellom tilvekst på høy og lav temperatur (henholdsvis 5 og 17 grader); det vil si at de samme familiene vokste ulikt på høy og lav temperatur, og at det går an å avle mot temperaturfølsomhet, slik at laksen får god vekst ved ulike temperaturer. AquaGen sine data viser imidlertid at god tilvekst er en egenskap laksen kan ha i alle miljø og under ulike temperaturregimer.  

Tilvekst hos oppdrettsfisk er en egenskap som påvirkes av veldig mange gener og andre faktorer, som for eksempel temperatur, fôr og fôring og helsestatus. Økt tilvekst reduserer produksjonstiden for laks, og vil påvirke fiskevelferden positivt fordi det reduserer tiden fisken tilbringer i sjøfasen og tilhørende risiko for sykdom. Redusert produksjonstid vil også kunne gi en bedre utnyttelse av oppdrettsanlegg og konsesjoner, og dermed ha en positiv effekt på miljømessig og økonomisk bærekraft knyttet til lakseproduksjonen. 

AquaGen har, siden starten av avlsprogrammet for laks for nesten 50 år siden, hatt tilvekst som et av de viktigste avlsmålene (se for eksempel Norsk Fiskeoppdrett 3-2020 s. 56-58, om effekten av 11 generasjoner avl). Vi har også undersøkt om det er mulig å avle for økt temperaturtoleranse, altså laks som er tilpasset ulike temperaturer, for å hjelpe lakseoppdrettsnæringen til å bli bedre forberedt på økte havtemperaturer som følge av fremtidige klimaendringer. Forsøkene ble gjennomført innenfor et temperaturspenn mellom 4 og 20 grader, og dekker dermed laksens optimale veksttemperatur (rundt 14 grader). 

Vi finner en høy arvelighet for egenskapen tilvekst (h2~0,5), og en høy genetisk sammenheng (~0,75-0,85) mellom laksens vekst i veldig forskjellige miljø; for eksempel høy temperatur sammenliknet med lav temperatur, Nord-Norge sammenliknet med Sør-Norge, Norge sammenliknet med Chile, eller landbasert sammenliknet med sjøbasert. Tilvekst ser altså ut til å være en universell egenskap, det vil si at en og samme familie med gode vekstegenskaper vil prestere godt, uavhengig av hvilket miljø de produseres i. Dermed kan de beste avlskandidatene velges effektivt for alle typer produksjon basert på måling av vekst i en standardproduksjon. En skal imidlertid være oppmerksom på at eventuelle sykdommer i sjøfasen, som for eksempel PD, påvirker appetitt og tilvekst, og data for tilvekst hentes derfor inn i fra flere stadier i produksjonen og fra flere lokaliteter parallelt før endelig beregning av avlsverdi. 

Våre data viser dermed at ved en god seleksjon for tilvekst vil man få gode prestasjoner i alle relevante produksjonsmiljø.