Øyvind Vågnes, leder for diagnostikk i Blue Analytics forteller om hvordan de jobber med analysering av vintersårbakterien Moritella Viscosa.

Ny analysemetode åpner for mer målrettet forebygging av vintersår

Blue Analytics kan nå tilby en hurtig analysemetode (MLVA) for å karakterisere vintersårbakterien Moritella viscosa. Kunnskapen fra denne analysen kan bidra til bedre forebygging av vintersår.

Publisert Sist oppdatert

Vintersår er en sykdom og en miljørelatert skade som fører til betydelige dyrevelferdsmessige problem og økonomiske tap for havbruksnæringen. Vintersår representerer også et økende omdømmemessig problem for næringen, med stadig flere negative presseoppslag relatert til denne tilstanden. 

Hovedagenset for vintersår på laksefisk i oppdrett er Moritella viscosa. I Fiskehelserapporten for 2022 er vintersår klassifisert som det tredje viktigste helseproblemet. 

Vaksinering har ikke løst problemet med vintersår

M. viscosa har inngått som komponent i multivalente oljeadjuvansvaksiner siden slutten av 1990-tallet. I motsetning til andre bakterielle agens som inngår i multivalente registrerte laksefiskvaksiner, så har ikke vaksinering løst sykdomsproblemet. 

Vintersårbakterien Moritella viscosa dyrkes på blodagar med salt før den karakteriseres med den nye analysemetoden MLVA.

Resultater fra laboratoriearbeid kombinert med erfaring fra felt indikerer at graden av kryssbeskyttelse mellom ulike M. viscosa-varianter er usikker og bør kartlegges. Inntil dette er kartlagt, anbefaler vi derfor i større grad å bruke variantspesifikk vaksinering. Det betyr at isolater av M. viscosa innsamlet fra feltutbrudd lokalt og regionalt blir benyttet som vaksineagens for fisk som settes ut på samme lokaliteter neste gang.

Moritella viscosa er mer kompleks enn tidligere antatt

M. viscosa var i utgangspunktet sett på som en homogen bakterie. Forsking har over tid avdekket at dette ikke er tilfelle.

Ved hjelp av DNA-sekvensering, har nye varianter og grupperinger av bakterien blitt beskrevet. Både fullgenomsekvensering, bruk av gensekvensen gyrase B (gyr B) og MLVA (Multiple Locus Variable Number Tandem Repeat Analysis) har vært utført for å karakterisere og finne slektskap mellom ulike stammer av M. viscosa. 

MLVA fremstår som den mest hensiktsmessige analysemetoden for rutineundersøkelser da den er hurtig og kostnadseffektiv. Blue Analytics har testet ut denne nye metoden, og tilbyr den nå som en del av sine analysetjenester. 

Selskapet Blue Analytics har kontor og laboratorier på Marineholmen I Bergen. Her har dei opparbeid seg ein betydelig kompetanse på sekvensering av bl.a Moritella viscosa.

Hva er MLVA?

Analysemetoden, kalt MLVA (Multiple Locus Variable Number Tandem Repeat Analysis) gjør det lettere å foreta en rutinemessig genotyping av M. viscosa-stammer sammenlignet med fullgenomsekvensering. Sistnevnte metode er ressurskrevende både arbeids- og kostnadsmessig. 

MLVA som metode bygger på en kartlegging av spesielle deler av bakteriens DNA. Dette er deler som ikke koder for spesielle gener, men som inneholder korte repeterende sekvenser. Denne typen DNA-områder blir gjerne kalt VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) (se figuren nedenfor). Kombinasjonen av ikke-kodende områder og repeterende elementer gjør at en VNTR endrer seg raskere enn arvestoffet generelt.

Undersøkelser av VNTR egner seg derfor til kartlegging av slektskap mellom nærstående arter. Forandring i VNTR skjer i form av endring av antallet repeterende elementer. Ved å analysere flere VNTR, kombinert med slektskapsundersøkelse, får vi et verktøy med høy oppløsning for bakterietyping. Dette gir mer kunnskap om bakterien og muligheter for en mer målrettet forebygging av vintersår. 

Du kan lese mer om forskningsresultatene bak Moritella viscosa i vår populærvitenskapelige artikkel i Norsk Fiskeoppdrett, nr. 08-2023 her.

Figuren viser fire av VNTR (Variable Number of Tandem Repeats) som inngår i M. viscosa MLVA-undersøkelsen. Ved å telle antall repeterende elementer i hver VNTR, kan dette brukes til å kartlegge slektskapet mellom ulike M.viscosa-stammer.