Gå til innhold
Samling av skjermdumper fra rettssaken i Gulating Lagmannsrett.
Samling av skjermdumper fra rettssaken i Gulating Lagmannsrett.

Etter å ha gjennomgått lagmannsrettens dom av 3. mai 2022 i den såkalte trafikklyssaken meddeler havbruksbedriftene i PO4 at de slutter opp om å anke dommen til Høyesterett.

Det opplyser PO3/4 Kunnskapsinkubator til Kyst.no.

- Det handler om rettssikkerheten for havbruksselskapene, og andre, som utsettes for inngripende forvaltningsvedtak, skriver de.

De understreker at Trafikklyssystemet skulle være forutsigbart og miljømessig bærekraftig. Stortinget var også tydelig på at  havbruksbedriftene skulle være ansvarlige for sin dokumenterte miljøpåvirkning, verken mer eller mindre.

- Stortinget har samtidig gitt klare direktiver om at havbruksbedriftene ikke skulle være ansvarlige for andre forhold som påvirker villaksen – næringsforholdene og villaksens overlevelse i havet, klimatiske og værmessige svingninger mv. Havbruksbedriftene har i retten fremholdt at man  ikke kan begrunne et vedtak om rødt lys i PO4 om man respekterer disse rammene som Stortinget har satt, skriver de videre.

De mener Lagmannsretten feilaktig har lagt til grunn statens syn om at havbruksbedriftene ikke bare skal vurderes ut fra næringens bidrag av lakselus innenfor eget produksjonsområde, men all lakselus uavhengig av opphav.

- Retten har heller ikke akseptert de øvrige forutsetningene Stortinget har satt, men akseptert statens anførsel om at avgjørelsen er overlatt til departementets "frie skjønn". Det gjenstår i realiteten ingenting av lovgivers vilkår og vern mot inngrep, om lagmannsrettens dom blir  stående.  

- De prinsipielle sidene ved dette, herunder domstolenes prøvelsesrett, tolkning av akvakulturloven, og bevisprinsipper ved inngripende forvaltningsvedtak, ønskes nå brakt inn for Høyesterett. Ankefristen er 3. juni 2022. 

Fakta om PO4 

Produksjonsområde 4 går fra Nordhordland til Stad og består av 25 havbruksbedrifter med matproduksjon i sjø. Gjennom  felles tiltak og forskning, jobbes det målrettet for å styrke bærekraften i egen produksjon, og overfor utvandrende villaks.  

Produksjonsområdene 3 og 4 har i lang tid investert betydelig for å styrke kunnskapsgrunnlaget i Trafikklyssystemet.  Gjennom bruk av radiomerker, datachip og kamera har en tilegnet seg helt ny viten som kommer villaks og sjøørret til gode.  Det å faktisk vite størrelser på bestander av vill fisk, samt vite nøyaktig hvordan de vandrer, er avgjørende slik at  havbruksaktørene kan målrette sine tiltak. I PO3 og PO4 bruker havbruksaktørene nå ca. 30 millioner i året på å bygge denne  nye kunnskapen, gjennom eksterne forskningsinstitusjoner.  

SalmonTracking 2030 er et forskningsprosjekt finansiert av produksjonsområdene 3 og 4, der forskningen er ledet og utført  av uavhengige forskere. Kunnskapen fra prosjektet viser så langt at laksesmolten vandrer ut på andre tidspunkt enn  departementet har lagt til grunn, at det er mindre fisk som svømmer ut av elvene enn hva som teoretisk er beregnet, at  tilbakevandringen er større mm. Les mer om forskningen på www.salmontracking.no

Les også:

Har du en sak du
vil tipse oss om?