Gå til innhold

Advarer mot veilederen til Norges Miljøvernforbund

Advokat Halfdan Mellbye i Sands har vurdert veilederen til Norges Miljøvernforbund. Foto: Advokatfirmaet Sands
Advokat Halfdan Mellbye i Sands har vurdert veilederen til Norges Miljøvernforbund. Foto: Advokatfirmaet Sands

Norges Miljøvernforbund har gitt ut en veileder til norske kommuner som ønsker å gå i retning av lukkede anlegg. Advokatfirmaet Sands er kritiske og forklarer at dette er en kompleks tematikk.

Kyst.no har tidligere skrevet om Norges Miljøvernforbund sin veileder til kommuner som ser på muligheten for lukkede anlegg. I veilederen kommer forbundet med juridiske anbefalinger til hvordan kommunene kan gå frem juridisk, for å vri næringen mot lukkede anlegg. 

Her poengterer de at kommunene bør stille krav til rensing av utslipp, null-utslipp av pellets, og at dette er noe som en kan kreve etter plan og bygningsloven.

Du kan få tilgang til veilederen fra Norges Miljøvernforbund her

Vanskelig å vurdere

Advokat, partner og spesialist innen offentlig rett og forvaltningsrett Lars Selmar Alsaker i Sands, forklarer at anbefalingene fra Norges Miljøvernforbund er vanskelig å vurdere på stående fot.

Vurderingen til advokat Halfdan Mellbye

Det er ett unntak fra dette der bestemmelsen i plbl § 12-7 nr 3 kan være aktuell. Det er dersom kommunen åpner for akvakultur på steder der de myndigheter som gir lokalitetstillatelser ville gitt avslag – for eksempel fordi bunnforholdene er slik at åpne anlegg, etter dagens praksis, anses uforsvarlig. I slike områder kan kommunene gi reguleringsplan som åpner for akvakultur med krav etter plbl § 12-7 nr 3. Men også for reguleringsplaner vil kommunenes reguleringsadgang måtte ses i sammenheng med øvrige sektormyndigheters kompetanseområder - så kommunen kan ikke da gå god for at den som ønsker å starte akvakultur med slike vilkår får tillatelse. Det er det myndig-hetene som gir tillatelser som avgjør.

- Stadig flere kommuner ser på mulighetene for å gå i retning av lukkede anlegg, utdyper Alsaker.

Ikke myndighet

Videre viser Alsaker til bloggen fiskejuss.no, hvor han setter oppdrettsvedtaket i Tromsø kommune i et rettslig perspektiv.

Her poengteres det at kommunene ikke har myndighet til å fatte vedtak om klarering av akvakulturlokaliteter og driften av dem. Samtidig kommer det også frem at kommunene har mulighet til å påvirke hvor oppdrettsvirksomheten kan være.

Regler må forståes i sammenheng

Advokat Halfdan Mellbye som også er partner i Sands sier at anbefalingen fra Norges Miljøvernforbund ikke tar hensyn til at regler må leses og forstås i sammenheng med hverandre.

Kommunene kan styre hvor i kommunen de vil ha akvakultur gjennom kommunale arealplaner, men de kan ikke sette generelle miljøkrav. De færreste kommuner har reguleringsplaner for sjøområdene. Det er kommuneplanenes kystsonedel som i praksis regulerer arealdisponeringen av sjøarealene. 

- Reguleringen av akvakulturnæringen er bygget opp slik at hovedansvaret for reguleringen av forurensning fra næringen ligger hos de nasjonale fiskerimyndighetene og miljømyndighetene, forklarer han.

Han sier videre at behandlingen styres av søknad om lokalitetstillatelser og satte vilkår. Eventuelle generelle krav om lukkede anlegg må i følge Mellbye komme som følge av en endring i disse nasjonale reglene.

Hele Mellbye sin vurdering av de juridiske anbefalingene i Norges Miljøvernforbund sin veileder kan du lese i boksen på høyre side.

Advarer kommunene

Avslutningsvis kommer Mellbye med et råd til kommuner som tenker å bruke veilederen til Norges Miljøvernforbund. 

- Jeg vil advare norske kommuner mot å følge denne veilederen fra NMF i den tro at de da følger norsk lov, understreker han.

Har du en sak du
vil tipse oss om?