Velferdsteknologi under utvikling. Fiskehospitalet Helixir-flåten sett fra siden. Foto: Kristine Gismervik
Velferdsteknologi under utvikling. Fiskehospitalet Helixir-flåten sett fra siden. Foto: Kristine Gismervik

- Akseptabel fiskevelferd i fiskehospitalet Helixir

Pilotflåten Helixir er blitt testet uten legemiddel på tre ulike lokaliteter som første del av et dokumentasjonsløp av fiskevelferd og effekt. I rapporten fra uttsetingen slås det fast at effekten på fiskevelferd vurderes å være innenfor det akseptable når HeliX-tanken er fylt med sjøvann, men det gjenstår å teste teknologien med legemiddel.

Publisert

Pilotflåten Helixir er teknologi som er utviklet for å kunne gi kontrollerte badebehandlinger, og omtales også som et «fiskehospital». Fisken føres gjennom et ferdig dosert lukket behandlingsvolum ved hjelp av en «skrue» som gir kontrollert holdetid, og lus som ramler av i badet filtreres bort.

Veterinærinstituttet melder at de og Åkerblå, gjennom utprøvinger av teknologien på tre ulike lokaliteter har vurdert fiskevelferden i systemet. Resultatet viser at det på behandlingsdagen var svært få signifikante endringer i akutte ytre skader på fisken etter at den har vært gjennom Helix-tanken, sammenlignet med hvordan fisken var før den gikk gjennom skruesystemet i Helixir-flåten.

Økning i øyeskader

Det ble imidlertid registrert en økning i grad 1 øyeskader (30% økning) på lokaliteten med den minste fisken på 1,2 kg. En medvirkende årsak kan ha vært at fisken her tidvis pakket seg oppå hverandre i silkassen, noe man har muligheter til å justere/utbedre. Det ble ikke registrert økt forekomst av øyeskader under de andre utprøvingene med større fisk på 4,7 og 3,2 kg. Av senskader observert i ukene etter håndteringen vil man i det videre utprøvingsløpet følge nærmere opp eventuelle snuteskader. Det virket ikke som om lus ramlet av i HeliX-tanken i noen stor grad når denne kun var fylt med sjøvann.

− Generelt er det viktig å få testet fiskevelferden tidlig i utprøvingsfasene, på denne måten kan vi bidra til nødvendige justeringer og optimalisering underveis, skriver Kristine Gismervik leder for dokumentasjonsprosjektetet.

− I dette FHF-finansierte prosjektet har vi fått være med fra den første uttestingen med fisk på et slaktemerdanlegg. Vi har testet teknologien uten legemiddel tre ganger for å få et grundig sammenlikningsgrunnlag når man i neste del ønsker å teste teknologien med et avlusingsmiddel, skriver hun.

Velferdsvurderingen er gjort på bakgrunn av en rekke velferdsindikatorer, hvor man foruten å kontrollere for ytre skader på fisken har sjekket både vannkvaliteten i HeliX-tanken, stresshormonet kortisol, og data over dødelighet og appetitt. Men Gismervik forteller det er ønskelig med et større vitenskapelig sammenlikningsgrunnlag av fiskevelferden ved bruk av andre teknologier, både nye og eldre. Hun  håper derfor at denne typen dokumentasjon vil gjøres mer tilgjengelig i fremtiden.

−Dette er viktig både for å kunne finne de beste målene for fiskevelferd, men også for å sammenlikne og optimalisere ny teknologi, avslutter Gismervik.

Del en an rapporten er ferdig (les det her), og del 2 som omfatter utprøving med legemiddel er i planleggingsfasen.

Får ikke brukt Helixir i behandling mot lus

Stranda Prolog har utviklet behandlinsplattformen Helixir, i samarbeid med Måsøval Fiskeoppdrett som også har søkt om tre utviklingskonsesjoner på systemet. Oppdrettsselskapet fikk i første omgang avslag, men har anket søknaden til Fiskeridirektoratet, som fremdeles har den oppe til vurdering.

Les også: – Får ikke brukt Helixir mot lakselus

– Behandlingslekteren Helixir som utvikling har vært en suksess teknisk sett, men resistensutviklingen på dagens medikamenter gjør at vi ikke får brukt den for behandling mot lus, har daglig leder Klaus Hoseth fra Stranda prolog tidligere uttalt til kyst.no.

Hoseth sier at resistensutviklingen lusen har, krever at selskapet i samarbeid med oppdretteren både jobber mot nye behandlingsmidler og mot andre problemer som må løses.

– Samarbeidet med Måsøval går svært godt, og prosjektet er godt for både Stranda Prolog og næringen, men Måsøval får dessverre ikke den støtte de burde fått. Det er leit at direktoratet ikke forsto hvorfor dette er viktig. Vi håper anken gjør at de skifter mening, men den tar lang tid å behandle, uttalte Hoseth.