Mattilsynet godkjenner Aquaterra rapsolje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr

Sier ja til genmodifisert raps i fiskefôr

Etter en helhetlig vurdering godkjenner Mattilsynet en olje fra genmodifisert raps. Oljen kan kun brukes til fiskefôr, og er vurdert som trygg for helse og miljø. Både oljen og fôret må merkes som genmodifisert.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver Mattilsynet i en pressemelding.

I juni 2022 mottok Mattilsynet den aller første søknaden om godkjenning av et genmodifisert produkt. Den gjaldt olje fra en raps som er genmodifisert for å produsere langkjedete, omega-3 fettsyrer som ellers vanligvis utvinnes av marine organismer. Rapsen ble utviklet som et landbasert alternativ til marine fettsyrer, hovedsakelig DHA. Fettsyrene er viktige for laksens helse og velferd.

Ifølge det australske råvareselskapet Nuseed, medfører produksjonen av rapsoljen et lavt miljømessig fotavtrykk, siden kun fem prosent av dagens rapsarealer trengs for å doble verdens forsyning med omega-3 olje. Aquaterra mener derfor at rapsoljen vil være et bærekraftig alternativ til marine omega-3 ressurser.

Risikovurdert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet foretatt en risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr. De konkluderer med at fiskefôr som inneholder denne oljen ikke gir økt helserisiko for fisk, eller noen indikasjoner på økt miljørisiko sammenlignet med konvensjonelt fiskefôr med oljer fra andre kilder. VKM har tidligere vurdert dokumentasjonen i søknaden Nuseed har sendt til EU om godkjenning av bruksområdene mat og fôr, og fant ingen indikasjoner på særnorsk risiko for noen av disse bruksområdene.

Rapsen inneholder et gen som gir toleranse for plantevernmidler med glufosinat-ammonium som er forbudt å bruke i Norge. VKM oppgir at proteinet som gir denne toleransen, er vurdert å være trygt av EUs mattryggingsorgan EFSA. VKM oppgir videre at eventuelle rester av proteiner i Aquaterra rapsolje, inkludert det som gir toleranse for glufosinat-ammonium, er neglisjerbare.

Høring av risikovurdering

Mattilsynet har hatt risikovurderingen på høring, for blant annet å gi anledning til at ulike interessenter kunne få mulighet til å sende eventuell supplerende informasjon av betydning for risikovurderingen. Av syv høringsinnspill var fem positive til godkjenning, ett var negativt og ett redegjorde for at det måtte gjennomføres en ny høring. Mattilsynet vurderer at ingen av høringsinnspillene gir ny informasjon om Aquaterra, som tilsier at VKM bør få et nytt oppdrag om risikovurdering.

Helhetlig vurdering

Mattilsynet vurderer at kravet om at fôret skal være trygt og ikke være helseskadelig for mennesker eller dyr, eller gjøre næringsmidler fra dyr uegnet for konsum, er oppfylt. Videre vurderer de at kravet om at fôr ikke skal ha skadevirkning på miljøet, også er oppfylt.

Dyrking av rapsen som er utgangspunkt for Aquaterra-oljen, er kontraktsbasert. Bønder som ønsker å bruke glufosinat-ammonium, får opplæring i bruken. Det er en rekke stoffer i plantevernmidler som er forbudt å bruke i Norge og i EU, men som er godkjente i andre land i verden. Så lenge vegetabilske produkter som importeres fra disse landene ikke inneholder rester av plantevernmidler som overstiger grenseverdiene av det som er tillatt, kan de fritt importeres. Dette er regulert i forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer.

Mattilsynet innvilger søknaden om godkjenning av Aquaterra-rapsolje til bruk i fiskefôr. I godkjenningen stiller de særskilte krav om merking og sporbarhet av oljen og produkter av eller med denne oljen. Tillatelsen gis til Nuseed Nutritional Australia Pty Ltd., representert ved Nufarm B.V. i Nederland.